Απόφαση 125/2013 – Οικονομική Επιτροπή

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 11/26-07-2013

ΑΠΟΦΑΣΗ 125 / 2013

Περίληψη: «Προέλεγχος Απολογισμού- Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως του
Δήμου Σικυωνίων για το έτος 2011»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 26ην Ιουλίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 10:00 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 17232/22-07-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 6 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Σπυρίδων Σταματόπουλος (Πρόεδρος) 1.- Κων/νος Σπανός (Μέλος)
2.- Ευάγγελος Χoυσελάς (Μέλος)
3 .- Ιωάννης Σωτηρόπουλος (Μέλος)
4.- Νικόλαος Παπαβασιλείου (Μέλος)
5.- Γεώργιος Μπούκης (Μέλος)
6.- Χρίστος Ζαχαριάς (Μέλος)

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

Θ έ μ α 3ο

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 3ο θέμα της
ημερήσιας διάταξης περί «Προέλεγχος Απολογισμού- Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως του Δήμου Σικυωνίων για το έτος 2011» έθεσε υπόψη της Επιτροπής τον Απολογιστικό πίνακα οικονομικού έτους 2011 που υποβλήθηκε από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου μας, τo Μάϊο έτους 2012 που αφορά στα έσοδα και τα έξοδα του Δήμου ο οποίος έχει ως εξής:

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εξέθεσε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 παρ. 2 του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114 Α/8-6-06) Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, η Δημαρχιακή Επιτροπή μέσα σε δύο μήνες αφότου παρέλαβε τους λογαριασμούς Οικονομικής Διαχείρισης του οικονομικού έτους που έληξε, τους προελέγχει και το αργότερο πέντε (5) ημέρες μετά τη λήξη του διμήνου, υποβάλλει τον Απολογισμό στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Η Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου το Μάιο έτους 2012 υπέβαλε τους λογαριασμούς της διαχείρισης του οικονομικού έτους 2011.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 παρ. 3 του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114 Α/8-6-06) Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, ο Ισολογισμός και τα αποτελέσματα χρήσεως, πριν την υποβολή τους στο Δημοτικό Συμβούλιο, ελέγχονται από ορκωτό ελεγκτή-λογιστή.

Ύστερα από τα παραπάνω θα πρέπει η Οικονομική Επιτροπή να προτείνει για έγκριση με μορφή εισηγητικής έκθεσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο τα παραπάνω οικονομικά στοιχεία.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη τα στοιχεία που υπέβαλε η Δ/νση Οικ/κών Υπηρεσιών σε συνεργασία με την εξωτερικό συνεργάτη – λογιστή του Δήμου Κωνσταντίνο Λαμπρακάκη, που έχει αναλάβει την κατάρτιση Λογιστικών καταστάσεων τέλους χρήσης 2011 σχετικά με τον Ισολογισμό κλεισίματος οικονομικού έτους 2011 και εισηγήθηκε να γίνει ο προέλεγχος των στοιχείων.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. γ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», και του άρθρου 163 του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114 Α/8-6-06) « Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», τον Ισολογισμό έτους 2011 καθώς και τον Απολογιστικό Πίνακα που υποβλήθηκε από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Κατά πλειοψηφία: Ψήφοι πέντε (5) υπέρ κατά μίας (1) ψήφου λευκής του κ. Ζαχαριά Χρήστου.

Α.- Προελέγχει τον Απολογισμό εσόδων-εξόδων χρήσεως 2011 του Δήμου Σικυωνίων.

Β.- Προελέγχει τον Λογαριασμό Διαχείρισης (Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσεως, Προσάρτημα ) οικονομικού έτους 2011 του Δήμου Σικυωνίων που επισυνάπτεται στην παρούσα.

Γ.- Ενσωματώνει στην παρούσα απόφαση τον υποβληθέντα Λογαριασμό Διαχείρισης και εκθέτει τα παρακάτω στοιχεία:

1. Απολογιστικός Πίνακας έτους 2011:

2. Ενσωματώνει στην παρούσα απόφαση τις οικονομικές καταστάσεις Τέλους Χρήσης 2011 και εκθέτει τα παρακάτω στοιχεία:
Δ.- Υποβάλλει τον Ισολογισμό και αποτελέσματα χρήσεως 2010 μαζί με το επισυναπτόμενο προσάρτημα στο Δημοτικό Συμβούλιο και εισηγείται την έγκρισή του.

