Απόφαση 148/2013 – Δημοτικό Συμβούλιο

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το Πρακτικό της 13/17-04-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης : 148

Περίληψη: Ματαίωση της διάλυσης της Σύμβασης του έργου: «Διαμόρφωση ανάπλαση πλατείας Ελευθερίας Κιάτου»
Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα, την 17η του μηνός Απριλίου 2013, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη ώρα 20:00΄ μ.μ. συνήλθε υπό την προεδρία του Δημοτικού Συμβούλου, κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε Τ α κ τ ι κ ή συνεδρίαση, το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την υπ’ αριθ. 8318/12-04-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 19, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ [19] 1. Λεονάρδος Αναστάσιος Πρόεδρος 2. Βυτινιώτης Χαρίλαος Αντ/δρος
και Μέλη του Δ. Σ. οι κ.κ. 3. Χουσελάς Ευάγγελος [ Αποχώρησε μετά την συζήτηση του 3ου θέματος],
4. Παπαβασιλείου Νικόλαος, 5.Τσιάνος Ιωάννης, 6.Μπάτσος Αντώνιος, 7. Σωτηρόπουλος Ιωάννης, 8. Μπούκης Γεώργιος, 9. Χρυσικός Παύλος[ Αποχώρησε μετά την συζήτηση του 17ου θέματος], 10. Παπαθανασίου Ελένη, 11. Θελερίτης Γεώργιος, 12. Καραδήμας Βλάσιος, [ Αποχώρησε μετά την συζήτηση του 3ου θέματος], 13. Kουτρέτσης Σπυρίδων, [ Αποχώρησε μετά την συζήτηση του 3ου θέματος], 14. Πανάγου Αθανάσιος, 15. Ζαχαριάς Χρήστος [ Αποχώρησε κατά την συζήτηση του 5ου θέματος], 16. Σπανός Κων/νος, 17. Χατούπης Νικόλαος, 18. Μακρής Βασίλειος, 19. Παπαδημητρίου Σωτήριος [ Αποχώρησε κατά την συζήτηση του 5ου θέματος].

ΑΠΟΝΤΕΣ [8] 1. Καππαή- Καλπαξή Ελένη Γραμματέας, 2. Καρακούσης Ευάγγελος, 3. Ζάρκος Δημήτριος, 4. Σπηλιωτακάρας Σωτήριος, 5. Σταματόπουλος Γεώργιος, 6. Γεωργούσης Δημήτριος , 7.Λέγγας Σπυρίδων, 8. Χωρέμης Αναστάσιος .
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Κ. ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ :
1. Λεονάρδος Ιωάννης (Κιάτου), 2. Κλειούφη Γεωργία (Μουλκίου), 3.Μηλιώτης Γεώργιος (Μικ. Βάλτου), 4. Χρόνης Ιωάννης (Μποζικών), 5. Κελλάρης Δημήτριος (Πασίου), 6. Γιαννάκαινας Αναστάσιος (Σικυώνος), 7. Μυττάς Βασίλειος (Σουλίου), 8. Μούκος Γεώργιος (Τιτάνης), 9. Καραγκέλης Δημήτριος (Λαύκας).

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ :
1.Βρέντας Ιωάννης Διμηνιού), 2. Δριτσόπουλος Ανδρέας (Κάτω Διμηνιού), 3 Σπηλιώτης Δημήτριος (Κλημεντίου), 4. Ραφτόπουλος Κων/νος (Κρυονερίου), 5. Πανάγαινας Κων/νος (Λαλιωτίου) 6. Μπούκης Παρασκευάς (Μεγ. Βάλτου), 7. Ράπτης Νικόλαος (Καισαρίου), 8. Δεδάκης Σπυρίδων (Καστανέας), 9. Κύργαινας Παναγιώτης (Κεφαλαρίου), 10. Χουσελάς Βασίλειος (Ψαρίου), 11. Κάππος Ανδρέας (Φενεού), 12. Φιακάς Παναγιώτης (Γκούρας), 13.Τσεμεντζής Λεωνίδας (Ματίου), 14. Ζαφείρης Γεώργιος (Μεσινού), 15. Χριστόπουλος Θεόδωρος (Μοσιάς).

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ:
1. Ρήγας Ιωάννης (Βελίνας), 2. Αναστασίου Θεοφάνης (Γονούσας), 3. Σταθακόπουλος Κων/νος (Παραδεισίου), 4. Καρατζάς Σωτήριος (Στυμφαλίας).

ΑΠΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ: 1. Ζέρβας Γεώργιος (Φενεού), 2. Καραχοντζίτης Νικόλαος (Ασπροκάμπου), 3. Δρίμας Ιωάννης (Δροσοπηγής), 4.Σελέκος Κων/νος (Καλιάνων) 5. Σκάζας Δημήτριος, (Κυλλήνης), 6. Τσετσώνης Παναγιώτης (Κάτω Ταρσού), 7. Παναγόπουλος Δημήτριος (Πανοράματος), 8. Δρούλιας Χρήστος (Στενού),

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΝΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ : ΟΥΔΕΙΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ : 1.Παλαιολόγος Αλέξανδρος, 2. Καπέλλος Απόστολος,
3. Κασμάς Αλέξανδρος
ΘΕΜΑ 18ο

Στο 18ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης, «Ματαίωση της διάλυσης της Σύμβασης του έργου: «Διαμόρφωση ανάπλαση πλατείας Ελευθερίας Κιάτου»,ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 12-4-2013 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝΔ/ΝΣΗ ΤΥ & ΠΟΛ/ΜΙΑΣΤΜΗΜΑ Τ.Ε. – Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΓΚ/ΝΙΩΝ Κιάτο 12-4- 2013
Πληροφορίες: Β. Κατσιμπούλας ΠΡΟΣ:ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΘΕΜΑ: Ματαίωση διάλυσης σύμβασης του έργου: «Διαμόρφωση-Ανάπλαση πλατείας Ελευθερίας Κιάτου», με ανάδοχο τον Ε.Δ.Ε. Ιάκωβο Σπαθόπουλο.
ΣΧΕΤ:
΄Εχοντας υπόψη:
1. Την αριθ. 94/2009 μελέτη του έργου: «Διαμόρφωση-Ανάπλαση πλατείας Ελευθερίας Κιάτου» , που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την ΤΥ του Δήμου,
2. Το αριθ. 3643/26-3-2010 συμφωνητικό,
3. Την αριθ. 347/2012 απόφαση του Δ. Σ. περί διάλυσης της σύμβασης του έργου,
4. Την από 12-4-2013 αίτηση ματαίωσης διάλυσης της σύμβασης στην οποία περιγράφονται και τα στοιχεία υπολογισμού της αποζημίωσης που αξιώνει ο ανάδοχος,
5. Τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 3669/2008 και
6. Το γεγονός ότι πρέπει να συγκροτηθεί επιτροπή η οποία θα ερευνήσει για το βάσιμο των απαιτήσεων του αναδόχου και θα εκτιμήσει το ύψος των θετικών ζημιών που προέκυψαν από τη διακοπή των εργασιών,
ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ
1. Τη ματαίωση διάλυσης της σύμβασης του έργου: «Διαμόρφωση-Ανάπλαση πλατείας Ελευθερίας Κιάτου»,
2. Την προσαρμογή της προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 31-12-2013 για την ολοκλήρωσή του και
3. Τη συγκρότηση της επιτροπής που θα ερευνήσει το βάσιμο των απαιτήσεων του αναδόχου και θα εκτιμήσει το ύψος των θετικών ζημιών που προέκυψαν από τη διακοπή των εργασιών.
Ο Αναπλ.. Προϊστάμενος Δ/νσης Τ.Υ. & Πολ/μίαςΒασίλειος ΠαπαβασιλείουΠολιτικός Μηχανικός ΠΕ3

στη συνέχεια κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά .

Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα την από 12-4-2013 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας , την ισχύουσα Νομοθεσία, την αναγκαιότητα ασφαλούς αποβίβασης των νηπίων και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του, όπως αναλυτικά αναφέρεται στα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας Συνεδρίασης,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ομόφωνα

1. Ματαιώνει τη διάλυση της σύμβασης του έργου: «Διαμόρφωση-Ανάπλαση πλατείας
Ελευθερίας Κιάτου», η οποία διάλυση είχε αποφασισθεί με την αριθ. 347/2012 απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου .

2. Ανακαλεί την αριθ.347/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Διάλυση της
σύμβασης του έργου: «Διαμόρφωση – ανάπλαση πλατείας Ελευθερίας Κιάτου» της με
αρ. 94/2009 μελέτης Τ.Υ. του Δήμου.

3. Ορίζει προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου, την 31-12-2013 .

4. Ορίζει τους Δημοτικούς Συμβούλους κ. κ. Χαρ. Βυτινιώτη, Τσιάνο Ιωάννη και
Κων. Σπανό, ως μέλη της Επιτροπής έργο της οποίας θα είναι να ερευνήσει το βάσιμο
των απαιτήσεων του αναδόχου και θα εκτιμήσει το ύψος των ζημιών που προέκυψαν από τη
διακοπή των εργασιών, του παραπάνω έργου.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 148/2013
Συντάχθηκε και υπογράφεται
Ακολουθούν υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Κιάτο 18-04-2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ

Print Friendly, PDF & Email