Απόφαση 158/2013 – Οικονομική Επιτροπή

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 15/02-09-2013

ΑΠΟΦΑΣΗ 158 / 2013

Περίληψη: «Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους »

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 2α Σεπτεμβρίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 09:30 π. μ. συνήλθε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 20773/30-08-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 4 – ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1.- Σπυρίδων Σταματόπουλος (Πρόεδρος) 1.- Κων/νος Σπανός (Μέλος)
2.- Γεώργιος Μπούκης (Μέλος) 2.- Ευάγγελος Χoυσελάς (Μέλος)
3 .- Ιωάννης Σωτηρόπουλος (Μέλος) 3.- Χρίστος Ζαχαριάς (Μέλος)
4.- Νικόλαος Παπαβασιλείου (Μέλος)

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 3ο
Η παρούσα συνεδρίαση θεωρείται έκτακτη και κατεπείγουσα λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμαρχος Σπυρίδων Σταματόπουλος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους» έθεσε υπόψη :
Tην αριθμ. 172 /2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί αναγκαιότητας προμηθειών των υπηρεσιών του Δήμου και την υπ’ αριθ. 256/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 και εξέθεσε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», πρέπει η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει για την ψήφιση και διάθεση των πιστώσεων μετά την τροποποίηση του Προϋπολογισμού με τις προαναφερόμενες αποφάσεις.
Επίσης σύμφωνα με την 30/2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «οι πιστώσεις που προορίζονται για την εκτέλεση έργων και εργασιών ή τη διενέργεια προμηθειών, για τις οποίες απαιτείται η εκπόνηση μελέτης», δεν μπορούν να διατεθούν, εάν προηγουμένως δεν συνταχθεί η σχετική μελέτη, από τον προϋπολογισμό της οποίας θα προκύπτει και το ύψος της αντίστοιχης δαπάνης (Εγκ. Υπ. Εσωτ. 38135/9-7-1986).

Για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου συντάχθηκαν:

1) η αριθμ. 19/2013 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας για «Προμήθεια αναλωσίμων υλικών Η/Υ – Εκτυπωτών- φωτοτυπικών μηχανημάτων -, fax , εντύπων μηχανογράφησης και υλικών πολλαπλών εκτυπώσεων» ποσού € 4.224,16 σε βάρος του Κ.Α. 10-6613.004 του προϋπολογισμού του Δήμου .
2) η αριθμ. 21/2013 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας για «Προμήθεια εύκαμπτων κολωνακίων».
3) η αριθμ. 20/2013 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας για προμήθεια πινακίδων Κ.Ο.Κ. – Κατόπτρων για ορατότητα οδηγών και πινακίδων ονομασίας και αρίθμησης οδών και
4) η αριθμ. 22/2013 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας για «Προμήθεια Υαλοπινάκων»

Τελειώνοντας εισηγήθηκε την ψήφιση και διάθεση των πιστώσεων που προκύπτουν, τόσο από την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όσο και από τις μελέτες του Δήμου .
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τις διατάξεις του άρθρου 72 παράγρ. 1 εδάφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και την 30/2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Α.- Κρίνει τη συνεδρίαση κατεπείγουσα

Β.- Εγκρίνει και ψηφίζει τη διάθεση των παρακάτω πιστώσεων μετά των αριθμ. 172 /2013 και 256/2013 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και τις αριθμ. 19,20,21 και 22/2013 μελέτες της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, αναλυτικά όπως παρακάτω:

Στον Κ.Α. : 10-6613.004
«Προμήθεια αναλωσίμων, υλικών Η/Υ-Εκτυπωτών-
Φωτοτυπικών μηχανημάτων –FAX, εντύπων μηχανογράφησης
Και υλικών πολλαπλών εκτυπώσεων» € 4.224,16
(αριθμ. 19/2013 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας)
Αριθμ. Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης: 532/2013.

Στον Κ.Α. : 30-7135.001
«Προμήθεια εύκαμπτων κολωνακίων» € 4.993,80
(Αριθ. μελέτης 21/2013 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας)
Αριθμ. Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης: 530/2013.

Στον Κ.Α. : 30 – 7135.002
«Προμήθεια πινακίδων Κ.Ο.Κ. – Κατόπτρων για ορατότητα
οδηγών και πινακίδων ονομασίας και αρίθμησης οδών» € 5.000,00
(Αριθ. μελέτης 20/2013 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας)
Αριθμ. Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης: 533/2013.

Στον Κ.Α. : 30- 7135.007
«Προμήθεια Υαλοπινάκων» € 2.460,00
(Αριθ. μελέτης 22/2013 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας)
Αριθμ. Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης: 531/2013

Η Απόφαση αυτή δεν υπόκειται σε έλεγχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 225 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 158/2013 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

Σπυρίδων Σταματόπουλος 1.- Nικόλαος Παπαβασιλείου
2.- Γεώργιος Μπούκης
3.- Ιωάννης Σωτηρόπουλος

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 2 Σεπτεμβρίου 2013

Print Friendly, PDF & Email