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α
ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011
(Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π.Δ. 315/29.12.1999)
ΤΟΥ «ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»

1. ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ –
ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΧΑΡΙΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ
(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 21: Σε περίπτωση παρεκκλίσεως, σε μία χρήση, από την αρχή κατά την οποία δεν επιτρέπεται η μεταβολή από χρήση σε χρήση της καθορισμένης δομής του ισολογισμού και του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, η οποία είναι δυνατό να γίνει μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία, αναφέρονται η παρέκκλιση και οι λόγοι που την επέβαλαν, με πλήρη αιτιολόγηση της σκοπιμότητας της παρεκκλίσεως αυτής.
Δεν έγιναν παρεκκλίσεις.

(β) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 22: Αναλύσεις των συμπτυγμένων στοιχείων των κατηγοριών εκείνων του ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς. Όταν ο Δήμος κάνει τέτοιες συμπτύξεις, είναι υποχρεωμένος να παρουσιάζει τις αντίστοιχες αναλύσεις.
Δεν έγιναν συμπτύξεις.
(γ) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 23: Επεξηγηματικές σημειώσεις, σχετικές με τη συγκρισιμότητα των κονδυλίων της χρήσεως του ισολογισμού και των κονδυλίων της προηγούμενης χρήσεως, όταν τα κονδύλια που απεικονίζονται στον ισολογισμό και στα αποτελέσματα χρήσεως, για διάφορους λόγους, δεν είναι απόλυτα συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της προηγουμένης χρήσεως. Επίσης, σχετικές επεξηγηματικές σημειώσεις, όταν γίνεται ανακατάταξη των ποσών των αντίστοιχων λογαριασμών της προηγούμενης χρήσεως για να γίνουν αυτά συγκρίσιμα με τα ποσά της κλειόμενης χρήσεως.
Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

2. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ.1 : Οι μέθοδοι που εφαρμόστηκαν για την αποτίμηση των διάφορων στοιχείων των οικονομικών καταστάσεων και οι μέθοδοι υπολογισμού διορθώσεως αξιών με σχηματισμό προβλέψεων ή διενέργεια αποσβέσεων, καθώς και οι μέθοδοι υπολογισμού αναπροσαρμοσμένων αξιών, σε περίπτωση που ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύει κάθε φορά επιτρέπουν την αναπροσαρμογή. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που γίνονται παρεκκλίσεις από τις διατάξεις που καθορίζουν τις γενικές αρχές αποτιμήσεως, οι παρεκκλίσεις αυτές αναφέρονται με πλήρη αιτιολόγηση των λόγων που τις επέβαλαν και του μεγέθους των συνεπειών, που είχαν στη διαμόρφωση των απαιτήσεων – υποχρεώσεων της περιουσιακής καταστάσεως και των αποτελεσμάτων χρήσεως του Δήμου.
(1) Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία και τα έξοδα εγκαταστάσεως, αποτιμήθηκαν στην αξία της τιμής κτήσεως ή του κόστους ιδιοκατασκευής τους, η οποία είναι προσαυξημένη με την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και μειωμένη με τις προβλεπόμενες από το νόμο αποσβέσεις.
(2) Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων υποτιμήσεως των ανωτέρω παγίων στοιχείων.
(3) Χρεόγραφα δεν υπάρχουν.

