Απόφαση 153/2013 – Οικονομική Επιτροπή

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 14/20-08-2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 153 / 2013

Περίληψη: «Aπόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής από το Δημοτικό Υπάλληλο Νικόλαο Τσήρο, για την πληρωμή τελών Τεχνικού Ελέγχου (ΚΤΕΟ) και της κάρτας καυσαερίων των οχημάτων του Δήμου με αριθμούς ΚΗΥ-5128,ΚΗΥ-5116,ΚΗΙ-5519,ΚΗΙ-5497,ΚΗΥ-5109,ΚΗΥ-2216,ΚΗΗ-2925,ΚΗΙ-5476 και ΚΗΥ-2211»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 20ην Αυγούστου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 09:00 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 19639/16-08-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 4 – ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1.- Σπυρίδων Σταματόπουλος (Πρόεδρος) 1.- Κων/νος Σπανός (Μέλος)
2.- Γεώργιος Μπούκης (Μέλος) 2.-Νικόλαος Παπαβασιλείου (Μέλος)
3 .- Ιωάννης Σωτηρόπουλος (Μέλος) 3.- Χρίστος Ζαχαριάς (Μέλος)
4.- Ευάγγελος Χoυσελάς (Μέλος)

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 8ο

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμαρχος Σπυρίδων Σταματόπουλος εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Aπόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής από το Δημοτικό Υπάλληλο Νικόλαο Τσήρο, για την πληρωμή τελών Τεχνικού Ελέγχου (ΚΤΕΟ) και της κάρτας καυσαερίων των οχημάτων του Δήμου με αριθμούς ΚΗΥ-5128,ΚΗΥ-5116,ΚΗΙ-5519,ΚΗΙ-5497,ΚΗΥ-5109,ΚΗΥ-2216,ΚΗΗ-2925,ΚΗΙ-5476 και ΚΗΥ-2211» έθεσε υπόψη το από 09-08-2013 υπηρεσιακό σημείωμα του υπολόγου υπαλλήλου Νικολάου Τσήρου που έχει ως εξής:

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Προς
Οικονομική Επιτροπή ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΘΕΜΑ 8ο

Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής από το Δημοτικό Υπάλληλο Νικόλαο Τσήρο για την πληρωμή τελών τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ) και της κάρτας καυσαερίων των οχημάτων ΚΗΥ-5128,ΚΗΥ-5116,ΚΗΙ-5519,ΚΗΙ-5497,ΚΗΥ-5109,ΚΗΥ-2216,ΚΗΗ-2925,ΚΗΙ-5476 και ΚΗΥ-2211.
******************************************

Με την αρίθμ. 61/13-05-2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία εκδόθηκε σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 172 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ-114 Α΄/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», και του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 εξεδόθη από την Οικονομική Υπηρεσία και σε βάρος του Προϋπολογισμού δαπανών και συγκεκριμένα στους Κ.Α. 20-6331.001,10-6331.001,30-6331.001 το αρίθμ. 225/2013 (Σειρά A΄) Χρηματικό Ένταλμα ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ποσού 845,00 € για την πληρωμή τελών τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ) και της κάρτας καυσαερίων των οχημάτων ΚΗY-5128, ΚΗΥ-5116, ΚΗI-5519, ΚΗI-5497, ΚΗΥ-5109, ΚΗΥ-2216,ΚΗΗ-2925,ΚΗI-5476 και ΚΗΥ-2211.
με ημερομηνία απόδοσης λογαριασμού μέχρι την 13-08-2013.
Από το παραπάνω Χρηματικό Ένταλμα ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ δαπανήθηκαν τα εξής ποσά:
α) Για το ΚΗY-5128 δαπανήθηκε το ποσό των 90,00 € σύμφωνα με το αριθμ.733/30-5-2013 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών
β) Για το ΚΗΥ-5116 δαπανήθηκε το ποσό των 55,00 € σύμφωνα με την αριθμ.18048/11-6-2013 Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών
γ) Για το ΚΗΙ-5519 δαπανήθηκε το ποσό των 75,00 € σύμφωνα με το αριθμ.1017/21-6-2013 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών
δ) Για το ΚΗΙ-5497 δαπανήθηκε το ποσό των 90,00 € σύμφωνα με το αριθμ. 1019/21-6-2013 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών
ε) Για το ΚΗΥ-5109 δαπανήθηκε το ποσό των 50,00 € σύμφωνα με την αριθμ. 19651/26-6-2013 Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών
στ) Για το ΚΗΥ-2216 δαπανήθηκε το ποσό των 90,00 € σύμφωνα με το αριθμ. 1130/4-7-2013 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών
ζ) Για το ΚΗΗ-2925 δαπανήθηκε το ποσό των 90,00 € σύμφωνα με το αριθμ. 1315/23-7-2013 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών
η) Για το ΚΗΙ-5476 δαπανήθηκε το ποσό των 55,00 € σύμφωνα με την αριθμ. 23137/29-7-2013 Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών
θ) Για το ΚΗΥ-2211 δαπανήθηκε το ποσό των 90,00 € σύμφωνα με το αριθμ. 1371/30-7-2013 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών

ΣΥΝΟΛΟ=685,00 €

Ανακεφαλαιώνοντας από το ποσό των 845,00 € δαπανήθηκε το ποσό των 685,00 € και το υπόλοιπο ποσό των 160,00 € (845,00-685,00=160,00) κατατέθηκε από τον παραπάνω υπάλληλο στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου μας σύμφωνα με το αριθμ. 99/09-08-2013 Γραμμάτιο Είσπραξης .

Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλώ να προβείτε στον έλεγχο των συνημμένων δικαιολογητικών και αποφασίσετε για την νομιμοποίηση ή μη της γενομένης δαπάνης σύμφωνα με τις διατάξεις του Β.Δ. 17/5-15/6/1959.-

Κιάτο 9 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013

Ο Υπόλογος

Νικόλαος Δ. Τσήρος

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος εισηγήθηκε να εγκριθεί ο αποδιδόμενος λογαριασμός.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, την αριθμ. 79/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής , το από 12-08-2013 Υπηρεσιακό σημείωμα του υπόλογου υπαλλήλου και τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»
Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει τον αποδιδόμενο λογαριασμό από τον υπόλογο διαχειριστή, υπάλληλο του Δήμου μας κ. Νικολάου Τσήρου, με αριθμό 225/2013 (Σειρά Α’) Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής, που εκδόθηκε επ΄ ονόματί του, ποσού € 845,00 για την πληρωμή τελών τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ) και της κάρτας καυσαερίων των οχημάτων ΚΗY-5128, ΚΗΥ-5116, ΚΗI-5519, ΚΗI-5497, ΚΗΥ-5109, ΚΗΥ-2216,ΚΗΗ-2925,ΚΗI-5476 και ΚΗΥ-2211, όπως με λεπτομέρεια αναφέρεται στο από 09-08-2013 σχετικό υπηρεσιακό σημείωμα που διαβιβάστηκε στην Οικονομική Επιτροπή.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 153/2013 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
Σπυρίδων Σταματόπουλος 1.- Ευάγγελος Χουσελάς
2.- Γεώργιος Μπούκης
3.- Ιωάννης Σωτηρόπουλος

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο, 20 Αυγούστου 2013
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Print Friendly, PDF & Email