Απόφαση 145/2013 – Δημοτικό Συμβούλιο

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το Πρακτικό της 13/17-04-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης : 145

Περίληψη: Έγκριση της αριθ. 9/2013 απόφασης της επιτροπής ποιότητας Ζωής με θέμα: « Συζήτηση της απόφασης της επιτροπής επανακαθορισμού θέσεων κάδων αποκομιδής απορριμμάτων για το έτος 2013 του Δήμου μας».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα, την 17η του μηνός Απριλίου 2013, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη ώρα 20:00΄ μ.μ. συνήλθε υπό την προεδρία του Δημοτικού Συμβούλου, κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε Τ α κ τ ι κ ή συνεδρίαση, το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την υπ’ αριθ. 8318/12-04-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 19, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ [19] 1. Λεονάρδος Αναστάσιος Πρόεδρος 2. Βυτινιώτης Χαρίλαος Αντ/δρος
και Μέλη του Δ. Σ. οι κ.κ. 3. Χουσελάς Ευάγγελος [ Αποχώρησε μετά την συζήτηση του 3ου θέματος],
4. Παπαβασιλείου Νικόλαος, 5.Τσιάνος Ιωάννης, 6.Μπάτσος Αντώνιος, 7. Σωτηρόπουλος Ιωάννης, 8. Μπούκης Γεώργιος, 9. Χρυσικός Παύλος[ Αποχώρησε μετά την συζήτηση του 17ου θέματος], 10. Παπαθανασίου Ελένη, 11. Θελερίτης Γεώργιος, 12. Καραδήμας Βλάσιος, [ Αποχώρησε μετά την συζήτηση του 3ου θέματος], 13. Kουτρέτσης Σπυρίδων, [ Αποχώρησε μετά την συζήτηση του 3ου θέματος], 14. Πανάγου Αθανάσιος, 15. Ζαχαριάς Χρήστος [ Αποχώρησε κατά την συζήτηση του 5ου θέματος], 16. Σπανός Κων/νος, 17. Χατούπης Νικόλαος, 18. Μακρής Βασίλειος, 19. Παπαδημητρίου Σωτήριος [ Αποχώρησε κατά την συζήτηση του 5ου θέματος].

ΑΠΟΝΤΕΣ [8] 1. Καππαή- Καλπαξή Ελένη Γραμματέας, 2. Καρακούσης Ευάγγελος, 3. Ζάρκος Δημήτριος, 4. Σπηλιωτακάρας Σωτήριος, 5. Σταματόπουλος Γεώργιος, 6. Γεωργούσης Δημήτριος , 7.Λέγγας Σπυρίδων, 8. Χωρέμης Αναστάσιος .
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Κ. ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ :
1. Λεονάρδος Ιωάννης (Κιάτου), 2. Κλειούφη Γεωργία (Μουλκίου), 3.Μηλιώτης Γεώργιος (Μικ. Βάλτου), 4. Χρόνης Ιωάννης (Μποζικών), 5. Κελλάρης Δημήτριος (Πασίου), 6. Γιαννάκαινας Αναστάσιος (Σικυώνος), 7. Μυττάς Βασίλειος (Σουλίου), 8. Μούκος Γεώργιος (Τιτάνης), 9. Καραγκέλης Δημήτριος (Λαύκας).

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ :
1.Βρέντας Ιωάννης Διμηνιού), 2. Δριτσόπουλος Ανδρέας (Κάτω Διμηνιού), 3 Σπηλιώτης Δημήτριος (Κλημεντίου), 4. Ραφτόπουλος Κων/νος (Κρυονερίου), 5. Πανάγαινας Κων/νος (Λαλιωτίου) 6. Μπούκης Παρασκευάς (Μεγ. Βάλτου), 7. Ράπτης Νικόλαος (Καισαρίου), 8. Δεδάκης Σπυρίδων (Καστανέας), 9. Κύργαινας Παναγιώτης (Κεφαλαρίου), 10. Χουσελάς Βασίλειος (Ψαρίου), 11. Κάππος Ανδρέας (Φενεού), 12. Φιακάς Παναγιώτης (Γκούρας), 13.Τσεμεντζής Λεωνίδας (Ματίου), 14. Ζαφείρης Γεώργιος (Μεσινού), 15. Χριστόπουλος Θεόδωρος (Μοσιάς).

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ:
1. Ρήγας Ιωάννης (Βελίνας), 2. Αναστασίου Θεοφάνης (Γονούσας), 3. Σταθακόπουλος Κων/νος (Παραδεισίου), 4. Καρατζάς Σωτήριος (Στυμφαλίας).

ΑΠΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ: 1. Ζέρβας Γεώργιος (Φενεού), 2. Καραχοντζίτης Νικόλαος (Ασπροκάμπου), 3. Δρίμας Ιωάννης (Δροσοπηγής), 4.Σελέκος Κων/νος (Καλιάνων) 5. Σκάζας Δημήτριος, (Κυλλήνης), 6. Τσετσώνης Παναγιώτης (Κάτω Ταρσού), 7. Παναγόπουλος Δημήτριος (Πανοράματος), 8. Δρούλιας Χρήστος (Στενού),

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΝΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ : ΟΥΔΕΙΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ : 1.Παλαιολόγος Αλέξανδρος, 2. Καπέλλος Απόστολος,
3. Κασμάς Αλέξανδρος
ΘΕΜΑ 15ο

Στο 15ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης, Έγκριση της αριθ. 9/2013 απόφασης της επιτροπής ποιότητας Ζωής με θέμα: « Συζήτηση της απόφασης της επιτροπής επανακαθορισμού θέσεων κάδων αποκομιδής απορριμμάτων για το έτος 2013 του Δήμου μας, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδος , έθεσε υπόψη του Δ.Σ. την προαναφερόμενη απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που έχει ως εξής:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 9/2013
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 2/22-02-2013

Περίληψη: «Περί συζητήσεως της απόφασης της επιτροπής επανακαθορισμού θέσεων κάδων αποκομιδής απορριμμάτων για το έτος 2012 του Δήμου μας»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 22ην Φεβρουαρίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σωτηρόπουλου Ιωάννη, αντιδημάρχου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 3145/18-02-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα -6- ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1.- Ιωάννης Σωτηρόπουλος (Πρόεδρος) 1.- Σωτήριος Σπηλιωτακάρας (Μέλος)
2.- Ευάγγελος Χουσελάς Μέλος
3.- Αθανάσιος Πανάγου «
4.- Παύλος Χρυσικός «
5.- Ευάγγελος Καρακούσης «
6.- Νικόλαος Χατούπης «
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος Λαλιώτης Γεώργιος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 3ον θέμα της ημερήσιας διάταξης, ανέφερε ότι η Επιτροπή Επανακαθορισμού Θέσεων Κάδων Αποκομιδής Απορριμμάτων για το έτος 2012 υπέβαλε την αριθ. 1/2012 απόφασή της σχετικά με τη λήψη κανονιστικής απόφασης για τη χωροθέτηση των κάδων και έθεσε υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση με αρ. πρωτ.: 30115/31-12-2012 της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 30115 Κιάτο 31/12/2012
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 2Τ.Κ. 20200ΠΛΗΡΟΦ. : ΠΕΤΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΤηλ.: 2742020300Fax : 2742021103 ΠΡΟΣ: ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΘΕΜΑ: Υποβολή της αριθ. 1/2012 απόφασης της επιτροπής επανακαθορισμού θέσεων κάδων αποκομιδής απορριμμάτων για τo έτος 2012.

Σας υποβάλλουμε απόσπασμα από το πρακτικό της 9/11/2012 συνεδρίασης της επιτροπής που περιλαμβάνει την 1/2012 απόφασή της για τη λήψη κανονιστικής απόφασης για την χωροθέτηση των κάδων.
Η επιτροπή έλαβε υπόψη και το με αριθ. πρωτ. 26727/13-11-2012 έγγραφο του μέλους της, κ. Βυτινιώτη Χάρη, με το οποίο ζητούσε να ανακληθεί η όποια απόφαση λήφθηκε, διότι δεν είχε τον προβλεπόμενο χρόνο για να παρουσιαστεί και για το λόγο αυτό και απουσίασε από τη συνεδρίαση. Τα υπόλοιπα μέλη της επιτροπής αποφάσισαν ΟΜΟΦΩΝΑ να μην δεχτούν το αίτημά του γιατί όπως ανέφεραν είχε ενημερωθεί εγκαίρως.

