Απόφαση 148/2013 – Οικονομική Επιτροπή

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ OΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 14 / 20-08-2013

ΑΠΟΦΑΣΗ 148 / 2013

Περίληψη: «Έγκριση της υπ’ αριθ. 16/2013 μελέτης με τίτλο «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων» & ψήφιση πίστωσης για το Τμήμα της Προϋπολογιζόμενης δαπάνης που αφορά το Δήμο.»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 20ην Αυγούστου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 09:00 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 19639/16-08-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 4 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1.- Σπυρίδων Σταματόπουλος (Πρόεδρος) 1.- Κων/νος Σπανός (Μέλος)
2.- Γεώργιος Μπούκης (Μέλος) 2.-Νικόλαος Παπαβασιλείου (Μέλος)
3 .- Ιωάννης Σωτηρόπουλος (Μέλος) 3.- Χρίστος Ζαχαριάς (Μέλος)
4.- Ευάγγελος Χoυσελάς (Μέλος)

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 3ο

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμαρχος Σπυρίδων Σταματόπουλος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Έγκριση της υπ’ αριθ. 16/2013 μελέτης με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων» & ψήφιση πίστωσης για το Τμήμα της Προϋπολογιζόμενης δαπάνης που αφορά το Δήμο» έθεσε υπόψη :
1) Την υπ’ αριθ. 28/2013 απόφαση του Ν. Π. Δ. Δ. (Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων.) με τίτλο έγκριση διενέργειας προμηθειών.
2) Την υπ’ αριθ. 17/2013 απόφαση του Ν. Π. Δ. Δ. (Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων.) με τίτλο έγκριση διενέργειας προμηθειών.
3) Την υπ’ αριθ. 51/2013 απόφαση του Ν. Π. Δ. Δ. (Παιδείας ,Πολιτισμού, Αθλητισμού Δήμου Σικυωνίων «Η ΜΗΚΩΝΗ».) με τίτλο ψήφιση πίστωσης και έγκριση διενέργειας προμήθειας.
4) Την υπ’ αριθ. 23/2013 απόφαση της Κοινωφελής Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Σικυωνίων (ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ.) με τίτλο ψήφιση και διάθεση πίστωσης .
5) Tην αριθμ. 315/2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και
6) Tην αριθμ. 16/2013 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου
για την εκτέλεση «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων» και
7) Την 3/2013 εγκύκλιο (Αριθ. πωτ. 11543/26-3-2013) Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του
Υπουργείου Εσωτερικών

Kατόπιν εισηγήθηκε την ψήφιση και διάθεση των παρακάτω πιστώσεων από τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα και τις διατάξεις του άρθρου 72 παράγρ. 1 εδάφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» , του Π. Δ/τος 28/80 , του Π. Δ/τος 609/85 και 171/87 καθώς και των Ν. 1418/84 και 3263/2004 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα

Επίσης σύμφωνα με την 30/2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «οι πιστώσεις που προορίζονται για την εκτέλεση έργων και εργασιών ή τη διενέργεια προμηθειών, για τις οποίες απαιτείται η εκπόνηση μελέτης», δεν μπορούν να διατεθούν, εάν προηγουμένως δεν συνταχθεί η σχετική μελέτη, από τον προϋπολογισμό της οποίας θα προκύπτει και το ύψος της αντίστοιχης δαπάνης (Εγκ. Υπ. Εσωτ. 38135/9-7-1986).

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει και ψηφίζει τη διάθεση των παρακάτω πιστώσεων μετά της αριθμ. 315/2013 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και της αριθμ. 16 / 2013 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας, αναλυτικά όπως παρακάτω:

Στον Κ.Α. : 10-6634.001

Προμήθειες ειδών καθαριότητας & Ευρεπισμού € 4.850,38
(αριθμ. 16/2013 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
& Πολεοδομίας του Δήμου)
Αριθμ. Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης: 521/2013.

Στον Κ.Α. 20-6635.004
Προμήθειες ειδών σακουλών απορριμμάτων
Για τα καλαθάκια απορριμμάτων και τα
Οχήματα καθαριότητας των οδοκαθαριστών
Του Δήμου € 1.812,50
(αριθμ. 16/2013 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
& Πολεοδομίας του Δήμου)
Αριθμ. Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης: 522 /2013
Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 148/2013 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
Σπυρίδων Σταματόπουλος 1.- Ευάγγελος Χουσελάς
2.- Γεώργιος Μπούκης
3.- Ιωάννης Σωτηρόπουλος

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο, 20 Αυγούστου 2013
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Print Friendly, PDF & Email