Απόφαση 127/2013 – Οικονομική Επιτροπή

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 127/2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 11/26-07-2013

Περίληψη: «Εκδίκαση Ένστασης και λήψη απόφασης για το διαγωνισμό του έργου (Ενεργειακή αναβάθμιση και εξοικονόμηση ενέργειας 6ου Δημοτικού Σχολείου της Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου του Δήμου Σικυωνίων»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 26ην Ιουλίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 10:00 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 17232/22-07-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 6 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1.- Σπυρίδων Σταματόπουλος (Πρόεδρος) 1.- Κων/νος Σπανός (Μέλος)
2.- Ευάγγελος Χoυσελάς (Μέλος)
3 .- Ιωάννης Σωτηρόπουλος (Μέλος)
4.- Νικόλαος Παπαβασιλείου (Μέλος)
5.- Γεώργιος Μπούκης (Μέλος)
6.- Χρίστος Ζαχαριάς (Μέλος)

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 5ον θέμα της
ημερήσιας διάταξης περί «Εκδίκασης Ένστασης και λήψη απόφασης για το διαγωνισμό του έργου ενεργειακή αναβάθμιση και εξοικονόμηση ενέργειας 6ου Δημοτικού Σχολείου της Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου του Δήμου Σικυωνίων» εξέθεσε ότι:
Tην 2αν Ιουλίου 2013 διενεργήθηκε ανοικτός διαγωνισμός με το σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης (Άρθρο 6 του Ν. 3669/2008) του ανωτέρω έργου, δημοπρατηθέντος ποσού 367.700,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. & αναθεώρησης, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 18/2013 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου για το έργο «Ενεργειακή αναβάθμιση και εξοικονόμηση ενέργειας 6ου Δημοτικού Σχολείου της Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου του Δήμου Σικυωνίων»
κατά τον οποίο έγιναν δεκτοί ένδεκα (11) διαγωνιζόμενοι.
Ακολούθως ο πρόεδρος εξέθεσε ότι υποβλήθηκε ένσταση προς την επιτροπή του διαγωνισμού για το προαναφερόμενο έργο από την Κοινοπραξία με την επωνυμία «Ε.Α.ΤΣΑΜΤΣΑΚΙΡΗ Ο.Ε.- Π. ΤΟΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΟΙ ΟΕ με Δ.Τ. SYNERGY ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ» που εδρεύει στο Ίλιον Αττικής και επί της οδού Π. Π. Γερμανού αριθ. 23 και εκπροσωπείται νόμιμα.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη και το από 22-07-2013 Πρακτικό – Εισήγηση της Επιτροπής Διαγωνισμού που έχει ως εξής:
ΕΙΣΗΓΗΣΗ
της Ε.Δ. για την ανάθεση του έργου:
΄΄ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 6ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΙΑΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΄΄,

Στο Κιάτο σήμερα στις 22 Ιούλη του έτους 2013, ημέρα Δευτέρα οι υπογραφόμενοι:
α) Κατσιμπούλας Βασίλειος ως Πρόεδρος β) Κατσιδήμα Λεώνη και γ) Φίλη Κων/να ως μέλη, που οριστήκαμε με την αριθ. 7/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ως Επιτροπή διαγωνισμού μέχρι 31-12-2013, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 3669/2008.
Αφού λάβαμε υπόψη:

1. Το πρακτικό του ανοιχτού διαγωνισμού του έργου, που διενεργήθηκε στις 2-7-2013 ημέρα Τρίτη,
2. Το γεγονός ότι οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής των διαγωνιζομένων ήταν γνήσιες και
3. Την από 8-7-2013 εμπρόθεσμη ένσταση της Κ/Ξ «Ε.& Α.ΤΣΙΑΜΤΣΑΚΙΡΗ Ο.Ε.-Π. ΤΟΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΟΙ ΟΕ με δ.τ. SYNERGY ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ», η οποία ζητά την ακύρωση του πρακτικού της δημοπρασίας γιατί θεωρεί πρωτότυπη την ασφαλιστική ενημερότητα και αναφέρει περί αυτού σχετική εγκύκλιο του ΙΚΑ,
4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 3669/2008 που περιγράφονται τα προαπαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό και είναι αυτά που προβλέπονται στα πρότυπα τεύχη της διακήρυξης του έργου,
5. Τις διατάξεις του άρθρου 22.3 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 23.2.2.β και 23.2.3 της διακήρυξης οι οποίες αναφέρουν τα εξής: α) εκτός των άλλων απαραίτητο δικαιολογητικό συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι η εκπλήρωση των υποχρεώσεων, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα ΙΚΑ), β) η ασφαλιστική ενημερότητα υποβάλλεται σε πρωτότυπο ή σε νόμιμα επικυρωμένο φωτοαντίγραφο. Αντί επικύρωσης του φωτ/φου αρκεί η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης περί του ότι το υποβαλλόμενο στοιχείο είναι φωτ/φο εκ του πρωτοτύπου. Η υπεύθυνη δήλωση πρέπει να αναφέρει επί ποινή απαραδέκτου ένα προς ένα τα δικαιολογητικά και
6. Το γεγονός ότι στη διακήρυξη δε γίνεται ιδιαίτερη μνεία στη μορφή και τον τρόπο υποβολής του δικαιολογητικού της ασφαλιστικής ενημερότητας, αλλά ότι αυτή υποβάλλεται όπως τα λοιπά δικαιολογητικά, εκτός της φορολογικής ενημερότητας που περιγράφεται εκτενώς στη διακήρυξη και τυγχάνει διαφορετικού τρόπου αντιμετώπισης,
7. Τον επανέλεγχο των δικαιολογητικών της ενιστάμενης Κ/Ξιας «Ε.& Α.ΤΣΙΑΜΤΣΑΚΙΡΗ Ο.Ε.-Π. ΤΟΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΟΙ ΟΕ με δ.τ. SYNERGY ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ» κατά τον οποίο διαπιστώσαμε ότι ο τίτλος του έργου στην εγγυητική επιστολή δεν είναι ακριβής και συγκεκριμένα αναφέρει «…ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΙΑΤΟΥ…» αντί του ορθού «…ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΙΑΤΟΥ…», σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 35 του Ν. 3669/2008,