(β) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 2: Σε περίπτωση που, με βάση ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας, εφαρμόζονται διαφορετικές μέθοδοι αποτιμήσεως από τις, γενικά νομοθετημένες, αναφέρεται η μέθοδος που εφαρμόστηκε και τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων για τα οποία οι αξίες διαμορφώθηκαν με τη μέθοδο αυτή. Στην περίπτωση αυτή, οι διαφορές από την εφαρμογή της διαφορετικής μεθόδου αποτιμήσεως από τις γενικά νομοθετημένες καταχωρούνται στους λογαριασμούς «διαφορών αναπροσαρμογής» του παθητικού (λογ. 41.06 – 41.07), ενώ στο προσάρτημα αναφέρεται και η φορολογική μεταχείριση των διαφορών αυτών. Στην παραπάνω περίπτωση, στο προσάρτημα καταχωρείται ένας πίνακας που δείχνει τις μεταβολές των λογαριασμών «διαφορές αναπροσαρμογής», που έγιναν μέσα στη χρήση.
Δεν εφαρμόσθηκαν διαφορετικές μέθοδοι αποτιμήσεως με βάση ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας.
(γ) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 7: Οι συναλλαγματικές διαφορές από απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα και ο λογιστικός χειρισμός τους, δηλαδή εάν εμφανίζονται στον Ισολογισμό (λογ. πάγιων στοιχείων), ή εάν μεταφέρονται στο λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως.
Δεν υπάρχουν απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα και δεν προέκυψαν συναλλαγματικές διαφορές.

3. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 16: Οι σημαντικές μεταβολές των πάγιων στοιχείων, και εξόδων εγκαταστάσεως σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, για κάθε πρωτοβάθμιο λογαριασμό του πάγιου ενεργητικού.
Παρατίθεται πολύστηλος πίνακας, με τις πληροφορίες που απαιτεί η διάταξη:
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 1.446.734,35 876.756,82 569.977,53
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ Ενσώματες Ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα – Οικόπεδα 5.833.355,06 0,00 5.833.355,06
1α. Πλατείες-Πάρκα -Παιδότοποι κοινής χρήσεως 4.024.087,99 957.074,13 3.067.013,86
1β. Οδοί-Οδοστρώματα κοινής χρήσεως 6.780.958,33 2.963.821,00 3.817.137,33
1γ. Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως 451.693,46 179.195,63 272.497,83
3. Κτίρια και τεχνικά έργα 13.068.621,39 6.838.792,66 6.229.828,73
3β. Εγκατατάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσης 708.020,39 240.938,70 467.081,69
3γ. Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 1.262.399,03 750.381,44 512.017,59
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκατ. και λοιπός μηχανολ.εξοπλ. 1.044.832,75 723.553,88 321.278,87
5. Μεταφορικά μέσα 2.054.595,84 852.727,70 1.201.868,14
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός 1.046.265,01 724.145,75 322.119,26
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές 4.848.721,19 0,00 4.848.721,19
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) 41.123.550,44 14.230.630,89 26.892.919,55

(β) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 3: Οι αποσβέσεις των πάγιων στοιχείων–εξόδων εγκαταστάσεως και οι διαφορές που προκύπτουν κατά την αποτίμηση των συμμετοχών και χρεογράφων, όταν δεν αναφέρονται αναλυτικά στην κατάσταση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως.

Η ανάλυση των αποσβέσεων των παγίων στοιχείων και των εξόδων εγκαταστάσεως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα παγίων και εξόδων εγκαταστάσεως.
Διαφορές από αποτίμηση χρεογράφων δεν υπάρχουν. Οι συμμετοχές αποτιμήθηκαν στην αξία κτήσεώς τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.315/1999 παραγρ.2.2.112 περίπτ.5.

(γ) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 4: Οι τυχόν πρόσθετες αποσβέσεις του πάγιου ενεργητικού, οι οποίες γίνονται για φορολογικούς σκοπούς, με αναφορά σχετικών διατάξεων της φορολογικής νομοθεσίας.

Δεν έγιναν.

(δ) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 19: Ανάλυση των λογαριασμών του ισολογισμού Β (1) «έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως», Β (3) «τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου» και Γ (Ι) (1) «έξοδα ερευνών και αναπτύξεως». Σε περίπτωση που η απόσβεση των εξόδων ερευνών και αναπτύξεως δε γίνεται σύμφωνα με το γενικό κανόνα της πενταετίας, αλλά σύμφωνα με ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας, αναφέρονται οι περιπτώσεις αυτές και οι ειδικές διατάξεις στο προσάρτημα.

