Απόφαση 140/2013 – Οικονομική Επιτροπή

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 140/2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 12/01-08-2013

Περίληψη: Εγκριση τεχνικών προδιαγραφών της αριθμ. 15/2013 μελέτης και απευθείας ανάθεση προμηθειών για τη λειτουργία της παιδικής εξοχικής κατασκήνωσης Η΄ Κορίνθου (Κλημεντίου) έτους 2013 λόγω του κατεπείγοντος και ψήφιση πίστωσης.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 1ην Αυγούστου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 10:00 π. μ. συνήλθε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 18100/31-07-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 4 – ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1.- Σπυρίδων Σταματόπουλος (Πρόεδρος) 1 .- Κων/νος Σπανός (Μέλος)
2.- Γεώργιος Μπούκης (Μέλος) 2.- Ευάγγελος Χoυσελάς (Μέλος)
3 .- Ιωάννης Σωτηρόπουλος (Μέλος) 3.- Χρίστος Ζαχαριάς (Μέλος)
4.- Νικόλαος Παπαβασιλείου (Μέλος)

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ον θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Εγκρισης άσκησης Προσφυγής ………………………………… » έθεσε ότι:
η παρούσα συνεδρίαση θεωρείται έκτακτη και κατεπείγουσα λόγω έναρξης λειτουργίας της κατασκήνωσης Κλημεντίου στις 12/8/2013.
Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την σχετική …………………

Θέμα: Κατ΄ εξαίρεση προμήθεια υλικών για την λειτουργία της κατασκήνωσης Η΄Κορίνθου (Κλημεντίου Κορινθίας).
Εισήγηση προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της κατασκήνωσης Η΄Κορίνθου (Κλημεντίου Κορινθίας) κ. Θελερίτη Γεωργίου για το ανωτέρω Θέμα του Δημοτικού Συμβουλίου:
Η καθυστέρηση λήψης απόφασης για την έγκριση της λειτουργίας της κατασκήνωσης ( σχετική απόφαση έγκρισης αριθ.Δ/27/17549/722/12-6-2013 του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας) ,είχε σαν συνέπεια την καθυστέρηση και στην πρόσληψη του προσωπικού της κατασκήνωσης.
Επειδή προϋπόθεση σύνταξης της μελέτης για την προμήθεια υλικών της κατασκήνωσης , είναι να καταρτιστεί Διαιτολόγιο από το γιατρό ,τον συντονιστή και τον Διαχειριστή σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ27/οικ.9585/399/3-4-2013 η καθυστέρηση στην πρόσληψη του προσωπικού , είχε σαν συνέπεια να μην συνταχθεί έγκαιρα η σχετική μελέτη.
Κατόπιν των ανωτέρων λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης σίτισης των κατασκηνωτών, καθίσταται επιτακτική η ανάγκη η προμήθεια υλικών για την λειτουργία της κατασκήνωσης, να εξαιρεθεί από τη συνολική προμήθεια του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του σύμφωνα με το νόμο 4111/2013.
Παρακαλούμε σύμφωνα με το ύψος της μελέτης να καθοριστεί ο τρόπος διενέργειας της σχετικής προμήθειας.
Θελερίτης Γεώργιος

Ακολούθως ο πρόεδρος εξέθεσε ότι στον Προϋπολογισμό του Δήμου μας οικονομικού έτους 2013 έχει προβλεφθεί πίστωση στον Κ.Α. 15-6482 και έχει συνταχθεί από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας η υπ’ αριθ. 15/2013 μελέτη με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων και ειδών παντοπωλείου για τη λειτουργία της παιδικής εξοχικής κατασκήνωσης Η’ Κορίνθου (Κλημεντίου) για το έτος 2013»

