Απόφαση 160/2013 – Δημοτικό Συμβούλιο

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το Πρακτικό της 15/15-05-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης : 160

Περίληψη: Έγκριση της αριθ. 1/2013 απόφασης του Δ.Σ. της Παιδικής Εξοχής –
Κατασκήνωσης Η΄Κορίνθου (Κλημεντίου- Καισαρείας).

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα, την 15η του μηνός Μαϊου 2013, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη ώρα 20:00΄ μ.μ. συνήλθε υπό την προεδρία του Δημοτικού Συμβούλου, κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε Τ α κ τ ι κ ή συνεδρίαση, το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την υπ’ αριθ. 10164/09-05-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 21, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ [21] 1. Λεονάρδος Αναστάσιος Πρόεδρος 2. Βυτινιώτης Χαρίλαος Αντ/δρος [Αποχώρησε μετά την συζήτηση του Δ΄ θέματος προ ημερήσιας διάταξης]. Μέλη του Δ. Σ. οι κ.κ. 3. Χουσελάς Ευάγγελος, [ Αποχώρησε μετά την συζήτηση του 3ου θέματος], 4. Παπαβασιλείου Νικόλαος,[ Αποχώρησε μετά την συζήτηση του 3ου θέματος], 5.Τσιάνος Ιωάννης [Αποχώρησε μετά την συζήτηση του 3ου θέματος], 6.Μπάτσος Αντώνιος, 7. Ζάρκος Δημήτριος, 8. Πανάγου Αθανάσιος, 9. Σωτηρόπουλος Ιωάννης, 10. Μπούκης Γεώργιος, 11. Χρυσικός Παύλος, 12. Θελερίτης Γεώργιος, 13. Καραδήμας Βλάσιος, 14. Kουτρέτσης Σπυρίδων, 15. Ζαχαριάς Χρήστος, [Αποχώρησε μετά την συζήτηση του Δ΄ θέματος προ ημερήσιας διάταξης], 16. Σπηλιωτακάρας Σωτήριος, 17.Λέγγας Σπυρίδων, [Αποχώρησε μετά την συζήτηση του Δ΄ θέματος προ ημερήσιας διάταξης], 18. Σπανός Κων/νος, [Αποχώρησε μετά την συζήτηση του Δ΄ θέματος προ ημερήσιας διάταξης], 19. Χατούπης Νικόλαος, [Αποχώρησε μετά την συζήτηση του Δ΄ θέματος προ ημερήσιας διάταξης], 20. Μακρής Βασίλειος, 21. Παπαδημητρίου Σωτήριος.

ΑΠΟΝΤΕΣ [6] 1. Καππαή- Καλπαξή Ελένη Γραμματέας, 2. Καρακούσης Ευάγγελος, 3. Σταματόπουλος Γεώργιος, 4. Παπαθανασίου Ελένη, 5. Γεωργούσης Δημήτριος, 6. Χωρέμης Αναστάσιος .
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Κ. ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ :
1. Λεονάρδος Ιωάννης (Κιάτου), 2 Σπηλιώτης Δημήτριος (Κλημεντίου),3. Ραφτόπουλος Κων/νος (Κρυονερίου), 4. Πανάγαινας Κων/νος (Λαλιωτίου), 5. Μπούκης Παρασκευάς (Μεγ. Βάλτου), 6.Μηλιώτης Γεώργιος (Μικ. Βάλτου), 7. Κλειούφη Γεωργία (Μουλκίου), 8. Κελλάρης Δημήτριος (Πασίου), 9. Γιαννάκαινας Αναστάσιος (Σικυώνος), 10. Χουσελάς Βασίλειος (Ψαρίου), 11. Μούκος Γεώργιος (Τιτάνης).
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ :
1.Βρέντας Ιωάννης Διμηνιού), 2. Δριτσόπουλος Ανδρέας (Κάτω Διμηνιού), 3. Χρόνης Ιωάννης (Μποζικών), 4. Μυττάς Βασίλειος (Σουλίου) 5. Ράπτης Νικόλαος (Καισαρίου), 6. Δεδάκης Σπυρίδων (Καστανέας), 7. Κύργαινας Παναγιώτης (Κεφαλαρίου), 8. Καραγκέλης Δημήτριος (Λαύκας). 9. Κάππος Ανδρέας (Φενεού), 10. Φιακάς Παναγιώτης (Γκούρας), 11.Τσεμεντζής Λεωνίδας (Ματίου), 12. Ζαφείρης Γεώργιος (Μεσινού), 13. Χριστόπουλος Θεόδωρος (Μοσιάς).