Ο λογαριασμός «Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως» € 1.446.734,35 αναλύεται σε λογισμικά προγράμματα (€ 166.538,58) και μελέτες (€1.280.195,77).

4. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ – ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ
(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 24: Επεξηγηματικές πληροφορίες, σχετικές με τις συνδεμένες επιχειρήσεις, σύμφωνα με όσα καθορίζονται από ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας.

O Δήμος συμμετείχε κατά την 31.12.2011 στις εξής επιχειρήσεις: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΕ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΑΕ, ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΕΝΕΟΥ, ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ, ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΖΗΡΕΙΑ ΑΕ, ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ.
(β) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 8: Πίνακας των κατεχόμενων τίτλων πάγιας επένδυσης και χρεογράφων (είδος, τεμάχια), με την αρχική αξία κτήσεως τους και την αξία αποτιμήσεως τους στο τέλος της χρήσεως.
Αξία κτήσεως Αξία αποτιμήσεως 31/12/2011
1. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚ. ΕΠΙΧΕΙΡ. ΣΚΥΩΝΙΩΝ 10.564,93 0,00
2. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΑΕ 40.678,75 12.370,97
3. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΠΕΛΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΕ 34.339,50 24.029,20
4. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΕΝΕΟΥ 30.000,00 30.000,00
5. ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ 2.934,70 2.934,70
6. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ 458.231,80 8.248,23
7. ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 41.086,00 41.086,00
8. ΖΗΡΕΙΑ ΑΕ 40.584,90 30.324,33
9. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 3.060,99 3.060,99
Σύνολο 661.481,57 152.054,42

– Η αποτίμηση των ανωτέρω τίτλων παγίας επένδυσης έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ.2.2.112 περίπτ.5 του Π.Δ.315/1999 στην αξία κτήσεώς των.
– Χρεόγραφα δεν υπάρχουν.

5. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 5: Οι διαφορές από υποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων του ισολογισμού, οι λόγοι στους οποίους οφείλονται και η φορολογική τους μεταχείριση.

Δεν υπάρχουν διαφορές από υποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων.

(β) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 6: Οι διαφορές από την αποτίμηση των αποθεμάτων και των λοιπών ομοειδών στοιχείων στην τελευταία γνωστή τιμή αγοράς πριν από την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού (διαφορές τιμής κτήσεως και τιμής αγοράς), συνολικά κατά κατηγορίες των περιουσιακών αυτών στοιχείων.

Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.

6. ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το Κεφάλαιο του Δήμου ποσού € 14.080.231,73 είναι σύμφωνα με την παραγρ. 1.1.108 περιπτ. 7 του ΠΔ. 315/99

7. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 20: Ανάλυση του λογαριασμού του ισολογισμού «Λοιπές προβλέψεις» όταν είναι αξιόλογες.

Έχει σχηματιστεί πρόβλεψη ποσού 2.070,00 ευρώ για αποζημίωση προσωπικού.

(β) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 9: Οι υποχρεώσεις του Δήμου, για τις οποίες η προθεσμία εξοφλήσεως τους είναι μεγαλύτερη από πέντε χρόνια από την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού, κατά κατηγορία λογαριασμών και πιστωτή, και οι υποχρεώσεις που καλύπτονται με εμπράγματες ασφάλειες, με αναφορά της φύσεως και της μορφής τους.

Έχουν συναφθεί δάνεια με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων συνολικού ύψους κατά την 31.12.2011 ποσού € 3.202.556,51. Από το ποσό αυτό € 2.690.968,71 αφορούν δόσεις που θα πρέπει να εξοφληθούν μετά το τέλος της χρήσεως 2012.

(γ) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 10: Οι υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό του Δήμου, εφόσον η παράθεση τους είναι χρήσιμη για την εκτίμηση της οικονομικής τους καταστάσεως (π.χ. αποζημιώσεις απολύσεως ή εξόδου από την υπηρεσία του προσωπικού ή υποχρεώσεις για εξόφληση ομολογιών υπέρ το άρτιο). Τυχόν τέτοιες υποχρεώσεις για συντάξεις, καθώς και τυχόν άλλες υποχρεώσεις αναφέρονται χωριστά.

