Απόφαση 122/2013 – Οικονομική Επιτροπή

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 122/2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 10/15-07-2013

Περίληψη: «Έκδοση εντάλματος προπληρωμής, για την πληρωμή του Σ.Ο.Ε. για εκτίμηση της αξίας τεσσάρων (4) ακινήτων στην Δ.Κ. Κιάτου»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 15ην Ιουλίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 10:00 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 16474/11-07-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 4 – ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Σπυρίδων Σταματόπουλος (Πρόεδρος) 1.- Γεώργιος Μπούκης (Μέλος)
2.- Ευάγγελος Χoυσελάς (Μέλος) 2.- Κων/νος Σπανός (Μέλος)
3 .- Ιωάννης Σωτηρόπουλος (Μέλος) 3.- Χρίστος Ζαχαριάς (Μέλος)
4.- Νικόλαος Παπαβασιλείου (Μέλος)

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εξέθεσε ότι η παρούσα απόφαση είναι εκτός ημερήσιας διάταξης και λόγω άμεσης πληρωμής του Σ.Ο.Ε. πρέπει να συζητηθεί στην παρούσα συνεδρίαση.

Ακολούθως ο πρόεδρος εισηγούμενος το 6ον θέμα, ανέφερε τα εξής:
Το Οικονομικό Τμήμα του Δήμου μας, μας υπέβαλε την από 15-07-2013 εισήγηση που έχει ως εξής:
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Προς
Τον Δήμαρχο Σικυωνίων
(Ως Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής)
ΘΕΜΑ
Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για καταβολή ποσού στο Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών για εκτίμηση της αξίας τεσσάρων (4) ακινήτων στην Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ.
******************************************

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ-114 Α΄/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», μπορεί με απόφασή της η Δημαρχιακή Επιτροπή (και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 η Οικονομική Επιτροπή) να εγκρίνει την έκδοση εντάλματος προπληρωμής στο όνομα δημοτικών υπαλλήλων, για την αντιμετώπιση δαπανών γενικά, εφόσον η πληρωμή με τακτικό ένταλμα στο όνομα του δικαιούχου είναι αδύνατη ή απρόσφορη.
Επειδή από 1-7-2005 οι δαπάνες των Ο.Τ.Α. υπόκεινται σε προληπτικό έλεγχο, προκειμένου ο Δήμος μας να προκαταβάλλει σε λογαριασμό της Τράπεζας της Ελλάδος (αριθμ. 26288/1) ή της ALPHA BANK (αριθμ. 112002320002179) το ποσό των 1.783,50 € σύμφωνα με το αριθ. 110/204/12830 από 5-7-2013 έγγραφο του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών, και σε συνδυασμό με το ότι για να είναι απαιτητή μια υποχρέωση δεν πρέπει αυτή να είναι εξοφλημένη, θα πρέπει να ληφθεί σχετική απόφαση με την οποία η Οικονομική Επιτροπή :
1. Εγκρίνει την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα της δημοτικής υπαλλήλου Κλουτσινιώτη Χάΐδως, ποσού 1.783,50 € και σε βάρος του Κ.Α. 00-6142.004
2. Εξουσιοδοτήσει την παραπάνω υπάλληλο να διαχειρισθεί το ποσό τον 1.783,50 € προκαταβάλλοντας αυτό σε λογαριασμό της ALPHA BANK σύμφωνα με το αριθ. 110/204/12830 από 5-7-2013 έγγραφο του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών, προκειμένου να παραλάβουμε τις εκθέσεις εκτίμησης των εν λόγω ακινήτων, και στη συνέχεια αποδώσει λογαριασμό μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών.
Απαιτείται η ψήφιση της σχετικής πίστωσης και η ισόποση δέσμευση ποσού με ανάλογη πρόταση ανάληψης υποχρέωσης (Εγκύκλιος 30/2011).-
Τέλος η διαχείριση του ποσού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32, 33, 34 και 37 του Β.Δ. 17/5-15/6/1959
Κιάτο 15 Ιουλίου 2013
Για το Οικονομικό Τμήμα
Ο Προϊστάμενος Τμήματος
Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών
και Προμηθειών

Ιωάννης Β. Γιαννούλας Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας
Στη συνέχεια ο πρόεδρος, αφού διαπίστωσε μαζί με τα μέλη της επιτροπής ότι το ένταλμα προπληρωμής προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010., εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή την έκδοση σχετικού εντάλματος, αφού υπάρχει έγγραφη σχετική εισήγηση και από το Oικονομικό Τμήμα του Δήμου μας.
Και κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της:
1.- Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 .
2.- Την από 15-07-2013 εισήγηση του Οικονομικού Τμήματος Δήμου μας.
3.- Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 172 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ -114Α΄/ 8-6-2006).
4.- Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

Την συζήτηση του θέματος εκτός ημερησίας διάταξης

Α.- Εγκρίνει την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα της δημοτικής υπαλλήλου Κλουτσινιώτη Χάΐδως, ποσού 1.783,50 € και σε βάρος του Κ.Α. 00-6142.004

Β.- Εγκρίνει και ψηφίζει την πίστωση ποσού 1.783,50 € σε βάρος του Κ.Α. 00-6142.004, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010.
( Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης: 504/2013 )

Γ.- Eξουσιοδοτεί την παραπάνω υπάλληλο να διαχειρισθεί το ποσό τον 1.783,50 € προκαταβάλλοντας αυτό σε λογαριασμό της ALPHA BANK σύμφωνα με το αριθ. 110/204/12830 από 5-7-2013 έγγραφο του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών, προκειμένου να παραλάβουμε τις εκθέσεις εκτίμησης των εν λόγω ακινήτων, και στη συνέχεια αποδώσει λογαριασμό μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών ήτοι έως την 15ην Οκτωβρίου 2013.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 122/2013 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

1.- Νικόλαος Παπαβασιλείου
2.- Ευάγγελος Χουσελάς
Σπυρίδων Σταματόπουλος 3.- Ιωάννης Σωτηρόπουλος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 15 Ιουλίου 2013

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Print Friendly, PDF & Email