Απόφαση 131/2013 – Οικονομική Επιτροπή

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 11/26-07-2013

ΑΠΟΦΑΣΗ 131 / 2013

Περίληψη: «Oρισμός δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης επί αιτήσεως Μαρίας Κλημεντιώτη»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 26ην Ιουλίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 10:00 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 17232/22-07-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 7 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Σπυρίδων Σταματόπουλος (Πρόεδρος) (Ουδείς)
2.- Ευάγγελος Χoυσελάς (Μέλος)
3 .- Ιωάννης Σωτηρόπουλος (Μέλος)
4.- Νικόλαος Παπαβασιλείου (Μέλος)
5.- Γεώργιος Μπούκης (Μέλος)
6.- Χρίστος Ζαχαριάς (Μέλος)
7.- Κων/νος Σπανός (Μέλος) Προσήλθε στο 6ον θέμα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

Θ έ μ α 9ο

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμαρχος Σπυρίδων Σταματόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 9ον θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Oρισμού δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης επί αιτήσεως Μαρίας Κλημεντιώτη» εξέθεσε ότι:
α) Η κ. Κλημεντιώτη Μαρία – Αναστασία του Γεωργίου υπέβαλε στο Δήμο μας, την από 27-06-2013 αίτησή της, η οποία μας λέει πως μετά από αίτηση που έκανε, της χορηγήθηκε άδεια για την ανάρτηση διαφημιστικού πανό στο αλσύλλιο Λυκούργου, πλησίων ποταμού Ελλισών από Μάρτιο έως τον Αύγουστο 2013. Έχει πληρώσει για την τοποθέτηση του και ξαφνικά μετά από έρευνα που έκανε ενημερώθηκε από εκπροσώπους του Δήμου ότι το πανό πετάχθηκε στα σκουπίδια μετά από εντολή του Δημάρχου και ζητάει την αντικατάσταση διαφημιστικού πανό και την επιστροφή χρημάτων για το διάστημα από 1ης Ιουνίου έως 30 Αυγούστου 2013 που είχε πληρώσει στο Δήμο μας ακολούθως ο Δήμαρχος εξέθεσε
β) τις διατάξεις του άρθρου 72 παράγρ. 1 εδάφ. ιδ και παραγρ. 2 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και εισηγήθηκε να ορισθεί η Δικηγόρος κ. Γεωργούλια Κωνσταντίνα για παροχή γνωμοδότησης σχετικά με τις περαιτέρω ενέργειες του Δήμου.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα και τις διατάξεις του άρθρου 72 παράγρ. 1 εδάφ. ιδ και παραγρ. 2 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κ α τ ά π λ ε ι ο ψ η φ ί α

Με έξι (6) ψήφους υπέρ και μίας (1) ψήφου κατά του κ. Σπανού Κων/νου, ο οποίος
ψηφίζει λευκό.

Α.- Ορίζει την Δικηγόρο κ. Γεωργούλια Κωνσταντίνα , να γνωμοδοτήσει περί της αιτήσεως της κ. Κλημεντιώτη Μαρία – Αναστασία του Γεωργίου και στη συνέχεια υποβάλλει τη γνωμοδότηση στην Οικονομική Επιτροπή για περαιτέρω ενέργειες.

Β.- Για την παραπάνω γνωμοδότηση δεν θα απαιτηθεί δαπάνη διότι η Δικηγόρος θα γνωμοδοτήσει δωρεάν για τον Δήμο Σικυωνίων.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 131/2013 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

1.- Νικόλαος Παπαβασιλείου
2.- Ευάγγελος Χουσελάς
Σπυρίδων Σταματόπουλος 3.- Ιωάννης Σωτηρόπουλος
4.- Γεώργιος Μπούκης 5.- Χρίστος Ζαχαριάς
6.- Kων/νος Σπανός
Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 26 Ιουλίου 2013

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Print Friendly, PDF & Email