Ο Πρόεδρος Της Επιτροπής
Πανάγου Αθανάσιος

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της από 9/11/2012 τακτικής συνεδρίασης της επιτροπής επανακαθορισμού θέσεων κάδων αποκομιδής απορριμμάτων για το έτος 2012

Αριθ. Απόφασης 1/2012
Θέμα: «Αιτήσεις για μετακίνηση κάδων»

Στο Κιάτο σήμερα στις 9 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00 π.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση η επιτροπή επανακαθορισμού θέσεων κάδων αποκομιδής απορριμμάτων για το έτος 2012.
Η επιτροπή ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της κ. Πανάγου Αθανάσιου και αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δεδομένου οτι σε σύνολο τεσσάρων μελών βρέθηκαν παρόντες οι τρείς ήτοι:
Παρόντες Απόντες
Πανάγου Αθανάσιος (Πρόεδρος) Βυτινιώτης Χαρίλαος (Μέλος)
Τσιάνος Ιωάννης (Μέλος)
Κυριάκου Δημήτριος (Μέλος)

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα, που αφορούσε εξέταση αιτήσεων δημοτών για αλλαγή θέσεων κάδων, πρότεινε τα εξής:
1.Επί αιτήσεως κ. Δημούλια Ιωάννη με αριθ. πρωτ. 26358/7-12-2012 ο οποίος ζητάει τη μετακίνηση ενός κάδου που βρίσκεται μπροστά στην είσοδο του Ιατρείου του επί της οδού Περιάνδρου.
Η επιτροπή ΟΜΟΦΩΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ
Να μετακινηθεί ο κάδος έξω από το σούπερ μάρκετ στο πεζοδρόμιο επί της οδού Περιάνδρου στο σημείο που βρισκόταν το πηγαδάκι.
2. Επί αιτήσεως κ. Λαμπρινής Βήχα με αριθ. πρωτ. 17271/18-7-2012 η οποία ζητάει τη μετακίνηση των κάδων που βρίσκονται μπροστά στην οικία της επί της οδού Σωκράτους στην Τ.Κ. Κ. Διμηνιού.
Η επιτροπή ΟΜΟΦΩΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ
Να μετακινηθούν οι κάδοι από την οδό Σωκράτους στην κάθετη οδό Φιλοκτήτη.
3. Επί αιτήσεως κ. Παπαγεωργίου Ευφροσύνης με αριθ. πρωτ. 16453/10-7-2012 η οποία ζητάει τη μετακίνηση των κάδων που βρίσκονται έξω από την οικία της στη συμβολή των οδών Σωκράτους και Τόξου στην Τ. Κ. Κ. Διμηνιού για λόγους υγείας.
Η επιτροπή ΟΜΟΦΩΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ
Να παραμείνουν οι κάδοι στη θέση τους αφού δεν πρόκειται για τη μόνιμη κατοικία της αιτούσας.
4. Επί αιτήσεων: κ. Αγαπίδη Γεώργιου με αριθ. πρωτ. 16043/4-7-2012, κ. Αγαπίδη Αγάπιου με αριθ. πρωτ. 16046/4-7-2012, κ. Αγαπίδη Παναγιώτη με αριθ. πρωτ. 16044/4-7-2012, κ. Μαγγερίδη Πέτρου με αριθ. πρωτ. 16047/4-7-2012 οι οποίοι ζητούν τη μετακίνηση των κάδων που βρίσκονται στην οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης 2 στον οικισμό Νεάπολης Κιάτου.
Η επιτροπή ΟΜΟΦΩΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ
Να μετακινηθούν οι κάδοι έξω από το οικόπεδο του κ. Κασμά στη Νεάπολη.
5. Επί αιτήσεως κ. Σταματάκη Δημήτριου με αριθ. πρωτ. 17427/20-7-2012 ο οποίος ζητάει τη μετακίνηση ενός κάδου που βρίσκεται μπροστά στην οικία του, στην περιοχή Αγ. Ιωάννη Κιάτου.
Η επιτροπή ΟΜΟΦΩΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ
Να μετακινηθεί ο κάδος πιο πάνω από τις γραμμές στο σημείο που βρίσκεται μια καρυδιά.
6. Επί αιτήσεως κ. Ραυτόπουλου Γεώργιου με αριθ. πρωτ. 21189/10-9-2012 ο οποίος ζητάει τη μετακίνηση ενός κάδου που βρίσκεται επί της οδού 25ης Μαρτίου μπροστά από το οικόπεδό του .
Η επιτροπή ΟΜΟΦΩΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ
Ο κάδος να τοποθετηθεί επί της 25ης Μαρτίου στο μέσον του οικοπέδου.
7. Επί αιτήσεως κ. Καϊτατζή Βαρβάρας με αριθ. πρωτ. 26100/2-11-2012 η οποία ζητάει τη μετακίνηση ενός κάδου που βρίσκεται στη συμβολή των δρόμων Ναυαρίνου και Δαβάκη στην οδό Κλεοβούλου.
Η επιτροπή ΟΜΟΦΩΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ
Να τοποθετηθεί ο ένας κάδος στην ιδιοκτησία Γιανναράκη και ο άλλος στην ιδιοκτησία Καϊτατζή.
8. Επί αιτήσεως κ. Λέκκου Αλέξανδρου με αριθ. πρωτ. 14031/13-7-2011 ο οποίος ζητάει τη μετακίνηση ενός κάδου που βρίσκεται στην οδό 28ης Οκτωβρίου 28 στη συμβολή των δρόμων 28ης Οκτωβρίου και Κροκιδά.
Η επιτροπή ΟΜΟΦΩΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ
Να μετακινηθεί ο κάδος στην οδό Κροκιδά στην Πλατεία Λυσίππου.

