Απόφαση 14/2014 – Οικονομική Επιτροπή

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της 3/ 04-02-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.
Αριθμός Απόφασης 14

Περίληψη: Ψήφιση πίστωσης ποσού 100.000,00 € για την υλοποίηση της προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης για το έργο «Αποκάλυψη, προστασία και ανάδειξη του Αρχαίου θεάτρου της Σικυώνας».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 4η Φεβρουαρίου του έτους 2014 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:30 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Προέδρου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 2732/31-01-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 4 – ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Σπυρίδων Σταματόπουλος,Δήμαρχος, Πρόεδρος 1. Ζαχαριάς Χρήστος Αντιπρόεδρος
2. Μπούκης Γεώργιος Μέλος 2. Σπανός Κωνσταντίνος Μέλος
4. Σωτηρόπουλος Ιωάννης « 3. Χουσελάς Ευάγγελος «
5. Παπαβασιλείου Νικόλαος «

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Γκορίτσα Γιαννούλα, για την τήρηση των πρακτικών.

Θ έ μ α 5ο
————————-
Στο 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμαρχος Σπυρίδων Σταματόπουλος, έχοντας υπόψη την από 23-1-2014 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου
που έχει ως εξής:

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Προς
Τον Δήμαρχο Σικυωνίων
(Ως Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής)
ΘΕΜΑ: 5 ο :

Ψήφιση πίστωσης ποσού 100.000,00€ για την υλοποίηση της προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης για το έργο «Αποκάλυψη, Προστασία και Ανάδειξη του αρχαίου θεάτρου της Σικυώνας».
********************************

Με την υπ’ αρίθμ. 349/03-10-2013 (ΑΔΑ: ΒΙ6ΑΩ1Θ-93Ι) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (Σε Ορθή Επανάληψη), εγκρίθηκε η προγραμματική σύμβαση πολιτισμικής ανάπτυξης για το έργο «Αποκάλυψη, Προστασία και Ανάδειξη του αρχαίου θεάτρου της Σικυώνας»,.
Με την υπ’ αρίθμ. 433/2013 (Σε Ορθή Επανάληψη) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία νομιμοποιήθηκε με την αριθμ. 4430/85343πε+4107/78958πε+4106/78957πε/10-01-2014 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, νομιμοποιήθηκε ο προϋπολογισμός και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης οικονομικού έτους 2014, όπου έχει συμπεριληφθεί και η πίστωση των 100.000,00€ για την υλοποίηση της προγραμματικής σύμβασης.
Καλείται η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μας σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 για την ψήφιση της σχετικής πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 00-6736.005 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης για το έργο «Αποκάλυψη, Προστασία και Ανάδειξη του αρχαίου θεάτρου της Σικυώνας» προερχόμενη (Από ΣΑΤΑ 2012= 50.000,00 € + (Από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2013=50.000,00€), πίστωση ποσού 100.000,00 €.-

Κιάτο 23 Ιανουαρίου 2014
Για το Οικονομικό Τμήμα
Ο Προϊστάμενος Τμήματος
Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών
και Προμηθειών

Ιωάννης Β. Γιαννούλας Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

Εισηγήθηκε την ψήφιση και διάθεση των πιστώσεων που προκύπτουν, από την ανωτέρω εισήγηση.
Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη της , τις διατάξεις του άρθρου 72 παράγρ. 1 εδάφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και την 30/2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει και ψηφίζει τη διάθεση των παρακάτω πιστώσεων , αναλυτικά ως κατωτέρω:

Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Π.Α.Υ. ΠΟΣΟ
00-6736.005 Yλοποίηση της προγραμματικής σύμβασης
πολιτισμικής ανάπτυξης για το έργο
«Αποκάλυψη, προστασία και ανάδειξη του
Αρχαίου θεάτρου της Σικυώνας».
197/2014 100.000.00€

Η Απόφαση αυτή δεν υπόκειται σε έλεγχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 225 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 14/2014.

Ο Πρόεδρος
Τα μέλη

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος 1. Μπούκης Γεώργιος
2. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
3. Παπαβασιλείου Νικόλαος

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 04 Φεβρουαρίου 2014

Print Friendly, PDF & Email