Απόφαση 124/2013 – Οικονομική Επιτροπή

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 11/26-07-2013

ΑΠΟΦΑΣΗ 124 / 2013

Περίληψη: «Εισηγητική έκθεση 1ου και 2ου Τριμήνου του έτους 2013 για την εκτέλεση του
Προϋπολογισμού»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 26ην Ιουλίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 10:00 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 17232/22-07-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 6 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Σπυρίδων Σταματόπουλος (Πρόεδρος) 1.- Κων/νος Σπανός (Μέλος)
2.- Ευάγγελος Χoυσελάς (Μέλος)
3 .- Ιωάννης Σωτηρόπουλος (Μέλος)
4.- Νικόλαος Παπαβασιλείου (Μέλος)
5.- Γεώργιος Μπούκης (Μέλος)
6.- Χρίστος Ζαχαριάς (Μέλος)

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

Θ έ μ α 2ο

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 2ο θέμα της
ημερήσιας διάταξης περί «Εισηγητική έκθεση 1ου και 2ου Τριμήνου του έτους 2013 για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού» εξέθεσε ότι:
Η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου μας, μας απέστειλε το υπ’ αριθ. 17153/22-07-2013 έγγραφό της που έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Κιάτο, 22 Ιουλίου 2013
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Αρ. πρωτ: 17153
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Προς: Οικονομική Επιτροπή

Θέμα: Εισηγητική έκθεση 1ου και 2ου τριμήνου του έτους 2013 προς την οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.

Σύμφωνα με την περίπτωση β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) «Καλλικράτης», η οικονομική επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου.
Με την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 (Α’ 87), όπως τροποποιήθηκε από την παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011, ορίζονται τα εξής:
«Η οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου δήμου, υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το προηγούμενο της έκθεσης τρίμηνο. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας. Η έκθεση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου και αναρτάται στην ιστοσελίδα του οικείου δήμου. Εάν με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που δεν πρόκειται να εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το οικείο συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών, μειώνοντας στο πραγματικό ύψος τα παραπάνω έσοδα και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. Η απόφαση αυτή υποβάλλεται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».
Κατ’ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η αριθ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β’) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών», στην οποία καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου. Η τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων, συντάσσεται σύμφωνα με τα Υποδείγματα 1 έως και 3, που επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.
Με την αριθ. 35/2013 απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου Σικυωνίων έτους 2013 ο οποίος και εγκρίθηκε με την αριθ. 616+617/2013 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου.
Με βάση τα παραπάνω η οικονομική υπηρεσία του Δήμου αφού έλαβε υπόψη της:
– την περίπτωση β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87)
– την παρ. 9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 (Α’ 87)
– η αριθ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β’) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών»
– την αριθ. 35/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2013 και εγκρίθηκε με την αριθ. 616+617/2013 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου.
– τα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του δήμου μας

εισηγούμαστε προς την οικονομική επιτροπή
α. Τα στοιχεία που πρέπει περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, εμφανίζονται στους συνημμένους πίνακες, όπως έχουν συμπληρωθεί από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου, με βάση τα πραγματοποιηθέντα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του δήμου.
Συγκεκριμένα διαβιβάζονται στην οικονομική επιτροπή οι κάτωθι πίνακες:
Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων 1ου και 2ου τριμήνου του έτους 2013
Πίνακας 2:Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών 1ου και 2ου τριμήνου του έτους 2013
β. Δεν συντρέχει λόγος αναμόρφωσης προϋπολογισμού διότι θεωρούμε ότι η μέχρι σήμερα πορεία τόσο κατά τη βεβαίωση των εσόδων όσο και για την είσπραξη αυτών, επιτρέπει να θεωρούμε ότι ο προϋπολογισμός θα εκτελεσθεί ομαλά μέχρι τη λήξη του οικονομικού έτους.
Για την οικονομική υπηρεσία

Τελειώνοντας ο Δήμαρχος εισηγήθηκε την έγκριση της εισηγητικής έκθεσης στα μέλη της οικονομικής Υπηρεσίας.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τις διατάξεις του άρθρου 72 παράγρ. 1 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και το υπ’ αριθ. 17153/22-07-2013 έγγραφο της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου μας.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Κατά πλειοψηφία: Ψήφοι πέντε (5) υπέρ κατά μιας (1) ψήφου λευκής του κ. Ζαχαριά Χρήστου

.Εγκρίνει την εισηγητική έκθεση του 1ου και 2ου Τριμήνου του έτους 2013 όπως αναφέρθηκε στην εισήγηση του Προέδρου.

