Απόφαση 136/2013 – Οικονομική Επιτροπή

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 11/26-07-2013

ΑΠΟΦΑΣΗ 136 / 2013

Περίληψη: «Oρισμός Πληρεξούσιου δικηγόρου για την υποστήριξη αίτησης αναίρεσης που ασκήθηκε ενώπιον του Αρείου Πάγου από τον καταργηθέντα Δήμου Φενεού, κατά του Παναγιώτη Περδάρη κ.λ.π. »

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 26ην Ιουλίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 10:00 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 17232/22-07-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 7 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Σπυρίδων Σταματόπουλος (Πρόεδρος) (Ουδείς)
2.- Ευάγγελος Χoυσελάς (Μέλος)
3 .- Ιωάννης Σωτηρόπουλος (Μέλος)
4.- Νικόλαος Παπαβασιλείου (Μέλος)
5.- Γεώργιος Μπούκης (Μέλος)
6.- Χρίστος Ζαχαριάς (Μέλος)
7.- Κων/νος Σπανός (Μέλος) Προσήλθε στο 6ον θέμα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

Θ έ μ α: 14o

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμαρχος Σπυρίδων Σταματόπουλος, εισηγούμενος το 14ον θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Oρισμoύ Πληρεξούσιου δικηγόρου για την υποστήριξη αίτησης αναίρεσης που ασκήθηκε ενώπιον του Αρείου Πάγου από τον καταργηθέντα Δήμου Φενεού, κατά του Παναγιώτη Περδάρη κ.λ.π.» εξέθεσε υπόψη την από 29-05-2006 αίτηση αναίρεσης που ασκήθηκε ενώπιον του Αρείου Πάγου από τον καταργηθέντα Δήμο Φενεού, κατά 1) Του Παναγιώτη Περδάρη του Μενελάου και 2) Ευανθίας θυγατρός Μενελάου Περδάρη, κατοίκων Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, περί αναιρέσεως της υπ’ αριθμόν 635/2005 αποφάσεως Εφετείου Ναυπλίου.

Ακολούθως ο πρόεδρος ανέφερε, πως δυνάμει των διατάξεων του Ν. 3852/2010 ο Δήμος Σικυωνίων τυγχάνει καθολικός διάδοχος του καταργηθέντος Δήμου Φενεού και ως εκ τούτου οφείλει να επιμεληθεί τον διορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου κατά της συζήτησης της ως άνω απόφασης.

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος εισηγήθηκε να ορισθεί ο Δικηγόρος Αθηνών, κ. Τσατσάνης Βασίλειος για την υπεράσπιση της αιτήσεως αναιρέσεως του Δήμου.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Α.- Ορίζει το Δικηγόρο Αθηνών, κ. Τσατσάνη Βασίλειο προκειμένου ν’ αναλάβει την υπεράσπιση του Δήμου μας, κατά τη συζήτηση της από 29ης Μαϊου 2006 ασκηθείσας αιτήσεως αναιρέσεως της υπ’ αριθμόν 635/2005 αποφάσεως Εφετείου Ναυπλίου, στη δίκη που έχει ορισθεί για τη δικάσιμο στις 7 Οκτωβρίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30 ή οποτεδήποτε άλλοτε εκδικαστεί από αναβολή ή άλλη αιτία.

Β.- Η δαπάνη που θα προκύψει θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α. 00-6111.001 που είναι γραμμένη στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους για «Αμοιβές Νομικών» με ποσό € 30.000,00 που ψηφίστηκε με την αριθμ. 32/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Γ.- Η πληρωμή της Δικηγόρου θα γίνει σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. με αριθμό 117864/2297/A0012 (ΦΕΚ Β΄ 2422 / 24- 12 – 2007) «Προσδιορισμός των ελάχιστων αμοιβών των Δικηγόρων» των Υπουργών Οικονομίας, Οικονομικών & Δικαιοσύνης, που εκδόθηκε κατ’ επίκληση των διατάξεων της παραγρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 2753/1999.
Για ό,τι δεν προβλέπεται από την παραπάνω Κ.Υ.Α, ισχύ έχουν οι διατάξεις του ν.δ. 3026/1954.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 136/2013 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

1.- Νικόλαος Παπαβασιλείου
2.- Ευάγγελος Χουσελάς
Σπυρίδων Σταματόπουλος 3.- Ιωάννης Σωτηρόπουλος
4.- Γεώργιος Μπούκης 5.- Χρίστος Ζαχαριάς
6.- Σπανός Κων/νος
Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 26 Ιουλίου 2013

Print Friendly, PDF & Email