Απόφαση 128/2013 – Οικονομική Επιτροπή

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 11/26-07-2013

ΑΠΟΦΑΣΗ 128 / 2013

Περίληψη: «Λήψη απόφασης επί αιτήσεως Ελένης Τσαμαντά περί εξωδικαστικού συμβιβασμού»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 26ην Ιουλίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 10:00 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 17232/22-07-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 7 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Σπυρίδων Σταματόπουλος (Πρόεδρος) (Ουδείς)
2.- Ευάγγελος Χoυσελάς (Μέλος)
3 .- Ιωάννης Σωτηρόπουλος (Μέλος)
4.- Νικόλαος Παπαβασιλείου (Μέλος)
5.- Γεώργιος Μπούκης (Μέλος)
6.- Χρίστος Ζαχαριάς (Μέλος)
7.- Κων/νος Σπανός (Μέλος) Προσήλθε στο 6ον θέμα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

Θ έ μ α: 6o

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 6ον θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Λήψης απόφασης επί αιτήσεως Ελένης Τσαμαντά» εξέθεσε ότι:
Με την αριθ. 98/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας, είχαμε αποφασίσει ομόφωνα και ορίσαμε Δικηγόρο την κ. Γεωργούλια Κωνσταντίνα προκειμένου να γνωμοδοτήσει επί της από 20-6-2013 Αίτησης της Τσαμαντά Ελένης, κατοίκου Ξυλοκάστρου για την καταβολή αποζημίωσης ποσού € 1.878,00 από ζημιά που προκλήθηκε στο αυτοκίνητό της από ανύψωση σχάρας ομβρίων υδάτων στην Τοπική Κοινότητα Κρυονερίου της Δημοτικής Ενότητας Σικυωνίων.
Ακολούθως η Δικηγόρος κ. Γεωργούλια Κωνσταντίνα, μας υπέβαλε την από 23-07-2013 Γνωμοδότηση της με την οποία ορίζεται πως πληρούνται οι νομικές προϋποθέσεις για την επίτευξη εξωδικαστικού συμβιβασμού με την κυρία Τσαμαντά Ελένη.
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση έκρινε δίκαιο μεν το αίτημα της κυρίας Τσαμαντά, παρ’ όλα αυτά έκρινε το ποσό υπέρογκο και πρότεινε τον περιορισμό του, στο ποσό των 1.400,00€.
Συνεχίζοντας ο πρόεδρος είπε πως με την υπ’ αριθ. 32/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής είχαμε ψηφίσει σχετική πίστωση στον Κ.Α. 00-6492.002 με τίτλο (Δικαστικά έξοδα, αποζημιώσεις κ.λ.π, πολιτών) ποσού 5.000,00€ τα οποία δεν επαρκούν για την αποζημίωση της κ. Τσαμαντά Ελένης και πρέπει με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να γίνει σχετική αναμόρφωση.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις του άρθρου 72 παράγρ. 1 εδάφ. ιδ και παραγρ. 2 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε

A Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Ω Σ

1.Εγκρίνει την επίτευξη εξωδικαστικού συμβιβασμού με την κυρία Τσαμαντά Ελένη.

2.-Εγκρίνει την καταβολή αποζημίωσης ποσού 1. 400,00 € στην κ. Τσαμαντά Ελένη του Νικολάου, από ζημιά που προκλήθηκε στο με αριθ. κυκλοφορίας ΙΟΟ-3914 αυτοκίνητό της, από ανύψωση σχάρας στην Τοπική Κοινότητα Κρυονερίου της Δημοτικής Ενότητας Σικυωνίων.

3.-Διαθέτει την πίστωση ποσού € 1.400,00 που είναι γραμμένη στον Κ.Α. 00- 6492.002 με τίτλο (Δικαστικά έξοδα, αποζημιώσεις κ.λ.π, πολιτών), αφού είχε ψηφισθεί με την υπ’ αριθ. 32/2013 Απόφασή μας .

(Πρόταση ανάληψη υποχρέωσης 147/2013)

3.- Η απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο και στο Οικονομικό Τμήμα του Δήμου μας για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 128/2013 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

1.- Νικόλαος Παπαβασιλείου
2.- Ευάγγελος Χουσελάς
Σπυρίδων Σταματόπουλος 3.- Ιωάννης Σωτηρόπουλος
4.- Γεώργιος Μπούκης 5.- Χρίστος Ζαχαριάς
6.-Kων/νος Σπανός

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 26 Ιουλίου 2013

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Print Friendly, PDF & Email