Η Απόφαση αυτή δεν υπόκειται σε έλεγχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 225 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 124/2013 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

1.- Νικόλαος Παπαβασιλείου
2.- Ευάγγελος Χουσελάς
Σπυρίδων Σταματόπουλος 3.- Ιωάννης Σωτηρόπουλος
4.- Γεώργιος Μπούκης 5.- Χρίστος Ζαχαριάς

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 26 Ιουλίου 2013

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Print Friendly, PDF & Email

Απόφαση 123/2013 – Οικονομική Επιτροπή

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 11/26-07-2013

ΑΠΟΦΑΣΗ 123 / 2013

Περίληψη: «Επιβολή προστίμου και δαπάνης καθαρισμού οικοπέδου της κ. Φραντζή
Ευφροσύνης»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 26ην Ιουλίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 10:00 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 17232/22-07-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 6 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Σπυρίδων Σταματόπουλος (Πρόεδρος) 1.- Κων/νος Σπανός (Μέλος)
2.- Ευάγγελος Χoυσελάς (Μέλος)
3 .- Ιωάννης Σωτηρόπουλος (Μέλος)
4.- Νικόλαος Παπαβασιλείου (Μέλος)
5.- Γεώργιος Μπούκης (Μέλος)
6.- Χρίστος Ζαχαριάς (Μέλος)

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

Θ έ μ α 1ο

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1ο θέμα της
ημερήσιας διάταξης περί «Επιβολή προστίμου και δαπάνης καθαρισμού οικοπέδου της κ.Φραντζή Ευφροσύνης» εξέθεσε ότι:
Η Δ/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου μας, μας κοινοποίησε το υπ’ αριθ. 15901/12-07-2013 έγγραφό της που έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 15901
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣΤΗΛ.: 2742360151FAX :2742021103 Προς:1) ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ2) Κ. ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑδικηγόρο ειδ. Συνεργ.Του κ. Δημάρχου Σικυωνίων
Κοινοποίηση:κ. ΦΡΑΝΤΖΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΣΥΖ. ΣΠΥΡΟΥ ΦΡΑΝΤΖΗ Δ. ΣΟΛΩΜΟΥ 18ΕΞΑΡΧΕΙΑ Τ.Κ. 10682

Θέμα: Επιβολή προστίμου και δαπάνης καθαρισμού οικοπέδου.
Σχετ. :
Ψ Το με αριθ. πρωτ. 10480/14-5-2013 έγγραφο της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Σικυωνίων.
Ψ Η με αριθ. πρωτ. 14584/20-6-2013 εισήγηση επιβολής προστίμου και δαπάνης καθαρισμού του κ. Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος.
Ψ Η με αριθ. πρωτ. 15901/4-7-2013 αίτηση – δήλωση.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ:

