Απόφαση 134/2013 – Δημοτικό Συμβούλιο

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το Πρακτικό της 13/17-04-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης : 134

Περίληψη: Επικαιροποίηση της αριθ. 620/2011 σε ορθή επανάληψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη μεταφορά της Λαϊκής Αγοράς Κιάτου».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα, την 17η του μηνός Απριλίου 2013, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη ώρα 20:00΄ μ.μ. συνήλθε υπό την προεδρία του Δημοτικού Συμβούλου, κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε Τ α κ τ ι κ ή συνεδρίαση, το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την υπ’ αριθ. 8318/12-04-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 19, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ [19] 1. Λεονάρδος Αναστάσιος Πρόεδρος 2. Βυτινιώτης Χαρίλαος Αντ/δρος
και Μέλη του Δ. Σ. οι κ.κ. 3. Χουσελάς Ευάγγελος [ Αποχώρησε μετά την συζήτηση του 3ου θέματος],
4. Παπαβασιλείου Νικόλαος, 5.Τσιάνος Ιωάννης, 6.Μπάτσος Αντώνιος, 7. Σωτηρόπουλος Ιωάννης, 8. Μπούκης Γεώργιος, 9. Χρυσικός Παύλος[ Αποχώρησε μετά την συζήτηση του 17ου θέματος], 10. Παπαθανασίου Ελένη, 11. Θελερίτης Γεώργιος, 12. Καραδήμας Βλάσιος, [ Αποχώρησε μετά την συζήτηση του 3ου θέματος], 13. Kουτρέτσης Σπυρίδων, [ Αποχώρησε μετά την συζήτηση του 3ου θέματος], 14. Πανάγου Αθανάσιος, 15. Ζαχαριάς Χρήστος [ Αποχώρησε κατά την συζήτηση του 5ου θέματος], 16. Σπανός Κων/νος, 17. Χατούπης Νικόλαος, 18. Μακρής Βασίλειος, 19. Παπαδημητρίου Σωτήριος [ Αποχώρησε κατά την συζήτηση του 5ου θέματος].

ΑΠΟΝΤΕΣ [8] 1. Καππαή- Καλπαξή Ελένη Γραμματέας, 2. Καρακούσης Ευάγγελος, 3. Ζάρκος Δημήτριος, 4. Σπηλιωτακάρας Σωτήριος, 5. Σταματόπουλος Γεώργιος, 6. Γεωργούσης Δημήτριος , 7.Λέγγας Σπυρίδων, 8. Χωρέμης Αναστάσιος .
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Κ. ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ :
1. Λεονάρδος Ιωάννης (Κιάτου), 2. Κλειούφη Γεωργία (Μουλκίου), 3.Μηλιώτης Γεώργιος (Μικ. Βάλτου), 4. Χρόνης Ιωάννης (Μποζικών), 5. Κελλάρης Δημήτριος (Πασίου), 6. Γιαννάκαινας Αναστάσιος (Σικυώνος), 7. Μυττάς Βασίλειος (Σουλίου), 8. Μούκος Γεώργιος (Τιτάνης), 9. Καραγκέλης Δημήτριος (Λαύκας).

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ :
1.Βρέντας Ιωάννης Διμηνιού), 2. Δριτσόπουλος Ανδρέας (Κάτω Διμηνιού), 3 Σπηλιώτης Δημήτριος (Κλημεντίου), 4. Ραφτόπουλος Κων/νος (Κρυονερίου), 5. Πανάγαινας Κων/νος (Λαλιωτίου) 6. Μπούκης Παρασκευάς (Μεγ. Βάλτου), 7. Ράπτης Νικόλαος (Καισαρίου), 8. Δεδάκης Σπυρίδων (Καστανέας), 9. Κύργαινας Παναγιώτης (Κεφαλαρίου), 10. Χουσελάς Βασίλειος (Ψαρίου), 11. Κάππος Ανδρέας (Φενεού), 12. Φιακάς Παναγιώτης (Γκούρας), 13.Τσεμεντζής Λεωνίδας (Ματίου), 14. Ζαφείρης Γεώργιος (Μεσινού), 15. Χριστόπουλος Θεόδωρος (Μοσιάς).

