Απόφαση 137/2013 – Οικονομική Επιτροπή

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 137/2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 11/26-07-2013

Περίληψη: «Περί εκδόσεως εντάλματος προπληρωμής για την καταβολή τελών τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ και Κάρτας καυσαερίων οχημάτων του Δήμου μας »

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 26ην Ιουλίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 10:00 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 17232/22-07-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 7 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Σπυρίδων Σταματόπουλος (Πρόεδρος) (Ουδείς)
2.- Ευάγγελος Χoυσελάς (Μέλος)
3 .- Ιωάννης Σωτηρόπουλος (Μέλος)
4.- Νικόλαος Παπαβασιλείου (Μέλος)
5.- Γεώργιος Μπούκης (Μέλος)
6.- Χρίστος Ζαχαριάς (Μέλος)
7.- Κων/νος Σπανός (Μέλος) Προσήλθε στο 6ον θέμα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και πρότεινε στο συμβούλιο την συζήτηση
του θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, συνεχίζοντας ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 15ον θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Περί εκδόσεως εντάλματος προπληρωμής για την καταβολή τελών τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ και Κάρτας καυσαερίων οχημάτων του Δήμου μας» εξέθεσε ότι: To Tμήμα Κινητού Μηχανολογικού Εξοπλισμού του Δήμου μας υπέβαλε την από 24-07-2013 εισήγηση που έχει ως εξής:

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Προς
Τον Δήμαρχο Σικυωνίων
(Ως Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής)
Εσωτερική Διανομή
Λογιστήριο για την έκδοση Π.Α.Υ.
ΘΕΜΑ
Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για καταβολή τελών τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ και Κάρτας Καυσαερίων οχημάτων του Δήμου μας.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ-114 Α΄/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, μπορεί με απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει την έκδοση εντάλματος προπληρωμής στο όνομα δημοτικών υπαλλήλων, για την αντιμετώπιση δαπανών γενικά, εφόσον η πληρωμή με τακτικό ένταλμα στο όνομα του δικαιούχου είναι αδύνατη ή απρόσφορη.
Από 1-7-2005 οι δαπάνες των Ο.Τ.Α. υπόκεινται σε προληπτικό έλεγχο, προκειμένου ο Δήμος μας να προκαταβάλλει τα τέλη τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ) και Κάρτας Καυσαερίων οχημάτων του Δήμου μας από το ΚΤΕΟ.
Σύμφωνα με τα Δελτία Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ):
1.Των φορτηγών : ΚΗΗ 2939, ΚΗΗ 2938, ΚΗΥ 2220, ΚΗΗ 2941, ΚΗΥ 5113
2.Του επιβατικού: ΚΗΙ 5520
3.Των απορριμματοφόρων : ΚΗΥ 2150, ΚΗΥ 2151, ΚΗΗ 2936
4. Του Λεωφορείου : ΚΗΥ 2213
προκύπτει ότι πλησιάζει η ημερομηνία λήξης της ισχύος τους και πρέπει να διεξαχθεί νέος έλεγχος των οχημάτων.
Με την αριθ. 8913/1089/2013 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίστηκαν εκ νέου τα τέλη διενέργειας των τεχνικών ελέγχων των οχημάτων από τα δημόσια ΚΤΕΟ.
Όμως μετά από έρευνα που διεξήχθη, διαπιστώθηκε ότι τα δημόσια ΚΤΕΟ στο Νομό Κορινθίας αλλά και στους όμορους νομούς σε απόσταση μέχρι 80 χλμ παραμένουν κλειστά, λόγω εργασιών που γίνονται για την πιστοποίησή τους, ενώ το μοναδικό Ιδιωτικό ΚΤΕΟ σε ανάλογη απόσταση (70 χλμ) που μπορεί να εξυπηρετήσει τον τεχνικό έλεγχο φορτηγών άνω των 12 τόνων είναι το Ιδιωτικό Κ.Τ.Ε.Ο. Δυτικής Αττικής Ο.Ε. στα Μέγαρα, το οποίο μετά από τηλεφωνική επικοινωνία απέστειλε την από 10216/10-05-2013 προσφορά του. Το ανωτέρω Κ.Τ.Ε.Ο. επιλέχθηκε μέχρι να λειτουργήσει ανάλογο Κ.Τ.Ε.Ο. στο Ν.Κορινθίας.

