Απόφαση 149/2013 – Οικονομική Επιτροπή

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 14/20-08-2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 149/2013

Περίληψη: «Περί εγκρίσεως της υπ’ αριθ. 17/2013 μελέτης με τίτλο Προμήθεια Φαρμακευτικού Υλικού για τις ανάγκες της Κ.Ο. Δ. Ε. Δ. Η. Σ και του Ν.Π.Δ.Δ. (Η ΜΗΚΩΝΗ) .»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 20ην Αυγούστου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 09:00 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 19639/16-08-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 4 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1.- Σπυρίδων Σταματόπουλος (Πρόεδρος) 1.- Κων/νος Σπανός (Μέλος)
2.- Γεώργιος Μπούκης (Μέλος) 2.-Νικόλαος Παπαβασιλείου (Μέλος)
3 .- Ιωάννης Σωτηρόπουλος (Μέλος) 3.- Χρίστος Ζαχαριάς (Μέλος)
4.- Ευάγγελος Χoυσελάς (Μέλος)

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 4ο

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμαρχος Σπυρίδων Σταματόπουλος εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Περί εγκρίσεως της υπ’ αριθ. 17/2013 μελέτης με τίτλο Προμήθεια Φαρμακευτικού Υλικού για τις ανάγκες της Κ.Ο. Δ. Ε. Δ. Η. Σ και του Ν.Π.Δ.Δ. (Η ΜΗΚΩΝΗ)» έθεσε υπόψη :
1.- Την υπ’ αριθ. 24/2013 Απόφαση της Κοινωφελής Δημοτικής Επιχείρησης.
2.- Την υπ’ αριθ. 52/2013 Απόφαση του ΝΠΔΔ Παιδείας Πολιτισμού Αθλητισμού
Σικυωνίων «Η ΜΗΚΩΝΗ» και
3) Tην αριθμ. 17/2013 μελέτη της Δ/νσης Oικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας για την «Προμήθεια Φαρμακευτικού Υλικού για τις ανάγκες της Κ.Ο. Δ. Ε. Δ. Η. Σ και του Ν.Π.Δ.Δ. (Η ΜΗΚΩΝΗ)»
Kατόπιν εισηγήθηκε την έγκριση της ανωτέρω μελέτης από τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα και τις διατάξεις του άρθρου 72 παράγρ. 1 εδάφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» , του Π. Δ/τος 28/80 , του Π. Δ/τος 609/85 και 171/87 καθώς και των Ν. 1418/84 και 3263/2004 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα.

Επίσης σύμφωνα με την 30/2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «οι πιστώσεις που προορίζονται για την εκτέλεση έργων και εργασιών ή τη διενέργεια προμηθειών, για τις οποίες απαιτείται η εκπόνηση μελέτης», δεν μπορούν να διατεθούν, εάν προηγουμένως δεν συνταχθεί η σχετική μελέτη, από τον προϋπολογισμό της οποίας θα προκύπτει και το ύψος της αντίστοιχης δαπάνης (Εγκ. Υπ. Εσωτ. 38135/9-7-1986).

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει την αριθμ. 17 / 2013 μελέτης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, με τίτλο Προμήθεια Φαρμακευτικού Υλικού για τις ανάγκες της Κ.Ο. Δ. Ε. Δ. Η. Σ και του Ν.Π.Δ.Δ. (Η ΜΗΚΩΝΗ) συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης € 3.812.60 με το Φ.Π.Α.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 149/2013 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
Σπυρίδων Σταματόπουλος 1.- Ευάγγελος Χουσελάς
2.- Γεώργιος Μπούκης
3.- Ιωάννης Σωτηρόπουλος

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο, 20 Αυγούστου 2013
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Print Friendly, PDF & Email