Απόφαση 160/2013 – Οικονομική Επιτροπή

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 16 / 10-09-2013

ΑΠΟΦΑΣΗ 160 / 2013

Περίληψη: «Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 10η Σεπτεμβρίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 09:30 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 20918/02-09-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 5 – ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1.- Σπυρίδων Σταματόπουλος (Πρόεδρος) 1.- Κων/νος Σπανός (Μέλος)
2.- Γεώργιος Μπούκης (Μέλος) 2.- Χρίστος Ζαχαριάς (Μέλος)
3 .- Ιωάννης Σωτηρόπουλος (Μέλος)
4.- Νικόλαος Παπαβασιλείου (Μέλος)
5.- Ευάγγελος Χoυσελάς (Μέλος)

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 1ο

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμαρχος Σπυρίδων Σταματόπουλος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους» έθεσε υπόψη της επιτροπής :
Τον προϋπολογισμό του Δήμου μας οικονομικού έτους 2013 όπου αρχικά είναι ήδη γραμμένες οι παρακάτω πιστώσεις στου αντίστοιχους κωδικούς αριθμούς με Κ.Α. 10 – 6142. 013 και
10 – 6142.011 με τίτλους (Εργασίες ελέγχου ισολογισμού του Δήμου χρήσεως 2012) και (Λογιστική υποστήριξη διπλογραφικού συστήματος 2013 και κατάρτιση λογιστικών καταστάσεων τέλους χρήσης 2012) αντίστοιχα και τις υπ’ αριθ. 299/2013 και 334/2013 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου περί Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013, εξέθεσε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», πρέπει η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει για την ψήφιση και διάθεση των πιστώσεων μετά την τροποποίηση του Προϋπολογισμού με τις προαναφερόμενες αποφάσεις.
Επίσης σύμφωνα με την 30/2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «οι πιστώσεις που προορίζονται για την εκτέλεση έργων και εργασιών ή τη διενέργεια προμηθειών, για τις οποίες απαιτείται η εκπόνηση μελέτης», δεν μπορούν να διατεθούν, εάν προηγουμένως δεν συνταχθεί η σχετική μελέτη, από τον προϋπολογισμό της οποίας θα προκύπτει και το ύψος της αντίστοιχης δαπάνης (Εγκ. Υπ. Εσωτ. 38135/9-7-1986).

Για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου συντάχθηκαν:
1) Η αριθμ. 1/2013 μελέτη του Οικονομικού Τμήματος για «Λογιστική υποστήριξη διπλογραφικού συστήματος 2013 και κατάρτιση λογιστικών καταστάσεων τέλους χρήσης 2012» ποσού € 20.000,00 σε βάρος του Κ.Α. 10-6142.011 του προϋπολογισμού του Δήμου.
2) Η αριθμ. 2/2013 μελέτη του Οικονομικού Τμήματος για «Εργασίες ελέγχου ισολογισμού του Δήμου χρήσεως 2012» ποσού € 10.000,00 σε βάρος του Κ.Α. 10 – 6142.013 του προϋπολογισμού του Δήμου.

Τελειώνοντας εισηγήθηκε την ψήφιση και διάθεση των πιστώσεων που προκύπτουν, τόσο από τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου 299/2013 και 334/2013, όσο και από τις μελέτες του Δήμου .
Και κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τις διατάξεις του άρθρου 72 παράγρ. 1 εδάφ. δ. του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και την 30/2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών

:

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει και ψηφίζει τη διάθεση των παρακάτω πιστώσεων μετά των αριθμ. 299/2013 και 334 /2013 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και τις αριθμ. 1/2013 και 2/2013 μελέτες του Οικονομικού Τμήματος Υπηρεσίας του Δήμου, αναλυτικά όπως παρακάτω:

Στον Κ.Α. : 10-6142.011
«Λογιστική υποστήριξη διπλογραφικού συστήματος
2013 και κατάρτιση λογιστικών
καταστάσεων τέλους χρήσης 2012» € 20.000,00
(αριθμ. 1/2013 μελέτη του Οικονομικού Τμήματος)
Αριθμ. Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης: 541/2013.

Στον Κ.Α. : 10-6142.013
«Εργασίες ελέγχου ισολογισμού του Δήμου χρήσεως 2012»
€ 10.000,00
(αριθμ. 2/2013 μελέτη του Οικονομικού Τμήματος)
Αριθμ. Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης: 542/2013

Στον Κ.Α. : 00-6821.003
«Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης» € 2.000,00
Αριθμ. Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης: 544/2013

Στον Κ.Α. 80-8121.005
Οφειλόμενα στον Γεώργιο Πρωτόπαππα για εξόφληση € 5.498,10
προμήθειας σχαρών υδροσυλλογής Δ.Ε. Σικυωνίων, σύμφωνα
με την αριθμ. 622/2012 Απόφαση Δημάρχου και μετά την
αριθ. 299/2012 Α.Δ.Σ. (Ορθή επανάληψη της 98/2013 Α.Δ.Σ.)
(Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης: 543/2013) και ανάκληση
της υπ’ αριθ. 42/2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου μας.

Η Απόφαση αυτή δεν υπόκειται σε έλεγχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 225 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 160/2013 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

Σπυρίδων Σταματόπουλος 1.- Nικόλαος Παπαβασιλείου
2.- Γεώργιος Μπούκης
3.- Ιωάννης Σωτηρόπουλος
4.- Eυάγγελος Χουσελάς Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 10 Σεπτεμβρίου 2013

Print Friendly, PDF & Email