Απόφαση 139/2013 – Οικονομική Επιτροπή

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 139/2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 11/26-07-2013

Περίληψη: «Περί εγκρίσεως των πρακτικών του Πρόχειρου διαγωνισμού ανάθεσης
εργασιών του έργου (Καθαρισμός οδών αγροτικών Τάφρων και χανδάκων
από φερτές ύλες Δ.Ε. Σικυωνίων)»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 26ην Ιουλίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 10:00 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 17232/22-07-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 7 – ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1.- Σπυρίδων Σταματόπουλος (Πρόεδρος) (Ουδείς)
2.- Ευάγγελος Χoυσελάς (Μέλος)
3 .- Ιωάννης Σωτηρόπουλος (Μέλος)
4.- Νικόλαος Παπαβασιλείου (Μέλος)
5.- Γεώργιος Μπούκης (Μέλος)
6.- Χρίστος Ζαχαριάς (Μέλος)
7.- Κων/νος Σπανός (Μέλος) Προσήλθε στο 6ον θέμα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.
………………………………………………………………………………………………………………
Θέμα 17ο
—————
Στο 17ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Περί εγκρίσεως των πρακτικών του Πρόχειρου διαγωνισμού εκτέλεσης εργασιών Καθαρισμού οδών αγροτικών Τάφρων και χανδάκων από φερτές ύλες Δ.Ε. Σικυωνίων» , ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμαρχος Σπυρίδων Σταματόπουλος εξέθεσε ότι
την 19-7-2013 διενεργήθηκε πρόχειρος διαγωνισμός για την εκτέλεση εργασιών «Καθαρισμού οδών αγροτικών Τάφρων και χανδάκων από φερτές ύλες Δ.Ε. Σικυωνίων» σύμφωνα με την
αριθμ. 5/ 2013 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου για την εκτέλεση των εργασιών «Καθαρισμού οδών, αγροτικών τάφρων και χανδάκων από φερτές ύλες Δ.Ε. Σικυωνίων», προϋπ. € 40.000,00 κατά τον οποίο προσήλθε ένας (1) διαγωνιζόμενος.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος λαμβάνοντας υπόψη το από 23-7-2013 Πρακτικό- Εισήγηση της Επιτροπής Διαγωνισμού, σύμφωνα με τα οποίο προκύπτει ανάδοχος η «ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.» με μέση έκπτωση 2%, εισηγήθηκε στην Επιτροπή να εγκρίνει το Πρακτικό του διαγωνισμού.

Με την αριθμ. 102/ 2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΒΛ40Ω1Θ-ΘΗΨ) καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης.

Για την εκτέλεση των εργασιών «Καθαρισμού οδών, αγροτικών τάφρων και χανδάκων από φερτές ύλες Δ.Ε. Σικυωνίων» έχει γραφεί πίστωση στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους και στον Κ.Α 30-6262.010 με ποσό € 40.000,00 που θα εξοφληθεί από έσοδα του Δήμου (Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης 485/2013).

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις του άρθρου 72 παράγρ. 1 εδάφ. ε του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση κατά της διεξαγωγής του διαγωνισμού

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Α.- Εγκρίνει το Πρακτικό του διαγωνισμού που έγινε την 19-7-2013 για την εκτέλεση
των εργασιών «Καθαρισμού οδών, αγροτικών τάφρων και χανδάκων από φερτές ύλες Δ.Ε. Σικυωνίων» σύμφωνα με την αριθμ. 5/2013 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου κατά τον οποίο αναδείχθηκε ανάδοχος η εταιρεία «ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.» με μέση έκπτωση 2% στις τιμές της μελέτης.

Β.- Εγκρίνει την ανάθεση των εργασιών στην Α.Ε. ΠΙΣΤΕΥΟΣ με έκπτωση δύο επί τοις εκατό (2%) και Α.Φ.Μ.: 997636418 σύμφωνα με το από 23-7-2013 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του Δήμου μας.

Γ.- Εγκρίνει και ψηφίζει την πίστωση που είναι γραμμένη στον Κ.Α. 30-6262.010 του προϋπολογισμού έτους 2013 για την εκτέλεση των εργασιών «Καθαρισμού οδών, αγροτικών τάφρων και χανδάκων από φερτές ύλες Δ.Ε. Σικυωνίων» με ποσό € 40.000,00 και θα χρηματοδοτηθεί από έσοδα του Δήμου (Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης 485/2013).

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 139/2013 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
Σπυρίδων Σταματόπουλος
1.- Νικόλαος Παπαβασιλείου
2.- Ευάγγελος Χουσελάς
3.- Ιωάννης Σωτηρόπουλος
4.- Γεώργιος Μπούκης 5.- Χρίστος Ζαχαριάς
6.- Σπανός Κων/νος
Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 26 Ιουλίου 2013
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Print Friendly, PDF & Email