Απόφαση 13/2014 – Οικονομική Επιτροπή

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της 3/ 04-02-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.
Αριθμός Απόφασης 13

Περίληψη: Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, για την
προμήθεια καυσίμων κατά το έτος 2014.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 4η Φεβρουαρίου του έτους 2014 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:30 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Προέδρου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 2732/31-01-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 4 – ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Σπυρίδων Σταματόπουλος,Δήμαρχος, Πρόεδρος 1. Ζαχαριάς Χρήστος Αντιπρόεδρος
2. Μπούκης Γεώργιος Μέλος 2. Σπανός Κωνσταντίνος Μέλος
4. Σωτηρόπουλος Ιωάννης « 3. Χουσελάς Ευάγγελος «
5. Παπαβασιλείου Νικόλαος «

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Γκορίτσα Γιαννούλα, για την τήρηση των πρακτικών.

Θ έ μ α 4ο
————————-
Στο 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμαρχος Σπυρίδων Σταματόπουλος, έχοντας υπόψη την από 23-1-2014 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου
που έχει ως εξής:
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Προς
Τον Δήμαρχο Σικυωνίων
(Ως Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής)
ΘΕΜΑ: 4ο :

Ψήφιση πιστώσεων για προμήθεια καυσίμων κατά το έτος 2014.-
********************************

Με την υπ’ αρίθμ. 330/09-09-2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε η διενέργεια προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης του Δήμου μας και δεσμεύθηκε το Δημοτικό Συμβούλιο για την εγγραφή στον υπό κατάρτιση προϋπολογισμό των αναγκαίων πιστώσεων για την εν λόγω προμήθεια ύψους 339.548,14 €.
Η παραπάνω απόφαση υποβλήθηκε για έλεγχο στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου για νομιμοποίηση και με την αριθμ. 3629/68460/16-12-2013 Διαπιστωτική Πράξη, μας ενημέρωσε ότι «στερείται την κατά το χρόνο αρμοδιότητα να αποφανθεί επ’ αυτής λόγω παρέλευσης της προθεσμίας του άρθρου 226 του Ν. 3852/2010».
Με την υπ’ αρίθμ. 433/2013 (Σε Ορθή Επανάληψη) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία νομιμοποιήθηκε με την αριθμ. 4430/85343πε+4107/78958πε+4106/78957πε/10-01-2014 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, νομιμοποιήθηκε ο προϋπολογισμός και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης οικονομικού έτους 2014, όπου έχουν συμπεριληφθεί και οι πιστώσεις οι οποίες δεσμεύθηκε το Δημοτικό Συμβούλιο να εγγράψει κατά την σύνταξή του.
Καλείται η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μας σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 για την ψήφιση των σχετικών πιστώσεων αναλυτικά όπως παρακάτω:
1. Στον Κ.Α. 10-6641 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση οχημάτων», πίστωση ποσού 8.521,90 €
2. Στον Κ.Α. 10-6643 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό», πίστωση ποσού 10.095,84 €
3. Στον Κ.Α. 20-6641.001 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση οχημάτων», πίστωση ποσού 120.000,00 €
4. Στον Κ.Α. 30-6641.001 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση οχημάτων», πίστωση ποσού 180.000,00 €.-
5. Στον Κ.Α. 35-6644 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων για λοιπές ανάγκες (χορτοκοπτικά κ.λ.π. μηχανήματα πρασίνου)», πίστωση ποσού 3.000,00 €
6. Στον Κ.Α. 70-6641.001 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση οχημάτων», πίστωση ποσού 17.930,40 €

Κιάτο 23 Ιανουαρίου 2014
Για το Οικονομικό Τμήμα
Ο Προϊστάμενος Τμήματος
Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών
και Προμηθειών

Ιωάννης Β. Γιαννούλας Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

Εισηγήθηκε την ψήφιση και διάθεση των πιστώσεων που προκύπτουν, από την ανωτέρω εισήγηση.
Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη της , τις διατάξεις του άρθρου 72 παράγρ. 1 εδάφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και την 30/2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει και ψηφίζει τη διάθεση των παρακάτω πιστώσεων , αναλυτικά ως κατωτέρω:

Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Π.Α.Υ. ΠΟΣΟ
10-6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση οχημάτων 204/14 8.521,90 €
10-6643 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση
και φωτισμό
205/14
10.095,84 €
20-6641.001 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών
για κίνηση οχημάτων 206/14 120.000,00€
30-6641.001 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών
για κίνηση οχημάτων 207/14 180.000,00€
35-6644 Προμήθεια καυσίμων για λοιπές
ανάγκες (χορτοκοπτικά κ.λ.π.
μηχανήματα πρασίνου 208/14 3.000,00€
70-6641.001 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών
για κίνηση οχημάτων 209/14 17.930,40€

Η Απόφαση αυτή δεν υπόκειται σε έλεγχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 225 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 13/2014.

Ο Πρόεδρος
Τα μέλη

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος 1. Μπούκης Γεώργιος
2. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
3. Παπαβασιλείου Νικόλαος

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 04 Φεβρουαρίου 2014

Print Friendly, PDF & Email