Απόφαση 146/2013 – Οικονομική Επιτροπή

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 14/20-08-2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 146/2013

Περίληψη: «Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 20ην Αυγούστου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 09:00 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 19639/16-08-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 4 – ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1.- Σπυρίδων Σταματόπουλος (Πρόεδρος) 1.- Κων/νος Σπανός (Μέλος)
2.- Γεώργιος Μπούκης (Μέλος) 2.-Νικόλαος Παπαβασιλείου (Μέλος)
3 .- Ιωάννης Σωτηρόπουλος (Μέλος) 3.- Χρίστος Ζαχαριάς (Μέλος)
4.- Ευάγγελος Χoυσελάς (Μέλος)

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 1ο

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμαρχος Σπυρίδων Σταματόπουλος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους» έθεσε υπόψη :
Tην αριθμ. 210/2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί τροποποίησης του Προϋπολογισμού για την πληρωμή των οφειλομένων κ.λ.π. και εξέθεσε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», πρέπει η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει για την ψήφιση και διάθεση των πιστώσεων μετά την τροποποίηση του Προϋπολογισμού με την προαναφερόμενη απόφαση.
Επίσης σύμφωνα με την 30/2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «οι πιστώσεις που προορίζονται για την εκτέλεση έργων και εργασιών ή τη διενέργεια προμηθειών, για τις οποίες απαιτείται η εκπόνηση μελέτης», δεν μπορούν να διατεθούν, εάν προηγουμένως δεν συνταχθεί η σχετική μελέτη, από τον προϋπολογισμό της οποίας θα προκύπτει και το ύψος της αντίστοιχης δαπάνης (Εγκ. Υπ. Εσωτ. 38135/9-7-1986).
Ακολούθως ο πρόεδρος εξέθεσε ότι συντάχθηκαν τα παρακάτω έγγραφα:

1) η αριθμ. 10/2013 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας ζωής με τίτλο «Προμήθεια αναλωσίμων , ζωοτροφών, εξοπλισμού σίτισης (ταϊστρών, ποτιστρών κλπ για το πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων ζώων του Δήμου ) » ποσού € 858,80 σε βάρος του Κ.Α.15-6632.001 του προϋπολογισμού του Δήμου.

Τελειώνοντας εισηγήθηκε την ψήφιση και διάθεση των πιστώσεων που προκύπτουν, τόσο από την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όσο και από τις μελέτες του Δήμου .
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τις διατάξεις του άρθρου 72 παράγρ. 1 εδάφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και την 30/2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει και ψηφίζει τη διάθεση των παρακάτω πιστώσεων μετά της αριθμ. 210/2013 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, τις αριθμ. 10/2013 και 3/2012 μελέτες της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής και την αριθμ. 93/2013 Απόφαση του Ειρηνοδικείου Σικυώνος αναλυτικά όπως παρακάτω:

Στον Κ.Α. : -8122.122
«Καταβολή οφειλομένων στην Ε.Ε. ΓΙΑΝΝΗΣ Γ. ΤΣΗΡΟΣ &
Σία για την εξόφληση 2ου Λογαριασμού και Πιστοποίησης
Του έργου «Δημοτική Οδοποιία Τ.Δ. Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ»
(Από ΥΠ.ΕΣ. Επενδυτικές Δραστηριότητες 2010= 7.172,25)
& (Από Ιδίους Πόρους = 19.247,33€) € 26.419,58
(Αριθμ. /2012 μελέτη του Δήμου μας.
Αριθμ. Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης: 524/2013
Στον Κ.Α. : 00-6492.008
Καταβολή οφειλόμενου ποσού στην «ΜΑΖΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
& ΣΙΑ Ε.Ε.», μετά την 93/2013 απόφαση του Ειρηνοδικείου
Σικυώνος η οποία είναι προσωρινά εκτελεστή € 8.795,62
(αριθμ. 93/2013 Aπόφαση Ειρηνοδικείου Σικυώνος
Αριθμ. Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης: 525/2013

Στον Κ.Α. : 20-7131.004
Προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος (ΣΑΤΑ 2012)
Συνεχιζόμενη προμήθεια € 147.600,00
(αριθμ. 3/2013 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος και
Ποιότητας ζωής)
Αριθμ. Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης: 527/2013
Στον Κ.Α. 15-6632.001
Προμήθεια αναλωσίμων , ζωοτροφών, εξοπλισμού σίτισης
(ταϊστρών, ποτιστρών κλπ για το πρόγραμμα διαχείρισης
αδέσποτων ζώων του Δήμου ) » ποσού € 858,80
(αριθμ. 10/2013 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος και
Ποιότητας ζωής)
Αριθμ. Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης: 526/2013
Η Απόφαση αυτή δεν υπόκειται σε έλεγχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 225 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 146/2013 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
Σπυρίδων Σταματόπουλος 1.- Ευάγγελος Χουσελάς
2.- Γεώργιος Μπούκης
3.- Ιωάννης Σωτηρόπουλος

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο, 20 Αυγούστου 2013
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Print Friendly, PDF & Email