Δεν υπάρχουν.

8 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 17β: Αναλύσεις των ποσών των λογαριασμών 36.01 «έσοδα χρήσεως εισπρακτέα» και 56.01 «έξοδα χρήσεως πληρωτέα» , αν τα ποσά αυτά είναι σημαντικά.

Δεν υπάρχουν.

9. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ

(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 18: Τα συνολικά ποσά των κάθε είδους οικονομικών δεσμεύσεων από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις, εγγυήσεις και άλλες συμβάσεις ή από την ισχύουσα νομοθεσία επιβαλλόμενες πιθανές υποχρεώσεις, οι οποίες δεν εμφανίζονται στους λογαριασμούς τάξεως του ισολογισμού, εφόσον η πληροφορία αυτή είναι χρήσιμη για την εκτίμηση της χρηματοοικονομικής θέσεως του Δήμου. Τυχόν υποχρεώσεις για καταβολές ειδικών μηναίων παροχών, όπως π.χ. μηνιαίων βοηθημάτων, καθώς και οι οικονομικές δεσμεύσεις σε συνδεμένες επιχειρήσεις, αναφέρονται χωριστά.

Δεν υπάρχουν.

10. ΧΟΡΗΓΗΘΕΙΣΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 15: Οι κάθε μορφής εγγυήσεις του Δήμου, οι οποίες δεν εμφανίζονται στο παθητικό του ισολογισμού, κατά κατηγορίες. Σε περίπτωση που οι εγγυήσεις εμφανίζονται στους λογαριασμούς τάξεως, γίνεται ανάλυση των λογαριασμών αυτών. Οι εμπράγματες ασφάλειες (υποθήκες-προσημειώσεις) αναφέρονται χωριστά. Χωριστά, επίσης, αναφέρονται οι τυχόν εγγυήσεις που δίνονται προς όφελος τρίτων.

Δεν υπάρχουν.
11. ΑΜΟΙΒΕΣ-ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 13: Τα ποσά των αμοιβών που καταλογίστηκαν στη χρήση για τα μέλη των οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως για τις υπηρεσίες τους, καθώς και οι δημιουργημένες υποχρεώσεις για συντάξεις προς πρώην μέλη των παραπάνω οργάνων. Τα ποσά αυτά καταχωρούνται συνολικά για κάθε κατηγορία.

– Έξοδα παραστάσεως Δημάρχου & Αντιδημάρχων κλπ. € 416.574,18
(β) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 14: Τα ποσά των προκαταβολών και των πιστώσεων που τυχόν δόθηκαν σε μέλη οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως και οφείλονται κατά την ημερομηνία ο κλεισίματος του ισολογισμού, με αναφορά του ετήσιου επιτοκίου των πιστώσεων αυτών και των ουσιωδών όρων τους, καθώς και οι υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν για λογαριασμό τους με τη μορφή οποιασδήποτε εγγυήσεως. Τα ποσά αυτά καταχωρούνται συνολικά για κάθε κατηγορία.

Δεν υπάρχουν.

12. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ
(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 11: Ο μέσος αριθμός του προσωπικού που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της χρήσεως, αναλυμένος κατά κατηγορίες, και οι αμοιβές – έξοδα προσωπικού με ανάλυση σε μισθούς – ημερομίσθια και κοινωνικές επιβαρύνσεις, με χωριστή αναφορά αυτών που είναι σχετικές με συντάξεις.