Το πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΝΑΓΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Ύστερα από αυτό το συμβούλιο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αφού έλαβε υπόψη:
1. Την υπ’ αριθμ. 1/2012 απόφαση της Επιτροπής Επανακαθορισμού Θέσεων Κάδων Αποκομιδής Απορριμμάτων για το έτος 2012 και
2. Το υπ’ αριθμ. 30115/31-12-2012 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

Αποδέχεται την υπ’ αριθμ. 1/2012 απόφαση της Επιτροπής Επανακαθορισμού Θέσεων Κάδων Αποκομιδής Απορριμμάτων για το έτος 2012 συγκεκριμένα:
1.Να μετακινηθεί ο κάδος έξω από το σούπερ μάρκετ στο πεζοδρόμιο επί της οδού Περιάνδρου στο σημείο που βρισκόταν το πηγαδάκι.
2. Να μετακινηθούν οι κάδοι από την οδό Σωκράτους στην κάθετη οδό Φιλοκτήτη.
3. Να παραμείνουν οι κάδοι στη θέση τους αφού δεν πρόκειται για τη μόνιμη κατοικία της αιτούσας.
4. Να μετακινηθούν οι κάδοι έξω από το οικόπεδο του κ. Κασμά στη Νεάπολη.
5. Να μετακινηθεί ο κάδος πιο πάνω από τις γραμμές στο σημείο που βρίσκεται μια καρυδιά.
6. Ο κάδος να τοποθετηθεί επί της 25ης Μαρτίου στο μέσον του οικοπέδου.
7. Να τοποθετηθεί ο ένας κάδος στην ιδιοκτησία Γιανναράκη και ο άλλος στην ιδιοκτησία Καϊτατζή.
8. Να μετακινηθεί ο κάδος στην οδό Κροκιδά στην Πλατεία Λυσίππου.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 9/2013 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα μέλη
1.-Ευάγγελος Καρακούσης
2.- Ευάγγελος Χουσελάς
Ιωάννης Σωτηρόπουλος 3.- Παύλος Χρυσικός
4.- Αθανάσιος Πανάγου 5.- Νικόλαος Χατούπης

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 25 Φεβρουαρίου 2013

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ιωάννης Σωτηρόποουλος

Και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα, την ισχύουσα Νομοθεσία και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του όπως αναλυτικά αναφέρεται στα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Μειοψηφούντων των κ.κ. Κων/νου Σπανού και Χαριλάου Βυτινιώτη)

Αποδέχεται ως έχει την αριθ. 9/2013 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και συγκεκριμένα:
1.Να μετακινηθεί ο κάδος έξω από το σούπερ μάρκετ στο πεζοδρόμιο επί της οδού Περιάνδρου στο
σημείο που βρισκόταν το πηγαδάκι.
2. Να μετακινηθούν οι κάδοι από την οδό Σωκράτους στην κάθετη οδό Φιλοκτήτη.
3. Να παραμείνουν οι κάδοι στη θέση τους αφού δεν πρόκειται για τη μόνιμη κατοικία της αιτούσας.
4. Να μετακινηθούν οι κάδοι έξω από το οικόπεδο του κ. Κασμά στη Νεάπολη.
5. Να μετακινηθεί ο κάδος πιο πάνω από τις γραμμές στο σημείο που βρίσκεται μια καρυδιά.
6. Ο κάδος να τοποθετηθεί επί της 25ης Μαρτίου στο μέσον του οικοπέδου.
7. Να τοποθετηθεί ο ένας κάδος στην ιδιοκτησία Γιανναράκη και ο άλλος στην ιδιοκτησία
Καϊτατζή.
8. Να μετακινηθεί ο κάδος στην οδό Κροκιδά στην Πλατεία Λυσίππου.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 145/2013
Συντάχθηκε και υπογράφεται
Ακολουθούν υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Κιάτο 18-04-2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ

Print Friendly, PDF & Email