Απόφαση 126/2013 – Οικονομική Επιτροπή

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 126/2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 11/26-07-2013

Περίληψη: «ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 26ην Ιουλίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 10:00 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 17232/22-07-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 6 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Σπυρίδων Σταματόπουλος (Πρόεδρος) 1.- Κων/νος Σπανός (Μέλος)
2.- Ευάγγελος Χoυσελάς (Μέλος)
3 .- Ιωάννης Σωτηρόπουλος (Μέλος)
4.- Νικόλαος Παπαβασιλείου (Μέλος)
5.- Γεώργιος Μπούκης (Μέλος)
6.- Χρίστος Ζαχαριάς (Μέλος)

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 4ον θέμα της
ημερήσιας διάταξης περί «ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους» έθεσε ότι:
την αριθμ. 172,/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί αναγκαιότητας προμηθειών των υπηρεσιών του Δήμου και εξέθεσε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», πρέπει η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει για την ψήφιση και διάθεση των πιστώσεων.
Επίσης σύμφωνα με την 30/2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «οι πιστώσεις που προορίζονται για την εκτέλεση έργων και εργασιών ή τη διενέργεια προμηθειών, για τις οποίες απαιτείται η εκπόνηση μελέτης», δεν μπορούν να διατεθούν, εάν προηγουμένως δεν συνταχθεί η σχετική μελέτη, από τον προϋπολογισμό της οποίας θα προκύπτει και το ύψος της αντίστοιχης δαπάνης (Εγκ. Υπ. Εσωτ. 38135/9-7-1986).

Για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου συντάχθηκαν

1) Η αριθμ. 8/2013 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος του Δήμου μας, με τίτλο «Παροχή Κτηνιατρικών Υπηρεσιών για την Στείρωση και Περίθαλψη Αδέσποτων Ζώων» ποσού € 4.987,82,00 σε βάρος του Κ.Α. 15-6474.001 του προϋπολογισμού του Δήμου.
2) Η αριθμ. 13/2013 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας, με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής (ΗARDWARE) και λογισμικού (SOFTWARE) με σκοπό την αναβάθμιση και επέκταση του πληροφοριακού συστήματος του Δήμου» ποσού € 581,54 σε βάρος του Κ.Α. 10-7134.002 του προϋπολογισμού του Δήμου.
3) Η αριθμ. 15/2013 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας, με τίτλο «Τεχνικού – Ενεργειακού συμβούλου, για την έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης του διώροφου Δημοτικού κτιρίου για τη δημιουργία (Κέντρου Μελετών), στην Τ.Κ. Σικυώνας Δήμου Σικυωνίων» ποσού € 858,00 σε βάρος του Κ.Α. 00-6495.009 του προϋπολογισμού του Δήμου.
4) Η αριθμ. 14/2013 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας με τίτλο «Έξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων εξοχών (Επισκευή και συντήρηση κατασκηνώσεων Κλημεντίου)» ποσού € 18.800,00 σε βάρος του Κ.Α. 15.6482 του προϋπολογισμού του Δήμου.
5) To από 1-7-2013 έγγραφο της Δικηγόρου του Δήμου μας Γεωργούλια Κων/νας με τίτλο «Αγοραπωλησία αγροτεμαχίων στην Τ.Κ. Αρχαίας Φενεού ποσού € 4.189,06 σε βάρος του Κ.Α. 30-7112.004 του προϋπολογισμού του Δήμου. (Σχετικά συμβόλαια με αριθ. 1333/05-03-2012, 1338/16-03-2012,1339/16-03-2012, 1340/16-03-2012 της συμβολαιογράφου Δήμητρας Πουλίτση του Κων/νου)

Τελειώνοντας εισηγήθηκε την ψήφιση και διάθεση των πιστώσεων που προκύπτουν, τόσο από την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όσο και από τις μελέτες του Δήμου .
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τις διατάξεις του άρθρου 72 παράγρ. 1 εδάφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και την 30/2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Κατά πλειοψηφία: Ψήφοι 5 υπέρ κατά μιας λευκής του κ. Ζαχαριά Χρήστου

Εγκρίνει και ψηφίζει τη διάθεση των παρακάτω πιστώσεων μετά τις αριθμ. 172/2013 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου , τις αριθμ. 13,14, και 15/2013 μελέτες της Τεχνικής Υπηρεσίας και την αριθμ. 8/2013 μελέτες της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας ζωής του Δήμου, και με βάση του από 01-07-2013 εγγράφου της Δικηγόρου του Δήμου μας, αναλυτικά όπως παρακάτω:

Στον Κ.Α. : 15-6474.001
Παροχή Κτηνιατρικών Υπηρεσιών για την Στείρωση και Περίθαλψη
Αδέσποτων Ζώων € 4.987,82
(αριθμ. 8/2013 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος)
Αριθμ. Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης: 506/2013
Στον Κ.Α. : 10-7134.002
Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής (ΗARDWARE) και λογισμικού
(SOFTWARE) με σκοπό την αναβάθμιση και επέκταση του
πληροφοριακού συστήματος του Δήμου»
(αριθμ. 13/2013 μελέτη της Δ/νσης τεχνικών Υπηρεσιών &
Πολεοδομίας) € 581,54
Αριθμ. Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης: 507/2013
Στον Κ.Α. : 00-6495.009
Τεχνικού – Ενεργειακού συμβούλου, για την έκδοση πιστοποιητικού
ενεργειακής απόδοσης του διώροφου Δημοτικού κτιρίου για τη δημιουργία
(Κέντρου Μελετών), στην Τ.Κ. Σικυώνας Δήμου Σικυωνίων
(αριθμ. 15/2013 μελέτη της Δ/νσης τεχνικών Υπηρεσιών &
Πολεοδομίας) € 858,00
Αριθμ. Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης: 508/2013
Στον Κ.Α. : 15.6482
Έξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων εξοχών
(Επισκευή και συντήρηση κατασκηνώσεων Κλημεντίου
(αριθμ. 14/2013 μελέτη της Δ/νσης τεχνικών Υπηρεσιών &
Πολεοδομίας) € 18.800,00
Αριθμ. Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης: 509/2013

Στον Κ.Α.: 30-7112.004
Αγορά ακινήτων στην Τοπική Κοινότητα
Αρχαίας Φενεού.
(Έγγραφο από τη Δικηγόρου Γεωργούλια Κων/να
με αριθ. 1-7-2013) € 4.189,06
(Σχετικά συμβόλαια με αριθ. 1333/05-03-2012,
1338/16-03-2012,1339/16-03-2012, 1340/16-03-2012
της συμβολαιογράφου Δήμητρας Πουλίτση του Κων/νου)

Αριθμ. Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης: 510/2013
Η Απόφαση αυτή δεν υπόκειται σε έλεγχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 225 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 126/2013 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

1.- Νικόλαος Παπαβασιλείου
2.- Ευάγγελος Χουσελάς
Σπυρίδων Σταματόπουλος 3.- Ιωάννης Σωτηρόπουλος
4.- Γεώργιος Μπούκης 5.- Χρίστος Ζαχαριάς

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 26 Ιουλίου 2013

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Print Friendly, PDF & Email