Απόφαση 142/2013 – Οικονομική Επιτροπή

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 13/07-08-2013

ΑΠΟΦΑΣΗ 142/2013

Περίληψη:«Oρισμός συμβολαιογράφου και δικηγόρου για τις ανάγκες υπογραφής συμβολαίου αγοραπωλησίας ακινήτου ιδιοκτησίας Σ.Κ.Ο.Σ. Α.Σ.Ε.»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, την 7ην Αυγούστου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 09:30 π. μ. συνήλθε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 18615/05-08-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 4 – ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1.- Σπυρίδων Σταματόπουλος (Πρόεδρος) 1 .- Κων/νος Σπανός (Μέλος)
2.- Γεώργιος Μπούκης (Μέλος) 2.- Ευάγγελος Χoυσελάς (Μέλος)
3 .- Ιωάννης Σωτηρόπουλος (Μέλος) 3.- Χρίστος Ζαχαριάς (Μέλος)
4.- Νικόλαος Παπαβασιλείου (Μέλος)

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 1ο
Η παρούσα συνεδρίαση θεωρείται έκτακτη και κατεπείγουσα λόγω της προθεσμίας που έχει θέσει η Σ.Κ.Ο.Σ. Α.Σ.Ε. περί της υπογραφής του συμβολαίου αγοραπωλησίας ακινήτου ιδιοκτησίας της από το Δήμο Σικυωνίων.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Oρισμού συμβολαιογράφου και δικηγόρου για τις ανάγκες υπογραφής συμβολαίου αγοραπωλησίας ακινήτου ιδιοκτησίας Σ.Κ.Ο.Σ. Α.Σ.Ε.» έθεσε υπόψη την υπ’ αριθ. 309/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, περί της απ’ ευθείας αγοράς ακινήτου ιδιοκτησίας «Σ.ΚΟ.Σ. Α.Σ.Ε.» ευρισκομένου στην Δ.Κ. Κιάτου, στο υπ’ αριθ. 50 Ο.Τ. για την ανέγερση Διοικητηρίου και εξέθεσε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», πρέπει η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει για τον ορισμό συμβολαιογράφου και δικηγόρου για τις ανάγκες υπογραφής του συμβολαίου.

Κατόπιν τούτου και δεδομένης της βούλησης του Δήμου για την αγορά του ακινήτου αυτού αλλά και της ανταπόκρισης της ιδιοκτήτριας εταιρείας, κρίνεται αναγκαίος ο διορισμός Συμβολαιογράφου για τη σύνταξη του συμβολαίου αγοραπωλησίας και Δικηγόρου, για τη διενέργεια ελέγχου τίτλων του προς αγορά ακινήτου αλλά και την παράστασή του κατά την υπογραφή του προαναφερόμενου συμβολαίου.

Ύστερα από τα παραπάνω εισηγήθηκε τον ορισμό της Συμβολαιογράφου, κας Μαρίνας Φίλη-Λεονάρδου και του Δικηγόρου, κου Αριστείδη Ζαχαριά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις του άρθρου 72 παράγρ. 1 εδάφ. ιγ και της παραγράφου 2 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ο φ ώ ν ω ς

Α.- Εγκρίνει την συνεδρίαση ως έκτακτη και κατεπείγουσα.

Β.-Ορίζει τη Συμβολαιογράφο, κα Μαρίνα Φίλη-Λεονάρδου να προβεί στη σύνταξη της συμβολαιογραφικής πράξης αγοραπωλησίας ακινήτου ιδιοκτησίας Σ.ΚΟ.Σ. Α.Σ.Ε. που βρίσκεται στο Ο.Τ. 50 της Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου.

Η απαιτούμενη δαπάνη θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α. 00-6111.002 «Αμοιβές Συμβολαιογράφων» που είναι γραμμένη στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους του Δήμου με ποσό € 5.000,00 που ψηφίστηκε με την αριθμ. 32/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Γ.-Ορίζει το Δικηγόρο, κο Αριστείδη Ζαχαριά να διενεργήσει έλεγχο τίτλων προκειμένου να βεβαιωθεί πως το προς αγορά ακίνητο τυγχάνει ελεύθερο βαρών και διεκδικήσεων όπως επίσης να παρασταθεί εκπροσωπώντας το Δήμο κατά τη σύνταξη του σχετικού συμβολαίου αγοραπωλησίας.

Η απαιτούμενη δαπάνη που θα προκύψει θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α. 00-6111.001 που είναι γραμμένη στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους για «Αμοιβές Νομικών» με ποσό € 30.000,00 που ψηφίστηκε με την αριθμ. 32/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Η πληρωμή του Δικηγόρου θα γίνει σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. με αριθμό 117864/2297/A0012 (ΦΕΚ Β΄ 2422 /24-12 –2007) «Προσδιορισμός των ελάχιστων αμοιβών των Δικηγόρων» των Υπουργών Οικονομίας, Οικονομικών & Δικαιοσύνης, που εκδόθηκε κατ’ επίκληση των διατάξεων της παραγρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 2753/1999.

Για ό,τι δεν προβλέπεται από την παραπάνω Κ.Υ.Α, ισχύ έχουν οι διατάξεις του ν.δ. 3026/1954.

Δ.- Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για την υπογραφή του Συμβολαίου και κάθε άλλου σχετικού εγγράφου για την αγορά του ακινήτου.

Η Απόφαση αυτή δεν υπόκειται σε έλεγχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 225 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 142/2013 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
Σπυρίδων Σταματόπουλος 1.- Νικόλαος Παπαβασιλείου
2.- Γεώργιος Μπούκης
3.- Ιωάννης Σωτηρόπουλος

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο, 07 Αυγούστου 2013
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Print Friendly, PDF & Email