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ:
1. Ρήγας Ιωάννης (Βελίνας), 2. Αναστασίου Θεοφάνης (Γονούσας), 3. Καρατζάς Σωτήριος
(Στυμφαλίας). 4. Καραχοντζίτης Νικόλαος (Ασπροκάμπου), 5. Σκάζας Δημήτριος, (Κυλλήνης),

ΑΠΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ: 1. Ζέρβας Γεώργιος (Φενεού), 2. Δρίμας Ιωάννης (Δροσοπηγής), 3.Σελέκος Κων/νος (Καλιάνων), 4 Τσετσώνης Παναγιώτης (Κάτω Ταρσού), 5. Παναγόπουλος Δημήτριος (Πανοράματος), 6. Δρούλιας Χρήστος (Στενού), 7. Σταθακόπουλος Κων/νος (Παραδεισίου),

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΝΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ : ΟΥΔΕΙΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ : 1.Παλαιολόγος Αλέξανδρος, 2. Καπέλλος Απόστολος,
3. Κασμάς Αλέξανδρος

ΘΕΜΑ ΣΤ΄ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

Μετά τη συζήτηση του αμέσως προηγουμένου θέματος ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδος, πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως το θέμα: Έγκριση της αριθ. 1/2013 απόφασης του Δ.Σ. της Παιδικής Εξοχής – Κατασκήνωσης Η΄Κορίνθου (Κλημεντίου- Καισαρείας).
Το Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Δ.Σ. την απόφαση 1/2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Παιδικής Εξοχής – Κατασκήνωσης Η΄ Κορίνθου (Κλημεντίου – Καισαρείας) που έχει ως εξής:
ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΞΟΧΗ – ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ
Η΄ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ-ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 1/13-5-2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΞΟΧΗΣ – ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ Η΄ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ – ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ).

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 1/2013
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποβολή πρότασης, στο Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, για την ανάληψη λειτουργίας, της ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΞΟΧΗΣ – ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ Η΄ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ-ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ), για το έτος 2013 από το Δήμο Σικυωνίων.

Στο Κλημέντι Κορινθίας σήμερα στις 13 του μήνα Μάη του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 08.00΄ το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΞΟΧΗΣ – ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ Η΄ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ-ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Γραφεία της, μετά από την αριθ. 7/8-5-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΞΟΧΗΣ – ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ Η΄ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ-ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ), που δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων και επιδόθηκε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΞΟΧΗΣ – ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ Η΄ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ-ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 3 μελών ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 2 ΑΠΟΝΤΕΣ: 1 αν και κλήθηκε νόμιμα
1. ΘΕΛΕΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Πρόεδρος) 1. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2. ΤΣΕΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Επομένως υπάρχει νόμιμη απαρτία για συζήτηση και λήψη αποφάσεων.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης γνωστοποίησε στα μέλη τις διατάξεις του άρθρου 12 της αριθ. Δ27/οικ.9585/399/13 (ΦΕΚ – 814 Β/8-4-2013) ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών – Εσωτερικών – Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας περί: Ανάθεσης οργάνωσης και λειτουργίας Παιδικών Εξοχών – Κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος σε Δήμους και ζήτησε τη λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης, στο Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, για την ανάληψη λειτουργίας, της ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΞΟΧΗΣ – ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ Η΄ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ-ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ), για το έτος 2013 από το Δήμο Σικυωνίων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1.- Εγκρίνει την υποβολή πρότασης, στο Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, για την ανάληψη λειτουργίας, της ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΞΟΧΗΣ – ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ Η΄ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ-ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ), για το έτος 2013 από το Δήμο Σικυωνίων.

Η απόφαση αυτή πήρε α.α. 1/2013.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακολουθούν υπογραφές
Σωστό Απόσπασμα
Κλημέντι 14-5-2013
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Θελερίτης Γεώργιος

στη συνέχεια κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά .

Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα, την αριθ. 1/2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Παιδικής Εξοχής – Κατασκήνωσης Η΄ Κορίνθου (Κλημεντίου – Καισαρείας), την ισχύουσα Νομοθεσία, και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του όπως αναλυτικά αναφέρεται στα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Θεωρεί το θέμα κατεπείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.5 του Ν. 3852/2010.

2. Γνωμοδοτεί υπέρ της ανάληψης λειτουργίας, της Παιδικής Εξοχής – Κατασκήνωσης Η΄ Κορίνθου (Κλημεντίου- Καισαρείας) για το έτος 2013 από το Δήμο Σικυωνίων.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 160/2013
Συντάχθηκε και υπογράφεται
Ακολουθούν υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Κιάτο 16-05-2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ

Print Friendly, PDF & Email