Σύμφωνα με το Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18 τεύχος Α΄) ορίζονται τα εξής:
«1. Η διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών-χορηγητών, για προμήθειες α. τροφίμων, β. Λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου καθώς και παροχών των σχετικών υπηρεσιών κλ.π. για τις ανάγκες των δήμων , των ιδρυμάτων και όλων των νομικών προσώπων, πραγματοποιείται εφεξής από τους οικείους Δήμους . Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντιτίθενται στο παρόν καταργείται….» Λόγω του ότι οι διαδικασίες της προμήθειας ειδών τροφίμων για το σύνολο των φορέων του Δήμου Σικυωνίων , θα προχωρήσει μέσω ενιαίου διαγωνισμού, δεδομένου ότι η κατασκηνωτική περίοδος αρχίζει την 12η Αυγούστου 2013.
Επειδή ο Ν. 4111/2013 κυρώθηκε προσφάτως και η σχετική διευκρινιστική εγκύκλιος 3 του Τμήματος Γενικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εσωτερικών με αριθ. πρωτ. 11543/26-03-2013, ενώ παράλληλα όπως ήδη προαναφέρθηκε το συνολικό κόστος της προμήθειας ειδών τροφίμων , στο σύνολο του Δήμου, των ιδρυμάτων και όλων Νομικών Προσώπων θα πραγματοποιηθεί μέσω ενιαίου διαγωνισμού, όπου πρακτικά σημαίνει μία χρονοβόρα διαδικασία, η ολοκλήρωση της οποίας θα απαιτήσει χρόνο περίπου τεσσάρων μηνών μέχρι την ανάδειξη του αναδόχου, κρίνεται αδύνατη η κάλυψη των αναγκών της Κατασκήνωσης Κλημεντίου για τον μήνα Αύγουστο 2013, δημιουργώντας την συνθήκη, της εξαιρετικά επείγουσας ανάγκης για την διενέργεια της προμήθειας ειδών τροφίμων για τους εξυπηρετούμενους της Κατασκήνωσης.
Για όλους τους ανωτέρω λόγους, προτείνεται στην Οικονομική Επιτροπή να προχωρήσει στην κατ΄εξαίρεση απευθείας ανάθεση προμήθειας τροφίμων και ειδών παντοπωλείου για τη λειτουργία της παιδικής εξοχικής κατασκήνωσης Η’ Κορίνθου (Κλημεντίου) για το έτος 2013, μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας του ενιαίου διαγωνισμού για προμήθειες τροφίμων στο σύνολο των φορέων (Δήμου ,Ιδρυμάτων και λοιπών Νομικών Προσώπων) και την υπογραφή της σύμβασης με τον οριστικό μειοδότη.

Σύμφωνα με την Αριθ. 15/2013 μελέτη που εκπονήθηκε από τη Δ/νση τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας, το συνολικό ποσό της ανάθεσης ανέρχεται σε € 14.998,46.

Από έρευνα αγοράς που έγινε, υποβλήθηκαν οι παρακάτω προσφορές :
1.- Θεοδοσίου Δ. Νικολάου, που εδρεύει στα Μέγαρα και αφορά προμήθεια ειδών άρτου, η προσφορά του οποίου ανέρχεται στο ποσό των 1.740,20€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

2.- Κατσούλη Ευαγγελίας, που εδρεύει στο Κιάτο και αφορά προμήθεια ειδών οπωροπωλείου, η προσφορά της οποίας ανέρχεται στο ποσό των 3.195,41€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

3.- Ζάρκου Ν. Χρήστου που εδρεύει στο Μούλκι και αφορά προμήθεια ειδών κρεοπωλείου και ειδών ιχθυοπωλείου, η προσφορά του οποίου ανέρχεται στο ποσό των 2.415,38€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

4.- Χριστοδούλου Παναγιώτη που εδρεύει στο Κιάτο και αφορά προμήθεια λοιπών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου, η προσφορά του οποίου ανέρχεται στο ποσό των 2.012,65€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και

