Απόφαση 159/2013 – Οικονομική Επιτροπή

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 15/02-09-2013

ΑΠΟΦΑΣΗ 159 / 2013

Περίληψη: «Έγκριση δαπάνης για την αμοιβή του Δικηγόρου κ. Ποττάκη Aνδρέα»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 2α Σεπτεμβρίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 09:30 π. μ. συνήλθε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 20773/30-08-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 4 – ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1.- Σπυρίδων Σταματόπουλος (Πρόεδρος) 1.- Κων/νος Σπανός (Μέλος)
2.- Γεώργιος Μπούκης (Μέλος) 2.- Ευάγγελος Χoυσελάς (Μέλος)
3 .- Ιωάννης Σωτηρόπουλος (Μέλος) 3.- Χρίστος Ζαχαριάς (Μέλος)
4.- Νικόλαος Παπαβασιλείου (Μέλος)

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 4ο

Η παρούσα συνεδρίαση θεωρείται έκτακτη και κατεπείγουσα λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμαρχος Σπυρίδων Σταματόπουλος εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Έγκριση δαπάνης για την αμοιβή του Δικηγόρου κ. Ποττάκη Ανδρέα » έθεσε υπόψη το από 2-9-2013 Υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του δήμου που έχει ως εξής:
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Προς
Τον Δήμαρχο Σικυωνίων
(Ως Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής)
ΘΕΜΑ 4 ο

Έγκριση δαπάνης αμοιβής 3.000,00€ του δικηγόρου Ανδρέα Ποττάκη για άσκηση αιτήσεως ακυρώσεως και αιτήσεως αναστολής εκτέλεσης μετά αιτήματος εκδόσεως προσωρινής διαταγής κατά των υπ’ αριθμ. 29987/Δ4/14-3-2011 και 29988/Δ4/14-3-2011 αποφάσεων της Υφυπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ Β΄440/18-3-2011), και πάσης συναφούς προς αυτές πράξεως ή παραλείψεως της Διοικήσεως (προγενεστέρας ή μεταγενεστέρας αυτών).-
*******************************
Με την περίπτωση ιε της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 ορίζεται ότι «η Οικονομική Επιτροπή με απόφασή της μπορεί να αναθέσει κατ’ εξαίρεση σε δικηγόρο, τον εξώδικο ή δικαστικό χειρισμό, ανά υπόθεση, ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του Δήμου και απαιτούν εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία. Στις περιπτώσεις αυτές η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 281 του Ν.3463/2006».
Με την παρ. 3 του άρθρου 281 του Ν.3463/2006 ορίζεται ότι: «Για την εξώδικη ή δικαστική αντιμετώπιση νομικών ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία ή σπουδαιότητα και απαιτούν εξειδικευμένη νομική γνώση ή εμπειρία, η αμοιβή του δικηγόρου καθορίζεται με απόφαση του δημοτικού ή του κοινοτικού συμβουλίου κατά παρέκκλιση των προηγούμενων παραγράφων. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών τους.»
Σύμφωνα με την 113/2009 πράξη του 1ου Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου «οι προεισπράξεις δικηγορικής αμοιβής του Δ.Σ., οι οποίες κατατίθενται υποχρεωτικά από το δικηγόρο κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ.2 και 6 του άρθρου 96 του Κώδικα περί Δικηγόρων, αποδεικνύουν την πραγματοποίηση των περιγραφόμενων ως άνω δικαστικών ενεργειών από το φερόμενο ως δικαιούχο δικηγόρο».
Θέτουμε υπόψη σας τα δικαιολογητικά που μας προσκόμισε ο πληρεξούσιος δικηγόρος Κος Ανδρέας Ποττάκης (αίτηση ακύρωσης με πράξη προσδιορισμού δικασίμου και αποδεικτικό επίδοσης, αίτηση αναστολής με πράξη προσδιορισμού δικασίμου και αποδεικτικό επίδοσης, σημείωμα και κατάθεση εγγράφων κατά τη δικάσιμο της 26-7-2011 ή οποία αναβλήθηκε για τη δικάσιμο της 26-11-2012, υπόμνημα και κατάθεση εγγράφων κατά τη δικάσιμο της 26-11-2012 και αίτημα αναβολής που έγινε δεκτό από το δικαστήριο, υπόμνημα και κατάθεση εγγράφων για τη δικάσιμο της 3-6-2012 κατά την οποία συζητήθηκε η αίτηση ακυρώσεως, γραμμάτιο προκαταβολής εξόδων Δικηγορικού Συλλόγου και ιδιωτικό συμφωνητικό) κατ’ εντολή και για λογαριασμό του Δήμου σύμφωνα με την αριθμ. 80/2011 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σε συνδυασμό με την 306/2011 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την αμοιβή του (παρ. 3 άρθρου 281 Ν.3463/2006), ποσού (3.000,00) ΕΥΡΩ, «για εκπροσώπηση και υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας σε αίτηση ακυρώσεως και αίτηση αναστολής εκτέλεσης μετά αιτήματος εκδόσεως προσωρινής διαταγής κατά των υπ’ αριθμ. 29987/Δ4/14-3-2011 και 29988/Δ4/14-3-2011 αποφάσεων της Υφυπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ Β΄440/18-3-2011), και πάσης συναφούς προς αυτές πράξεως ή παραλείψεως της Διοικήσεως (προγενεστέρας ή μεταγενεστέρας αυτών).-
Συνεχίζοντας ο Δήμαρχος ανέφερε ότι με την υπ’ αριθ. 32/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, είχαμε ψηφίσει πίστωση ποσού 30.000,00€ στον Κ.Α. 00-6111.001 με τίτλο «Αμοιβές Νομικών»
Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, προτείνουμε να ληφθεί Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση της δαπάνης αμοιβής του Πληρεξούσιου Δικηγόρου Κου Ανδρέα Ποττάκη και τη διάθεση πίστωσης ποσού (3.000,00) ΕΥΡΩ σε βάρος του Κωδικού Αριθμού των εξόδων 00-6111.001 με την ονομασία «Αμοιβές Νομικών», καθώς και την απόδοσή της στον δικαιούχο για την εξόφληση της σχετικής δαπάνης.-
Κιάτο 2 Σεπτεμβρίου 2013
Για το Οικονομικό Τμήμα
Ο Προϊστάμενος Τμήματος
Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών
και Προμηθειών

