Απόφαση 152/2013 – Οικονομική Επιτροπή

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 14/20-08-2013

ΑΠΟΦΑΣΗ 152 / 2013

Περίληψη: «Aπόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής από το Δημοτικό Υπάλληλο Eυάγγελο Σαρχάνη για την πληρωμή τελών χρήσεως μηχανημάτων έργου έτους 2013»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 20ην Αυγούστου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 09:00 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 19639/16-08-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 4 – ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1.- Σπυρίδων Σταματόπουλος (Πρόεδρος) 1.- Κων/νος Σπανός (Μέλος)
2.- Γεώργιος Μπούκης (Μέλος) 2.-Νικόλαος Παπαβασιλείου (Μέλος)
3 .- Ιωάννης Σωτηρόπουλος (Μέλος) 3.- Χρίστος Ζαχαριάς (Μέλος)
4.- Ευάγγελος Χoυσελάς (Μέλος)

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 7ο

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμαρχος Σπυρίδων Σταματόπουλος εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Aπόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής από το Δημοτικό Υπάλληλο Eυάγγελο Σαρχάνη για την πληρωμή τελών χρήσεως μηχανημάτων έργου έτους 2013» έθεσε υπόψη το από 31-07-2013 υπηρεσιακό σημείωμα του υπολόγου υπαλλήλου Ευάγγελου Σαρχάνη που έχει ως εξής:

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Προς
Οικονομική Επιτροπή ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής από το Δημοτικό Υπάλληλο Ευάγγελο Σαρχάνη για την πληρωμή τελών χρήσεως μηχανημάτων έργου έτους 2013.
******************************************

Με την αρίθμ. 119/15-07-2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία εκδόθηκε σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 172 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ-114 Α΄/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», και του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 εξεδόθη από την Οικονομική Υπηρεσία και σε βάρος του Προϋπολογισμού δαπανών και συγκεκριμένα στους Κ.Α. 20-6322,30-6322,70-6322 το αρίθμ. 366/2013 (Σειρά A΄) Χρηματικό Ένταλμα ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ποσού 3.412,64 € για την πληρωμή τελών χρήσεως μηχανημάτων έργου των ΜΕ-45068, ΜΕ-68281,ΜΕ-107668,ΜΕ-111234,ΜΕ-113694,ΜΕ-45066,ΜΕ-45067,ΜΕ-86393,ΜΕ-112263,ΜΕ-111244,ΜΕ-111235,ΜΕ-45021,ΜΕ-113687,ΜΕ-117455,ΜΕ-75702,ΜΕ-107674,ΜΕ-107654 με ημερομηνία απόδοσης λογαριασμού μέχρι 15-10-2013.
Από το παραπάνω Χρηματικό Ένταλμα ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ δαπανήθηκαν τα εξής ποσά:
1) Δαπανήθηκε το ποσό των 206,69 € σύμφωνα με την αριθμ.34/30-7-2013 Εντολή πληρωμής EUROBANK
2) Δαπανήθηκε το ποσό των 206,69 € σύμφωνα με την αριθμ.35/30-7-2013 Εντολή πληρωμής EUROBANK
3) Δαπανήθηκε το ποσό των 226,88 € σύμφωνα με την αριθμ.36/30-7-2013 Εντολή πληρωμής EUROBANK
4) Δαπανήθηκε το ποσό των 155,40 € σύμφωνα με την αριθμ.37/30-7-2013 Εντολή πληρωμής EUROBANK
5) Δαπανήθηκε το ποσό των 156,96 € σύμφωνα με την αριθμ.38/30-7-2013 Εντολή πληρωμής EUROBANK
6) Δαπανήθηκε το ποσό των 155,40 € σύμφωνα με την αριθμ.39/30-7-2013 Εντολή πληρωμής EUROBANK
7) Δαπανήθηκε το ποσό των 240,88 € σύμφωνα με την αριθμ.40/30-7-2013 Εντολή πληρωμής EUROBANK
8) Δαπανήθηκε το ποσό των 158,51 € σύμφωνα με την αριθμ.41/30-7-2013 Εντολή πληρωμής EUROBANK
9) Δαπανήθηκε το ποσό των 217,56 € σύμφωνα με την αριθμ.42/30-7-2013 Εντολή πληρωμής EUROBANK
10) Δαπανήθηκε το ποσό των 271,96 € σύμφωνα με την αριθμ.43/30-7-2013 Εντολή πληρωμής EUROBANK
11) Δαπανήθηκε το ποσό των 155,40 € σύμφωνα με την αριθμ.44/30-7-2013 Εντολή πληρωμής EUROBANK
12) Δαπανήθηκε το ποσό των 175,61 € σύμφωνα με την αριθμ.45/30-7-2013 Εντολή πληρωμής EUROBANK
13) Δαπανήθηκε το ποσό των 275,06 € σύμφωνα με την αριθμ.46/30-7-2013 Εντολή πληρωμής EUROBANK
14) Δαπανήθηκε το ποσό των 188,04 € σύμφωνα με την αριθμ.47/30-7-2013 Εντολή πληρωμής EUROBANK
15) Δαπανήθηκε το ποσό των 264,18 € σύμφωνα με την αριθμ.48/30-7-2013 Εντολή πληρωμής EUROBANK
16) Δαπανήθηκε το ποσό των 155,40 € σύμφωνα με την αριθμ.49/30-7-2013 Εντολή πληρωμής EUROBANK
17) Δαπανήθηκε το ποσό των 202,02 € σύμφωνα με την αριθμ.50/30-7-2013 Εντολή πληρωμής EUROBANK

ΣΥΝΟΛΟ = 3.412,64 € .
Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλώ να προβείτε στον έλεγχο των συνημμένων δικαιολογητικών και αποφασίσετε για την νομιμοποίηση ή μη της γενομένης δαπάνης σύμφωνα με τις διατάξεις του Β.Δ. 17/5-15/6/1959.-

Κιάτο 31 Ιουλίου 2013.

Ο Υπόλογος

Ευάγγελος Δ. Σαρχάνης

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος εισηγήθηκε να εγκριθεί ο αποδιδόμενος λογαριασμός.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, την αριθμ. 119/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής , το από 31-07-2013 Υπηρεσιακό σημείωμα του υπόλογου υπαλλήλου και τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»
Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα
Εγκρίνει τον αποδιδόμενο λογαριασμό από τον υπόλογο διαχειριστή, υπάλληλο του Δήμου μας κ. Ευάγγελο Σαρχάνη, του με αριθμό 366/2013 (Σειρά Α’) Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής, που εκδόθηκε επ΄ ονόματί του, ποσού € 3.412,64 για την πληρωμή τελών χρήσεως Μηχανημάτων Έργου των ΜΕ-45068, ΜΕ-68281,ΜΕ-107668,ΜΕ-111234,ΜΕ-113694,ΜΕ-45066,ΜΕ-45067,ΜΕ-86393,ΜΕ-112263,ΜΕ-111244,ΜΕ-111235,ΜΕ-45021,ΜΕ-113687,ΜΕ-117455,ΜΕ-75702,ΜΕ-107674,ΜΕ-107654 που με λεπτομέρεια αναφέρεται στο από 31-7-2013 σχετικό υπηρεσιακό σημείωμα που διαβιβάστηκε στην Οικονομική Επιτροπή.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 152/2013 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
Σπυρίδων Σταματόπουλος 1.- Ευάγγελος Χουσελάς
2.- Γεώργιος Μπούκης
3.- Ιωάννης Σωτηρόπουλος

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο, 20 Αυγούστου 2013
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Print Friendly, PDF & Email