Απόφαση 154/2013 – Οικονομική Επιτροπή

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 14/20-08-2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 154/2013

Περίληψη: «Περί αποδοχή δωρεάς του κ. Δομετίου Βασιλείου ποσού 500,00€ για υπηρεσίες
πρασίνου και δωρεά φυτών»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 20ην Αυγούστου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 09:00 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 19639/16-08-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 4 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1.- Σπυρίδων Σταματόπουλος (Πρόεδρος) 1.- Κων/νος Σπανός (Μέλος)
2.- Γεώργιος Μπούκης (Μέλος) 2.-Νικόλαος Παπαβασιλείου (Μέλος)
3 .- Ιωάννης Σωτηρόπουλος (Μέλος) 3.- Χρίστος Ζαχαριάς (Μέλος)
4.- Ευάγγελος Χoυσελάς (Μέλος)

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 9ο

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμαρχος Σπυρίδων Σταματόπουλος εισηγούμενος
το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «αποδοχή δωρεάς του κ. Δομετίου Βασιλείου ποσού
500,00€ για υπηρεσίες πρασίνου και δωρεά φυτών» έθεσε υπόψη :

α) Tο υπ’ αριθ. 18955/13-08-2013 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, όπου μας απέστειλε την από 8-8-2013 προσφορά του κ. Δομετίου Βασιλείου, ο οποίος προσφέρει δωρεάν εργασία ανακατασκευής αρδευτικού συστήματος, σπορά γκαζόν και αγορά φυτών για τη δημιουργία νέου παρτεριού στην πλατεία Ελευθερίας καθώς επίσης και δωρεάν εργασία φύτευσης και αρδευτικού δικτύου στην πλατεία Τ.Κ. Μοσιάς.

Kατόπιν εισηγήθηκε την αποδοχή της ανωτέρω δωρεάς από τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα και τις διατάξεις του άρθρου 72 παράγρ. 1 εδάφ. η του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

A.- Αποδέχεται τη δωρεά του κ. Βασιλείου Δομετίου ο οποίος προσφέρει δωρεάν εργασία
ανακατασκευής αρδευτικού συστήματος, σπορά γκαζόν και αγορά φυτών για τη
δημιουργία νέου παρτεριού στην πλατεία Ελευθερίας καθώς επίσης και δωρεάν εργασία
φύτευσης και αρδευτικού δικτύου στην πλατεία Τ.Κ. Μοσιάς.

Β.- Εκφράζει τις ευχαριστίες του Δήμου προς τον δωρητή και
Γ.- Οι ανωτέρω εργασίες να γίνουν υπό την επίβλεψη της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας
Ζωής του Δήμου μας.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 154/2013 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
Σπυρίδων Σταματόπουλος 1.- Ευάγγελος Χουσελάς
2.- Γεώργιος Μπούκης
3.- Ιωάννης Σωτηρόπουλος

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο, 20 Αυγούστου 2013
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Print Friendly, PDF & Email