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ
1. Την απόρριψη της ένστασης ως αβάσιμης και ατεκμηρίωτης, αφού η ασφαλιστική ενημερότητα είναι φωτοαντίγραφο και δεν αναφέρεται στην υπεύθυνη δήλωση,
2. Την τροποποίηση, συμπλήρωση του Πίνακα Υποβληθέντων Δικαιολογητικών για την ενιστάμενη Κ/Ξια με παρατήρηση στην στήλη της Εγγυητικής Επιστολής ότι δεν αναφέρεται σαφώς ο τίτλος του έργου και αντικατάσταση της σελίδας 5 του Πρακτικού με την συνημμένη στην παρούσα Εισήγηση σελίδα 5Δ,
3. Την ανάθεση του έργου: « ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 6ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΙΑΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», στην Κ/Ξ «ΤΡΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ-ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΙΟΥ» με μέση έκπτωση Σαράντα δύο & σαράντα ένα εκατοστά επί τοις εκατό (42,41%).
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Με την αριθμ. 75/ 2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΒΕΖΦΩ1Θ-ΔΟΕ) καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης.

Για την εκτέλεση του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 6ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΙΑΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» έχει γραφεί πίστωση στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους και στον Κ.Α. 70-7311.001 με ποσό € 367.700,00 που θα χρηματοδοτηθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον-Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013» (ΕΣΠΑ 2007-2013) του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης 469/2013).

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις του άρθρου 72 παράγρ. 1 εδάφ. ε του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και την από 22-7-2013 Εισήγηση της Επιτροπής του διαγωνισμού
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Κατά πλειοψηφία: Ψήφοι 5 υπέρ κατά μιας λευκής του κ. Ζαχαριά Χρήστου

Α.- Απορρίπτει την ένσταση της Κ/Ξιας «Ε.& Α.ΤΣΙΑΜΤΣΑΚΙΡΗ Ο.Ε.-Π. ΤΟΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΟΙ Ο Ε με δ.τ. SYNERGY ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ» ως αβάσιμη.

Β.- Εγκρίνει το Πρακτικό του διαγωνισμού που έγινε την 02-07-2013 για την εκτέλεση του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 6ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΙΑΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» σύμφωνα με την αριθμ. 18/2013 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου κατά τον οποίο αναδείχθηκε ανάδοχος του έργου με μέση έκπτωση σαράντα δύο & σαράντα ένα εκατοστά επί τοις εκατό (42,41%) στην Κοινοπραξία «ΤΡΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ – ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΙΟΥ»που διενεργήθηκε, από την Επιτροπή Διαγωνισμού του Δήμου.

Γ.- Εγκρίνει την ανάθεση του έργου στην Κοινοπραξία «ΤΡΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ-ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΙΟΥ με ΑΦΜ 997438278, σύμφωνα με την από 22-07-2013 Εισήγηση της Επιτροπής Διαγωνισμού του Δήμου μας.

Δ.- Η απαιτούμενη δαπάνη θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α. 70-7311.001 με ποσό € 367.700,00 που θα χρηματοδοτηθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον-Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013» (ΕΣΠΑ 2007-2013) του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης 469/2013).

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 127/2013 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
1.- Νικόλαος Παπαβασιλείου
2.- Ευάγγελος Χουσελάς
Σπυρίδων Σταματόπουλος 3.- Ιωάννης Σωτηρόπουλος
4.- Γεώργιος Μπούκης 5.- Χρίστος Ζαχαριάς

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 26 Ιουλίου 2013
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Print Friendly, PDF & Email