Απόφαση 141/2013 – Οικονομική Επιτροπή

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 141/2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 12/01-08-2013

Περίληψη: Άσκηση διοικητικής προσφυγής κατά της υπ’ αριθμ. 1547/24929/25-6-2013 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 1ην Αυγούστου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 10:00 π. μ. συνήλθε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 18100/31-07-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 4 – ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1.- Σπυρίδων Σταματόπουλος (Πρόεδρος) 1 .- Κων/νος Σπανός (Μέλος)
2.- Γεώργιος Μπούκης (Μέλος) 2.- Ευάγγελος Χoυσελάς (Μέλος)
3 .- Ιωάννης Σωτηρόπουλος (Μέλος) 3.- Χρίστος Ζαχαριάς (Μέλος)
4.- Νικόλαος Παπαβασιλείου (Μέλος)

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ον θέμα της ημερήσιας διάταξης περί της «Άσκησης διοικητικής προσφυγής κατά της υπ’ αριθμ. 1547/24929/25-6-2013 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου» έθεσε υπ’ όψιν του σώματος τα κατωτέρω:
Κατ’ αρχάς ανέφερε πως η παρούσα συνεδρίαση λαμβάνει χώρα εκτάκτως και κατεπειγόντως λόγω της προθεσμίας που προβλέπει η νομοθεσία για την άσκηση της προαναφερόμενης προσφυγής.
Εν συνεχεία, ανέφερε πως με την υπ’ αριθμ. 1547/24929/25-6-2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου ακυρώθηκε η υπ’ αριθμ. 290/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων η οποία αφορούσε στη μείωση των αναφερομένων σε αυτήν μισθωμάτων, που καταβάλλονται προς το Δήμο μας, ένεκα της μίσθωσης ακινήτων ιδιοκτησίας του.
Κατά της προαναφερόμενης απόφασης, ο Δήμος μας οφείλει να προσφύγει καθ’ ότι αυτή πάσχει, ενώ η προσφυγή που θ’ ασκηθεί φέρει ελπίδες ευόδωσης σύμφωνα με την από 29ης.7.2013 γνωμοδότησης της δικηγόρου, Κωνσταντίνας Γεωργούλια.
Εξάλλου, το πρόβλημα αυτό, ήτοι της ακύρωσης απόφασης Δ.Σ. περί της μείωσης μισθωμάτων, είχε αντιμετωπισθεί και κατά το παρελθόν με την από πλευράς μας άσκηση προσφυγής, η οποία και έγινε αποδεκτή.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις του άρθρου 72 παράγρ. 1 εδάφ. ιγ και της παραγράφου 2 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ο φ ώ ν ω ς

Α.- Εγκρίνει την συνεδρίαση ως έκτακτη και κατεπείγουσα.

Β.- Εγκρίνει την άσκηση προσφυγής του Δήμου μας προς την Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 του ν. 3463/2006 , για την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 1547/24929/25-6-2013 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, που αφορά ακύρωση της αριθμ. 290/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 141/2013 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
Σπυρίδων Σταματόπουλος 1.- Νικόλαος Παπαβασιλείου
2.- Γεώργιος Μπούκης
3.- Ιωάννης Σωτηρόπουλος

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο, 01 Αυγούστου 2013
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Print Friendly, PDF & Email