Απόφαση 156/2013 – Οικονομική Επιτροπή

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 15/02-09-2013

ΑΠΟΦΑΣΗ 156 / 2013

Περίληψη: «Aπόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής από τη Δημοτική Υπάλληλο Χάϊδω Κλουτσινιώτη, που αφορά καταβολή ποσού στο Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών για εκτίμηση της αξίας πέντε (5) ακινήτων στο Κιάτο»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 2α Σεπτεμβρίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 09:30 π. μ. συνήλθε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 20773/30-08-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 4 – ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1.- Σπυρίδων Σταματόπουλος (Πρόεδρος) 1.- Κων/νος Σπανός (Μέλος)
2.- Γεώργιος Μπούκης (Μέλος) 2.- Ευάγγελος Χoυσελάς (Μέλος)
3 .- Ιωάννης Σωτηρόπουλος (Μέλος) 3.- Χρίστος Ζαχαριάς (Μέλος)
4.- Νικόλαος Παπαβασιλείου (Μέλος)

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 1ο
Η παρούσα συνεδρίαση θεωρείται έκτακτη και κατεπείγουσα λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμαρχος Σπυρίδων Σταματόπουλος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Aπόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής από τη Δημοτική Υπάλληλο Χάϊδω Κλουτσινιώτη, που αφορά καταβολή ποσού στο Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών για εκτίμηση της αξίας πέντε (5) ακινήτων στο Κιάτο» έθεσε υπόψη :
Tο από 12-08-2013 υπηρεσιακό σημείωμα της υπολόγου υπαλλήλου Κλουτσινιώτη Χάϊδως που έχει ως εξής:
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Προς
Τον Δήμαρχο Σικυωνίων
(Ως Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής)
ΘΕΜΑ 1ο
Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής από τη Δημοτική Υπάλληλο Χάιδω Κλουτσινιώτη, που αφορά καταβολή ποσού στο Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών για εκτίμηση της αξίας πέντε (5) ακινήτων στο ΚΙΑΤΟ, σύμφωνα με την 238/2012 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.
******************************************
Με την αρίθμ. 122/15-7-2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία εκδόθηκε σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 172 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ-114 Α΄/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», εξεδόθη από την Οικονομική Υπηρεσία (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010) και σε βάρος του Προϋπολογισμού δαπανών και συγκεκριμένα του Κ.Α. 00-6142.004 το αρίθμ. 372/2012 (Σειρά Α΄) Χρηματικό Ένταλμα ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ποσού 1.783,50 € για παραλαβή των εκθέσεων εκτίμησης ακινήτων στην Δ. Κ. ΚΙΑΤΟΥ, με υπόλογο διαχειριστή την Χάιδω Κλουτσινιώτη και ημερομηνία απόδοσης λογαριασμού την 15-10-2013.
Από το παραπάνω Χρηματικό Ένταλμα ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ δαπανήθηκε όλο το ποσό δηλαδή 1.783,50 €, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 2013080025510550088 Αποδεικτικό Κατάθεσης της ALPHA BANK, και το αριθ. 110/204/12830 από 5-7-2013 έγγραφο του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών.
Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλώ να προβείτε στον έλεγχο των συνημμένων δικαιολογητικών και αποφασίσετε για την νομιμοποίηση ή μη της γενομένης δαπάνης σύμφωνα με τις διατάξεις του Β.Δ. 17/5-15/6/1959.

Κιάτο 12 Αυγούστου 2013
Η Υπόλογος

Χάιδω Κλουτσινιώτη

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος εισηγήθηκε να εγκριθεί ο αποδιδόμενος λογαριασμός.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, την αριθμ. 122/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής , το από 12-08-2013 Υπηρεσιακό σημείωμα της υπόλογου υπαλλήλου και τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»
Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Α.- Κρίνει τη συνεδρίαση κατεπείγουσα
Β.- Εγκρίνει τον αποδιδόμενο λογαριασμό από την υπόλογο διαχειρίστρια υπάλληλο του Δήμου μας κ. Κλουτσινιώτη Χάϊδω, με αριθμό 372/2013 (Σειρά Α’) Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής, που εκδόθηκε επ΄ ονόματί της, ποσού € 1.783,50 για παραλαβή των εκθέσεων εκτίμησης ακινήτων στην Δ. Κ. ΚΙΑΤΟΥ, με υπόλογο διαχειριστή την Χάιδω Κλουτσινιώτη και ημερομηνία απόδοσης λογαριασμού την 15-10-2013, όπως με λεπτομέρεια αναφέρεται στο από 12-08-2013 σχετικό υπηρεσιακό σημείωμα που διαβιβάστηκε στην Οικονομική Επιτροπή.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 156/2013 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

Σπυρίδων Σταματόπουλος 1.- Nικόλαος Παπαβασιλείου
2.- Γεώργιος Μπούκης
3.- Ιωάννης Σωτηρόπουλος

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 2 Σεπτεμβρίου 2013

Print Friendly, PDF & Email