Βάσει των ανωτέρω και σε συνδυασμό με το γεγονός ότι, για να είναι απαιτητή μια υποχρέωση δεν πρέπει αυτή να είναι εξοφλημένη, θα πρέπει να ληφθεί σχετική απόφαση με την οποία η Οικονομική Επιτροπή να:
1. Εγκρίνει την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα του δημοτικού υπαλλήλου Τσήρου Νικολάου , ποσού 165,00€ σε βάρος του Κ.Α.10-6331.001 «Τέλη τεχνικού ελέγχου οχημάτων (ΚΤΕΟ)», ποσού 595,00€ σε βάρος του Κ.Α.20-6331.001 «Τέλη τεχνικού ελέγχου οχημάτων (ΚΤΕΟ)» και ποσού 120,00€ σε βάρος του Κ.Α.70-6331.001 «Τέλη τεχνικού ελέγχου οχημάτων (ΚΤΕΟ)».
2. Εξουσιοδοτήσει τον παραπάνω υπάλληλο να διαχειρισθεί το ποσό τον 880,00€ για τον τεχνικό έλεγχο των οχημάτων του Δήμου μας από το ΚΤΕΟ, καταβάλλοντας αυτό με διπλότυπα είσπραξης στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, Τράπεζα κ.λ.π και στη συνέχεια ν’ αποδώσει λογαριασμό σε διάστημα τριών (3) μηνών.
3. Ψηφίσει τις ανάλογες πιστώσεις των παραπάνω Κωδικών Αριθμών.
Τέλος η διαχείριση του ποσού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32, 33, 34 και 37 του Β.Δ. 17/5-15/6/1959.
Κιάτο 24-07-2013
Για το Τμήμα Κινητού Μηχ/κού Εξοπλισμού
Ο Εισηγητής Ευάγγελος Σαρχάνης Ο Αναπληρωτής ΠροϊστάμενοςΤσιοκάρας ΙωάννηςΠτυχ. Ηλεκτρ/γος Μηχ/κος Τ.Ε.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, αφού διαπίστωσε μαζί με τα μέλη της επιτροπής ότι το ένταλμα προπληρωμής προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010., εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή την έκδοση σχετικού εντάλματος, αφού υπάρχει έγγραφη σχετική εισήγηση και από το Τμήμα Κινητού Μηχ/κού Εξοπλισμού.
Και κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της:
1.- Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 .
2.- Την από 24-07-2013 εισήγηση του Τμήματος Κινητού Μηχ/κού Εξοπλισμού Δήμου μας.
3.- Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 172 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ -114Α΄/ 8-6-2006).
4.- Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση

AΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την συζήτηση του θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης

1.- Εγκρίνει την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα του δημοτικού υπαλλήλου Τσήρου Νικολάου , ποσού 165,00€ σε βάρος του Κ.Α.10-6331.001 «Τέλη τεχνικού ελέγχου οχημάτων (ΚΤΕΟ)», ποσού 595,00€ σε βάρος του Κ.Α.20-6331.001 «Τέλη τεχνικού ελέγχου οχημάτων (ΚΤΕΟ)» και ποσού 120,00€ σε βάρος του Κ.Α.70-6331.001 «Τέλη τεχνικού ελέγχου οχημάτων (ΚΤΕΟ)».

2.- Ψηφίζει ισόποσες πιστώσεις σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Οικονομικού έτους 2013 ως εξής:

Α) Στον Κ.Α. Κ.Α.10-6331.001«Τέλη τεχνικού ελέγχου οχημάτων (ΚΤΕΟ)» ποσού 165,00€.
(Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης : 511/2013 )

B) Στον Κ.Α. Κ.Α. 20-6331.001«Τέλη τεχνικού ελέγχου οχημάτων (ΚΤΕΟ)» ποσού 595,00€
(Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης : 512/2013 )

Γ) Στον Κ.Α. Κ.Α. 70-6331.001 Τέλη τεχνικού ελέγχου οχημάτων (ΚΤΕΟ)» ποσού 120,00€
(Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης : 513/2013 )

3.- Εξουσιοδοτήσει τον παραπάνω υπάλληλο Τσήρο Νικόλαο να διαχειρισθεί το ποσό τον 880,00€ για τον τεχνικό έλεγχο των οχημάτων του Δήμου μας από το ΚΤΕΟ, καταβάλλοντας αυτό με διπλότυπα είσπραξης στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, Τράπεζα κ.λ.π και στη συνέχεια ν’ αποδώσει λογαριασμό σε διάστημα τριών (3) μηνών.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 137/2013 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

1.- Νικόλαος Παπαβασιλείου
2.- Ευάγγελος Χουσελάς
Σπυρίδων Σταματόπουλος 3.- Ιωάννης Σωτηρόπουλος
4.- Γεώργιος Μπούκης 5.- Χρίστος Ζαχαριάς
6.- Σπανός Κων/νος
Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 26 Ιουλίου 2013

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Print Friendly, PDF & Email