1. Τη με αριθμό 1/2013 Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος .
2. Το Ν. 3852/2010.
3. Τον κανονισμό καθαριότητας του Δήμου που ψηφίστηκε με τη 287/28-6-2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
4. Τη με αριθ. 4/2012 Πυροσβεστική Διάταξη.
5. Το γεγονός ότι ο κ. Φραντζής Βασίλειος είναι ιδιοκτήτης οικοπέδου στη Δ.Κ. Κιάτου του Δήμου Σικυωνίων επί της Παλαιάς Εθνικής Οδού, στο οποίο υπήρχαν χόρτα που δημιουργούσαν κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς.
6. Ότι η πράξη αυτή αποτελεί παράβαση του Ν. 3852/2010, του Κανονισμού Καθαριότητας (Αρθρο 24) και της πυροσβεστικής διάταξης.
7. Ότι με το έγγραφο της Δημοτικής Αστυνομίας με αριθ. Πρωτ. 10480/14-5-2013 ενημερώθηκε ο κ. ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ για την παράβαση και κλήθηκε να καθαρίσει το οικόπεδό του.
8. Το γεγονός ότι σύμφωνα με τον κανονισμό καθαριότητας και το Ν. 3852/2010 για την παραπάνω παράβαση προβλέπεται πρόστιμο 50 λεπτών ανά τ.μ. και επιπλέον 50 λεπτά ανά τ.μ. η δαπάνη καθαρισμού.
9. Το γεγονός ότι οι υπηρεσίες του Δήμου αναγκάστηκαν να προχωρήσουν στον καθαρισμό του οικοπέδου το οποίο εκτιμήθηκε ότι έχει έκταση περίπου 1000 τ.μ..
10. Το γεγονός ότι σύμφωνα με το άρθρο 28 του κανονισμού καθαριότητας ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος έχει την αρμοδιότητα επιβολής προστίμου έως 500€, και ότι για την επιβολή προστίμου από 500 – 1000 € αρμόδιο όργανο είναι η Οικονομική Επιτροπή.
11. Τη με αριθ. πρωτ. 15901/4-7-2013 αίτηση – δήλωση του κ. Βασιλείου Σπ. Φραντζή με την οποία ενημερώνει την υπηρεσία μας ότι δεν είναι ο ίδιος ο ιδιοκτήτης του οικοπέδου αλλά η μητέρα του κ. ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΣΥΖ. ΣΠΥΡΟΥ ΦΡΑΝΤΖΗ την οποία όμως φρόντισε να ενημερώσει για την αναγκαιότητα καθαρισμού του οικοπέδου της και με την οποία ζητά την απαλλαγή από το πρόστιμο των 1000 €.
Παρακαλούμε να λάβετε σχετική απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την επιβολή του σχετικού προστίμου και δαπάνης καθαρισμού, λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική νομοθεσία και την παραπάνω αίτηση.
Στην κ. Γεωργούλια κοινοποιείται το παρόν για δικές της ενέργειες.

Κιάτο 12-07-2013
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΑΝΑΓΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Aκολούθως ο Πρόεδρος ενημέρωσε την Οικονομική Επιτροπή πως με την υπ’ αριθ.
116/20013 απόφασή μας είχαμε αποφασίσει
Κατά πλειοψηφία: Ψήφοι πέντε (5) υπέρ κατά δύο (2) λευκών των κ. κ. Ζαχαριά Χρήστου και Σπανού Κωνσταντίνου
Επιβάλλει πρόστιμο € 510,00 στον κ. Φραντζή Bασίλειο, ιδιοκτήτη οικοπέδου στο Κιάτο επί της οδού Εθνικής Αντίστασης, για τον καθαρισμό του ακινήτου του που αναγκάστηκε να καθαρίσει ο Δήμος επειδή υπήρχε κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό καθαριότητας του Δήμου και την από 20-6-2013 εισήγηση του Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος.
Τελειώνοντας ο Δήμαρχος εισηγήθηκε την ανάκληση της υπ’ αριθ. 116/2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που αφορούσε πρόστιμο € 510,00 στον κ. Φραντζή Βασίλειο, αφού δεν είναι ιδιοκτήτης του εν λόγω ακινήτου και την επιβολή νέου προστίμου στην ιδιοκτήτρια του εν λόγω ακινήτου κ. Φραντζή Ευφροσύνη συζ. Σπυρίδωνα.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τις διατάξεις του άρθρου 72 παράγρ. 1 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και την 30/2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Κατά πλειοψηφία: Ψήφοι (5) υπέρ κατά μιας (1) λευκής του κ. Ζαχαριά Χρήστου

Α.- Ανακαλεί την υπ’ αριθ. 116/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και

Β.- Επιβάλλει πρόστιμο € 500,00 στην κ. Φραντζή Eυφροσύνη συζ. Σπυρίδωνα, ιδιοκτήτρια οικοπέδου στο Κιάτο επί της οδού Εθνικής Αντίστασης, για τον καθαρισμό του ακινήτου της, που αναγκάστηκε να καθαρίσει ο Δήμος επειδή υπήρχε κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό καθαριότητας του Δήμου και την από 12-07-2013 εισήγηση του Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος του Δήμου μας.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 123/2013 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

1.- Νικόλαος Παπαβασιλείου
2.- Ευάγγελος Χουσελάς
Σπυρίδων Σταματόπουλος 3.- Ιωάννης Σωτηρόπουλος
4.- Γεώργιος Μπούκης 5.- Χρίστος Ζαχαριάς

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 26 Ιουλίου 2013

Print Friendly, PDF & Email