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ:
1. Ρήγας Ιωάννης (Βελίνας), 2. Αναστασίου Θεοφάνης (Γονούσας), 3. Σταθακόπουλος Κων/νος (Παραδεισίου), 4. Καρατζάς Σωτήριος (Στυμφαλίας).

ΑΠΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ: 1. Ζέρβας Γεώργιος (Φενεού), 2. Καραχοντζίτης Νικόλαος (Ασπροκάμπου), 3. Δρίμας Ιωάννης (Δροσοπηγής), 4.Σελέκος Κων/νος (Καλιάνων) 5. Σκάζας Δημήτριος, (Κυλλήνης), 6. Τσετσώνης Παναγιώτης (Κάτω Ταρσού), 7. Παναγόπουλος Δημήτριος (Πανοράματος), 8. Δρούλιας Χρήστος (Στενού),

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΝΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ : ΟΥΔΕΙΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ : 1.Παλαιολόγος Αλέξανδρος, 2. Καπέλλος Απόστολος,
3. Κασμάς Αλέξανδρος
ΘΕΜΑ 3ο

Στο 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, Επικαιροποίηση της αριθ. 620/2011 σε ορθή επανάληψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη μεταφορά της Λαϊκής Αγοράς Κιάτου», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την προαναφερόμενη απόφαση η οποία όπως τόνισε εστάλη για γνωμοδότηση στην επιτροπή της παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν. 2323/1995 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.3557/07.
Στη συνέχεια έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την απόφαση της ανωτέρω επιτροπής και πρότεινε την επικαιροποίηση της αριθ. 620/2011 σε ορθή επανάληψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την υλοποίηση της μεταφορά της Λαϊκής Αγοράς για τους παρακάτω λόγους:
Α) Nα αποσυμφορηθεί το κέντρο της πόλης.
Β) Να διευρυνθούν οι παρεχόμενες από το Δήμο θέσεις Λαϊκής.
Γ) Να υπάρχει διευκόλυνση στάθμευσης όσων επισκέπτονται τη Λαϊκή με τα οχήματά τους και
Δ) Να αυξηθούν τα έσοδα του Δήμου.
Στο σημείο αυτό δόθηκε ο λόγος στον Πρόεδρο των παραγωγών της Λαϊκής Αγοράς και στον Πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Κιάτου που κατέθεσαν τις απόψεις τους σχετικά με το θέμα.
Ζαχαριάς: Προτείνω την αναβολή του θέματος για επόμενη συνεδρίαση προκειμένου να έχουμε πληρέστερη ενημέρωση.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος έθεσε σε ψηφοφορία την πρόταση για αναβολή η οποία και απερρίφθη.

Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα , την αριθ. 620/2011 σε ορθή επανάληψη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την ισχύουσα Νομοθεσία και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του, όπως αναλυτικά αναφέρεται στα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας Συνεδρίασης,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
( Μειοψηφούντων των κ. κ. Χρήστου Ζαχαριά και Χαριλάου Βυτινιώτη)

Επικαιροποιεί την αριθ. 620/2011 σε ορθή επανάληψη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη μεταφορά της Λαϊκής Αγοράς Κιάτου», και συγκεκριμένα:
Εγκρίνει την μεταφορά της Λαϊκής Αγοράς που λειτουργεί στην Δημοτική Κοινότητα Κιάτου του Δήμου Σικυωνίων, από την υφιστάμενη θέση που είναι μέχρι σήμερα στις παρακάτω θέσεις:
α) δυτικά της οδού Πετμεζά και β) στην οδό Ολυμπιονικών (περιοχή LIDL) εκ περιτροπής ανά εξάμηνο αρχής γενομένης από την πρώτη, για τους λόγους που με λεπτομέρεια αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 134/2013
Συντάχθηκε και υπογράφεται
Ακολουθούν υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Κιάτο 18-04-2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ

Print Friendly, PDF & Email