Ιωάννης Β. Γιαννούλας Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

Ύστερα από το παραπάνω ο Πρόεδρος εισηγήθηκε την έγκριση και διάθεση της δαπάνης.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις του άρθρου 72 παράγρ. 1 εδάφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και την ανάγκη έγκρισης και διάθεσης της δαπάνης αυτής,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

A.- Εγκρίνει την δαπάνη αμοιβής ποσού € 3.000,00 στoν Δικηγόρο Ποττάκη Ανδρέα, που αφορά την άσκηση αιτήσεως ακυρώσεως και αιτήσεως αναστολής εκτέλεσης μετά αιτήματος εκδόσεως προσωρινής διαταγής κατά των υπ’ αριθμ. 29987/Δ4/14-3-2011 και 29988/Δ4/14-3-2011 αποφάσεων της Υφυπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ Β΄440/18-3-2011), και πάσης συναφούς προς αυτές πράξεως ή παραλείψεως της Διοικήσεως (προγενεστέρας ή μεταγενεστέρας αυτών) που διενήργησε σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που προσκόμισε, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του Δήμου, σύμφωνα με την αριθμ. 80/ 2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. 306/2011 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και

B.- Με την υπ’ αριθ. 32/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, είχαμε ψηφίσει πίστωση ποσού
30.000,00€ στον Κ.Α. 00-6111.001 με τίτλο «Αμοιβές Νομικών»

(Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης 147/2013)

Γ.- Η πληρωμή του Δικηγόρου θα γίνει σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. με αριθμό 117864/2297/A0012 (ΦΕΚ Β΄ 2422 / 24- 12 – 2007) «Προσδιορισμός των ελάχιστων αμοιβών των Δικηγόρων» των Υπουργών Οικονομίας, Οικονομικών & Δικαιοσύνης, που εκδόθηκε κατ’ επίκληση των διατάξεων της παραγρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 2753/1999.
Για ό,τι δεν προβλέπεται από την παραπάνω Κ.Υ.Α, ισχύ έχουν οι διατάξεις του ν.δ. 3026/1954.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 159/2013 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

Σπυρίδων Σταματόπουλος 1.- Nικόλαος Παπαβασιλείου
2.- Γεώργιος Μπούκης
3.- Ιωάννης Σωτηρόπουλος

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 2 Σεπτεμβρίου 2013

Print Friendly, PDF & Email