Απόφαση 132/2013 – Οικονομική Επιτροπή

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 11/26-07-2013

ΑΠΟΦΑΣΗ 132 / 2013

Περίληψη: «Ορισμός δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης περί ασκήσεως ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αριθ. 23/2013 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 26ην Ιουλίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 10:00 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 17232/22-07-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 7 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Σπυρίδων Σταματόπουλος (Πρόεδρος) (Ουδείς)
2.- Ευάγγελος Χoυσελάς (Μέλος)
3 .- Ιωάννης Σωτηρόπουλος (Μέλος)
4.- Νικόλαος Παπαβασιλείου (Μέλος)
5.- Γεώργιος Μπούκης (Μέλος)
6.- Χρίστος Ζαχαριάς (Μέλος)
7.- Κων/νος Σπανός (Μέλος) Προσήλθε στο 6ον θέμα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

Θ έ μ α 10ο

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμαρχος Σπυρίδων Σταματόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 10ον θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Ορισμός δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης περί ασκήσεως ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αριθ. 23/2013 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου» εξέθεσε ότι:

α) Το Μονομελές Πρωτοδικείο Κορίνθου με αριθμό απόφασης 23/2013 δικάζει τον εναγόμενο Δήμο Σικυωνίων ,ορίζει το παράβολο ερημοδικίας στο ποσό των διακοσίων ευρώ, δέχεται εν μέρει την αγωγή και υποχρεώνει τον εναγόμενο να καταβάλει στην πρώτη των εναγουσών Αντιόπης συζ. Παναγιώτη Καρμιράτζου κατοίκου Κιάτου Κορίνθιας το ποσό των τριάντα επτά χιλιάδων εκατόν ογδόντα εννέα ευρώ και εβδομήντα τριών λεπτών(37.189,73€) και στη δεύτερη των εναγουσών Αικατερίνης Καρμιράτζου ,συζ. Χρήστου Κατσούλη κατοίκου Κιάτου Κορινθίας το ποσό των τριάντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα δυο ευρώ και εξήντα λεπτών (38.842,60€) για δικονομικούς τόκους περιόδου 1-1-2006 έως 6-7-2011 και φύλλο της υπ’αριθμ.23/2013 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου. Το μονομελές Πρωτοδικείο Κορίνθου καταδικάζει τον εναγόμενο σε μέρος της δικαστικής δαπάνης των εναγουσών, το ύψος της οποίας ορίζει στο ποσό των τριών χιλιάδων (3.000€) ακολούθως ο Δήμαρχος εξέθεσε:

β) τις διατάξεις του άρθρου 72 παράγρ. 1 εδάφ. ιδ και παραγρ. 2 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και εισηγήθηκε να ορισθεί η Δικηγόρος κ. Γεωργούλια Κωνσταντίνα για παροχή γνωμοδότησης σχετικά με τις περαιτέρω ενέργειες του Δήμου.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα και τις διατάξεις του άρθρου 72 παράγρ. 1 εδάφ. ιδ και παραγρ. 2 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ομοφώνως

Α.- Ορίζει την Δικηγόρο κ. Γεωργούλια Κωνσταντίνα , να γνωμοδοτήσει περί ασκήσεως ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ’αριθμ.23/2013 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου και στη συνέχεια υποβάλλει τη γνωμοδότηση στην Οικονομική Επιτροπή για περαιτέρω ενέργειες.

Β.- Για την παραπάνω γνωμοδότηση δεν θα απαιτηθεί δαπάνη διότι η Δικηγόρος θα γνωμοδοτήσει δωρεάν για τον Δήμο Σικυωνίων.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 132/2013 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

1.- Νικόλαος Παπαβασιλείου
2.- Ευάγγελος Χουσελάς
Σπυρίδων Σταματόπουλος 3.- Ιωάννης Σωτηρόπουλος
4.- Γεώργιος Μπούκης 5.- Χρίστος Ζαχαριάς
6.- Kων/νος Σπανός

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 26 Ιουλίου 2013

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Print Friendly, PDF & Email