(1) Μέσος όρος προσωπικού άτομα 132

(2) Μέσος όρος προσωπικού κατά κατηγορίες:
– Μόνιμο προσωπικό 90
– Με σύμβαση Ι.Δ. αορίστου χρόνου 27
– Με σύμβαση Ι.Δ. ορισμένου χρόνου 15
Σύνολο 132

(β) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 12: Η έκταση στην οποία ο υπολογισμός των αποτελεσμάτων χρήσεως επηρεάστηκε από αποτίμηση που έγινε κατά παρέκκλιση από τις νομοθετημένες αρχές αποτιμήσεως, είτε στη χρήση του ισολογισμού, είτε σε προηγούμενη χρήση.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

(γ) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 17α: Επεξηγηματικές πληροφορίες για τα «έκτακτα και ανόργανα έσοδα» και «έκτακτα και ανόργανα έξοδα», καθώς και για τα «έσοδα και έξοδα προηγούμενων χρήσεων», τα οποία εμφανίζονται στη χρήση του ισολογισμού, όταν επηρεάζουν σημαντικά τα αποτελέσματα του Δήμου.

(1) Έκτακτα και ανόργανα έσοδα € 592.174,20

Αναλογούσες στις αποσβέσεις χρήσεως των επιχορηγούμενων παγίων στη χρήση επιχορηγήσεις παγίων στοιχείων € 592.174,20

(2) Έσοδα προηγούμενων χρήσεων € 642.569,29

Τακτικά έσοδα παρελθόντων ετών που βεβαιώνονται και εισπρατονται για πρώτη φορά € 568.928,70
70.455,08
Έσοδα από επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων € 3.185,51

(3) Έκτακτα και ανόργανα έξοδα € 0,00

Λοιπά έκτακτα ανόργανα έξοδα € 0,00

(4) Έξοδα προηγούμενων χρήσεων € 111.507,90

Αμοιβές προσωπικού, έξοδα τρίτων και λοιπά έξοδα 111.507,90

13. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΡΤΙΟΤΕΡΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ
(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 25: Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που θα καθοριστούν με ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας ή που κρίνονται αναγκαίες για να παρουσιάζεται μία πιστή εικόνα της περιουσίας, της χρηματοοικονομικής καταστάσεως και των αποτελεσμάτων του Δήμου, όταν αυτό δεν επιτυγχάνεται με όσα αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους.
– Έχουν ασκηθεί κατά του Δήμου αγωγές από τρίτους διεκδικώντας αποζημιώσεις συνολικού ποσού 96.000,00 ευρώ.
– Η αμοιβή του ελέγχου της χρήσεως 2011 θα βαρύνει τα αποτελέσματα της χρήσεως στην οποία θα τιμολογηθεί.

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

1. ΓΕΝΙΚΑ

Το 2011 ήταν μία σημαντική χρονιά για την εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών του Δήμου.

Η αύξηση των εσόδων του Δήμου είναι σημαντική ενώ οι λειτουργικές του δαπάνες συγκρατήθηκαν σε χαμηλά πλαίσια, με συνέπεια την ομαλή λειτουργία του Δήμου.
Η πιστοληπτική ικανότητα του Δήμου διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα αντανακλώντας τη θετική εικόνα των οικονομικών του.

2. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Τα συνολικά οργανικά έσοδα του Δήμου της χρήσεως 2011 ανήλθαν στο ποσό των € 8.886.058,00
Στο παραπάνω ποσό αν προστεθούν τα έσοδα προηγούμενων χρήσεων και τα έκτακτα και ανόργανα έσοδα συνολικού ποσού € 1.234.743,49 τα συνολικά έσοδα του Δήμου οργανικά και ανόργανα ανήλθαν στο ποσό των € 10.120.801,49.

3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Η ανάλυση των εσόδων της χρήσεως 2011 έχει ως εξής

72 Έσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστιμα-προσαυξήσεις « 846.708,61
73 Έσοδα από τέλη και δικαιώματα « 2.302.398,83
74 Έσοδα από επιχορηγήσεις 5.676.295,98
75 Έσοδα από παρεπόμενες ασχολίες 500,00
76 Έσοδα από τόκους καταθέσεων 60.154,58
81.01 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα « 595.359,71
82.01 Έσοδα προηγούμενων χρήσεων « 639.383,78

