Απόφαση 145/2013 – Οικονομική Επιτροπή

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 13/07-08-2013

ΑΠΟΦΑΣΗ 145 / 2013

Περίληψη: «Ψήφιση πίστωσης για την απ’ ευθείας αγορά ακινήτoυ ιδιοκτησίας Σ.ΚΟ.Σ. Α.Σ.Ε. ευρισκόμενου στην Δ.Κ. Κιάτου στο υπ’ αριθ. 50 Ο.Τ. για ανέγερση Διοικητηρίου, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 309/2013 Α.Δ.Σ.»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 7ην Αυγούστου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 09:30 π. μ. συνήλθε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 18615/05-08-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 4 – ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1.- Σπυρίδων Σταματόπουλος (Πρόεδρος) 1 .- Κων/νος Σπανός (Μέλος)
2.- Γεώργιος Μπούκης (Μέλος) 2.- Ευάγγελος Χoυσελάς (Μέλος)
3 .- Ιωάννης Σωτηρόπουλος (Μέλος) 3.- Χρίστος Ζαχαριάς (Μέλος)
4.- Νικόλαος Παπαβασιλείου (Μέλος)

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 4ο

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί της «Ψήφιση πίστωσης για την απ’ ευθείας αγορά ακινήτoυ ιδιοκτησίας Σ.ΚΟ.Σ. Α.Σ.Ε. ευρισκόμενου στην Δ.Κ. Κιάτου στο υπ’ αριθ. 50 Ο.Τ. για ανέγερση Διοικητηρίου, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 309/2013 Α.Δ.Σ.» έθεσε υπόψη την υπ’ αριθ. 309/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί απ’ ευθείας αγορά ακινήτου ιδιοκτησίας «Σ.ΚΟ.Σ.Α.Σ.Ε.» ευρισκομένου στην Δ.Κ. Κιάτου, στο υπ’ αριθ. 50 Ο.Τ. για την ανέγερση Διοικητηρίου και εξέθεσε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», πρέπει η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει για την ψήφιση και διάθεση των πιστώσεων μετά την τροποποίηση του Προϋπολογισμού με τις προαναφερόμενες αποφάσεις.

Για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου ο Δήμαρχος έθεσε υπόψη του τα παρακάτω σχετικά έγγραφα για την υπόθεση

1.- Την υπ’ αριθ. 32/2013 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου.
2.- Την από 29-07-2013 Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της ιδιοκτήτριας Εταιρείας.
3.- Την από 1-8-2013 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σικυωνίων και
4.-Την σχετική Έκθεση Εκτίμησης του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών.

Τελειώνοντας εισηγήθηκε την ψήφιση και διάθεση της σχετικής πίστωσης για την κάλυψη της δαπάνης που προκύπτει, τόσο από την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όσο και από τα προαναφερόμενα έγγραφα.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις του άρθρου 72 παράγρ. 1 εδάφ. ιγ και της παραγράφου 2 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ο φ ώ ν ω ς

Α.- Εγκρίνει την συνεδρίαση ως έκτακτη και κατεπείγουσα.

Β.- Εγκρίνει και ψηφίζει την πίστωση του Κ.Α. 30-7112.004 να διατεθεί για την αγορά του οικοπέδου ιδιοκτησίας Σ.ΚΟ.Σ. Α.Σ.Ε. που βρίσκεται στο Ο.Τ. 50 της Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου, βάσει των πλήρων και νόμιμων δικαιολογητικών, μετά την αριθμ. 309 /2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, και της από 01-08-2013 εισήγησης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας αναλυτικά όπως παρακάτω:
Στον Κ.Α. : 30-7112.004
«Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων στα όρια του
Δήμου για τις ανάγκες του σχεδίου πόλεως και
των οικισμών των τοπικών κοινοτήτων» € 300.000,00
(Η από 01-08-2013 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας
του Δήμου μας)
Αριθμ. Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης: 519/2013
Η Απόφαση αυτή δεν υπόκειται σε έλεγχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 225 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 145/2013 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
Σπυρίδων Σταματόπουλος 1.- Νικόλαος Παπαβασιλείου
2.- Γεώργιος Μπούκης
3.- Ιωάννης Σωτηρόπουλος

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο, 07 Αυγούστου 2013
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Print Friendly, PDF & Email