5.- Πάππα Επαμεινώνδα που εδρεύει στο Κιάτο και αφορά προμήθεια ειδών παντοπωλείου, η προσφορά του οποίου ανέρχεται στο ποσό των 5.634,82€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Με βάση τα ανωτέρω και επειδή οι εξαιρετικά επείγουσες ανάγκες :
– Οφείλονται σε γεγονότα απρόβλεπτα.
– Δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές , κλειστές ή με διαπραγμάτευση διαδικασίες με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού.
– Οι περιστάσεις της κατεπείγουσας ανάγκης σε καμία περίπτωση δεν απορρέουν από ευθύνη του Δήμου, αλλά από καθυστέρηση έκδοσης της ΚΥΑ για την λειτουργία της κατασκήνωσης.
Ο πρόεδρος προτείνει την ψήφιση της σχετικής πίστωσης και την κατ εξαίρεση απευθείας ανάθεση Προμήθεια τροφίμων και ειδών παντοπωλείου για τη λειτουργία της παιδικής εξοχικής κατασκήνωσης Κλημεντίου στους παραπάνω.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη:
1.- Την εισήγηση του Προέδρου.
2.- Την υπ’ αριθ. 15/2013 μελέτη Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας.
3.- Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1δ του Ν. 3852/2010
4.- Τη σχετική διευκρινιστική εγκύκλιο 3 του Τμήματος Γενικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εσωτερικών με αριθ. πρωτ. 11543/26-03-2013,
5.- Τις προσφορές των προμηθευτών.
6.- Τις Εξαιρετικά επείγουσες ανάγκες για την εύρυθμη λειτουργία της Κατασκήνωσης που
αρχίζει στις 12-8-2013.
7.- Την σχετική γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής .
8.- Τις εξειδικευμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού έτους 2013 και
9.- Την με αριθ. 280/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί αναγκαιότητας προμηθειών των υπηρεσιών του Δήμου
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ομοφώνως

Α.- Κρίνει την συνεδρίαση ως έκτακτη και κατεπείγουσα.

Β. – Εγκρίνει τις Τεχνικές Προδιαγραφές της αριθ. 15/2013 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου για «Προμήθεια τροφίμων και ειδών παντοπωλείου για τη λειτουργία της παιδικής εξοχικής κατασκήνωσης Η΄ Κορίνθου (Κλημεντίου), για το έτος 2013».

Γ.- Εγκρίνει την διάθεση και ψηφίζει την πίστωση του Κ.Α. 15-6482 με τίτλο
« Προμήθεια τροφίμων και ειδών παντοπωλείου για την λειτουργία της παιδικής εξοχικής κατασκήνωσης Η΄ Κορίνθου (Κλημεντίου) για το έτος 2013» με ποσό 14.998,46 € και Αριθμ. Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης: 518/2013

Δ .- Αναθέτει απευθείας κατ’ εξαίρεση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1δ του Ν. 3852/2010 την Προμήθεια τροφίμων και ειδών παντοπωλείου στους παρακάτω :

1.- Θεοδοσίου Δ. Νικόλαο, την προμήθεια ειδών άρτου, όπως αναφέρεται στην προσφορά του αντί ποσού 1.740,20 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

2.- Κατσούλη Ευαγγελία, την προμήθεια ειδών οπωροπωλείου, όπως αναφέρεται στην προσφορά της αντί ποσού 3.195,41 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

3.- Ζάρκου Ν. Χρήστο την προμήθεια ειδών κρεοπωλείου και ειδών ιχθυοπωλείου, όπως αναφέρεται στην προσφορά του αντί ποσού 2.415,38 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

4.- Χριστοδούλου Παναγιώτη την προμήθεια λοιπών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου, όπως αναφέρεται στην προσφορά του αντί ποσού 2.012,65 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και

5.- Πάππα Επαμεινώνδα την προμήθεια ειδών παντοπωλείου, όπως αναφέρεται στην προσφορά του αντί ποσού 5.634,82 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ε.- Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σύμφωνα με τα όσα ισχύουν στο άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ.

ΣΤ.- Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για την υπογραφή των σχετικών συβάσεων.
Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 140/2013 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
1.- Νικόλαος Παπαβασιλείου
2.- Γεώργιος Μπούκης
Σπυρίδων Σταματόπουλος 3.- Ιωάννης Σωτηρόπουλος

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 01 Αυγούστου 2013
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Print Friendly, PDF & Email