Σύνολο € 10.120.801,49

4. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών ανήλθε στο ποσό των € 9.054.813,82 και αφαιρουμένων των αποσβέσεων ποσού € 2.518.484,76 στο ποσό των € 6.536.329,06
Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας του Δήμου ανήλθαν στο ποσό των € 416.574,18 τα έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων ανήλθαν στο ποσό των € 4.256,26.
Το συνολικό κόστος παροχής υπηρεσιών, διοίκησης, δημοσίων σχέσεων και χρηματοοικονομικά ανήλθε στο ποσό των € 9.670.174,57.
Η διαφορά μεταξύ των συνολικών εσόδων της χρήσεως 2011 ποσού €10.120.801,49 μείον τα συνολικά έξοδα της χρήσεως 2011 ποσού € 9.781.682,47 αποτελεί τα κέρδη της χρήσεως 2011 τα οποία ανέρχονται σε € 339.119,02
Το σύνολο των εισπράξεων του Δήμου του έτους 2011 € 13.664.145,60 πλέον τα χρηματικά διαθέσιμα αρχής της χρήσεως ποσού € 1.195.735,98 ήτοι συνολικό ποσό € 14.859.881,58. Μείον τις πληρωμές του Δήμου του έτους 2011, € 12.081.681,43 μας δίδει τα διαθέσιμα τέλους της χρήσεως 2011 που ανέρχονται στο ποσό των € 2.778.200,15.

5. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

Η ανάλυση των εξόδων της χρήσεως 2011 έχει ως εξής

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού € 3.523.625,83
61 Αμοιβές και έξοδα αιρετών αρχόντων και τρίτων « 431.022,82
62 Παροχές τρίτων « 1.565.671,10
63 Φόροι – Τέλη « 16.809,83
64 Διάφορα έξοδα « 375.927,71
65 Τόκοι και συναφή έξοδα « 194.861,71
66 Αποσβέσεις παγίων ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος « 2.518.484,76
67 Παροχές χορηγίες « 615.305,41
82 Έξοδα προηγ. Χρήσεων « 111.507,90
24 Υλικά κατασκευής έργων « 47.323,39
25 Αναλώσιμα υλικά « 381.142,01

Σύνολο « 9.781.682,47

6. ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Όπως προκύπτει από τον Ισολογισμό του Δήμου της 31.12.2011 τα πάγια στοιχεία ανέρχονται στο ποσό των € 41.123.550,44 και αφαιρουμένων των αποσβέσεων ποσού € 14.230.630,89 η αναπόσβεστη αξία τους ανέρχεται στο ποσό των € 26.892.919,55 ενώ τα έξοδα εγκαταστάσεως ανέρχονται στο ποσό των € 1.446.734,35 και αφαιρουμένων των αποσβέσεων ποσού € 876.756,82 η αναπόσβεστη αξία τους ανέρχεται στο ποσό των € 569.977,53.

7. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δήμου ανέρχεται στο ποσό των € 2.471.759,09 ενώ το αντίστοιχο κυκλοφορούν ενεργητικό στο ποσό των € 4.503.321,95.

8. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η οικονομική πορεία του Δήμου Σικυωνίων όπως προκύπτει από τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως 2011 και την παραπάνω ανάλυση είναι καλή με θετικές προοπτικές.

Kατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα παρευρεθούν και θα κάνουν ανάλυση των στοιχείων του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων ο συνεργάτης – λογιστής του Δήμου κος Κωνσταντίνος Λαμπρακάκης καθώς και ο Λογιστής – Ελεγκτής κος Ιωάννης Πατούνας που έχει αναλάβει την κατάρτιση του Ισολογισμού οικονομικού έτους 2011.

Ε.- Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση του Απολογισμού εσόδων-εξόδων χρήσεως 2011 καθώς και του Λογαριασμού Διαχείρισης (Ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως Προσάρτημα) του έτους αυτού.

Η Απόφαση αυτή δεν υπόκειται σε έλεγχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 225 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 125/2013 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

1.- Νικόλαος Παπαβασιλείου
2.- Ευάγγελος Χουσελάς
Σπυρίδων Σταματόπουλος 3.- Ιωάννης Σωτηρόπουλος
4.- Γεώργιος Μπούκης 5.- Χρίστος Ζαχαριάς

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 26 Ιουλίου 2013

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Print Friendly, PDF & Email