Απόφαση 122/2013 – Δημοτικό Συμβούλιο

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το Πρακτικό της 10/28-03-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης :122

Περίληψη: Απαγόρευση στάθμευσης επί της οδού Αράτου μπροστά από το S/M «ΕXPRESSE MΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ» κατά τις ώρες φορτοεκφόρτωσης εμπορευμάτων .

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα, την 28η του μηνός Μαρτίου 2013, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη ώρα 20:00΄ μ.μ. συνήλθε υπό την προεδρία του Δημοτικού Συμβούλου, κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε Τ α κ τ ι κ ή συνεδρίαση, το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την υπ’ αριθ. 6364/22-03-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 19, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ [19] 1. Λεονάρδος Αναστάσιος Πρόεδρος 2. Βυτινιώτης Χαρίλαος Αντ/δρος
και Μέλη του Δ. Σ. οι κ.κ. 3. Χουσελάς Ευάγγελος [ Αποχώρησε μετά την συζήτηση του 6ου θέματος],
4. Παπαβασιλείου Νικόλαος, 5. Τσιάνος Ιωάννης 6. Μπάτσος Αντώνιος, 7. Ζάρκος Δημήτριος, 8. Σωτηρόπουλος Ιωάννης, 9. Μπούκης Γεώργιος, 10. Χρυσικός Παύλος, 11. Παπαθανασίου Ελένη, 12. Θελερίτης Γεώργιος, 13. Καραδήμας Βλάσιος, 14. Kουτρέτσης Σπυρίδων, 15. Ζαχαριάς Χρήστος [ Αποχώρησε μετά την συζήτηση του 4ου θέματος] , 16. Σπηλιωτακάρας Σωτήριος, 17. Σπανός Κων/νος [ Αποχώρησε μετά την συζήτηση του 17ου θέματος], 18. Χατούπης Νικόλαος Αποχώρησε μετά την συζήτηση του 5ου θέματος] , 19. Μακρής Βασίλειος.

ΑΠΟΝΤΕΣ [8] 1. Καππαή- Καλπαξή Ελένη Γραμματέας, 2. Καρακούσης Ευάγγελος,
3. Πανάγου Αθανάσιος, 4. Σταματόπουλος Γεώργιος, 5. Γεωργούσης Δημήτριος , 6.Λέγγας Σπυρίδων, 7. Χωρέμης Αναστάσιος, 8. Παπαδημητρίου Σωτήριος .
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Κ. ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ :
1. Λεονάρδος Ιωάννης (Κιάτου), 2. Σπηλιώτης Δημήτριος (Κλημεντίου), 3. Πανάγαινας Κων/νος (Λαλιωτίου), 4. Μπούκης Παρασκευάς (Μεγ. Βάλτου), 5. Κλειούφη Γεωργία (Μουλκίου),
6. Χρόνης Ιωάννης (Μποζικών), 7. Κελλάρης Δημήτριος (Πασίου),8. Γιαννάκαινας Αναστάσιος (Σικυώνος), 9. Μυττάς Βασίλειος (Σουλίου), 10. Μούκος Γεώργιος (Τιτάνης), 11. Ράπτης Νικόλαος (Καισαρίου), 12. Καραγκέλης Δημήτριος (Λαύκας), 13.Χουσελάς Βασίλειος (Ψαρίου).

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ :
1. Βρέντας Ιωάννης (Διμηνιού), 2. Δριτσόπουλος Ανδρέας (Κάτω Διμηνιού), 3. Ραφτόπουλος Κων/νος (Κρυονερίου), 4. Μηλιώτης Γεώργιος (Μικ. Βάλτου), 5. Δεδάκης Σπυρίδων (Καστανέας), 6. Κύργαινας Παναγιώτης (Κεφαλαρίου), 7.Κάππος Ανδρέας (Φενεού), 8. Φιακάς Παναγιώτης (Γκούρας), 9. Τσεμεντζής Λεωνίδας (Ματίου), 10. Ζαφείρης Γεώργιος (Μεσινού),
11. Χριστόπουλος Θεόδωρος (Μοσιάς).

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ:
1. Ρήγας Ιωάννης (Βελίνας), 2. Αναστασίου Θεοφάνης (Γονούσας), 3. Δρίμας Ιωάννης (Δροσοπηγής), 4.Σκάζας Δημήτριος (Κυλλήνης), 5. Καρατζάς Σωτήριος (Στυμφαλίας). 6. Δρούλιας Χρήστος (Στενού), 7. Ζέρβας Γεώργιος (Φενεού).
ΑΠΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ: 1. Σταθακόπουλος Κων/νος (Παραδεισίου), 2. Καραχοντζίτης Νικόλαος (Ασπροκάμπου), 3. Σελέκος Κων/νος (Καλιάνων) 4. Τσετσώνης Παναγιώτης (Κάτω Ταρσού), 5. Παναγόπουλος Δημήτριος (Πανοράματος),
ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΝΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ : ΟΥΔΕΙΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ : 1.Παλαιολόγος Αλέξανδρος, 2. Καπέλλος Απόστολος,
3. Κασμάς Αλέξανδρος

ΘΕΜΑ 35ο

Στο 35ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης, «Απαγόρευση στάθμευσης επί της οδού Αράτου μπροστά από το S/M ««ΕXPRESSE MΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ» κατά τις ώρες φορτοεκφόρτωσης εμπορευμάτων», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Λεονάρδος Αναστάσιος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Δ.Σ. την από 21-03-2013 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας που έχει ως εξής:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κιάτο 21-3-2013
Πληροφορίες: Β. Παπαβασιλείου ΠΡΟΣ:ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΘΕΜΑ: «Απαγόρευση στάθμευσης επί της οδού Αράτου μπροστά από το Express Μαρινόπουλος κατά τις ώρες 6:00 έως 8:00»

Με την υπ’ αρ. 3568 / 2013, η «Express Μαρινόπουλος» που βρίσκεται επί της οδού Αράτου & Περιάνδρου ζητά την απαγόρευση στάθμευσης αυτοκινήτων εμπρός από το κατάστημά της επί της οδού Αράτου, κατά τις πρωινές ώρες παραλαβής – παράδοσης εμπορευμάτων (εκτός Κυριακής).

Με την υπ’ αρ. 478 / 7-12-2005 απόφαση του Δ.Σ. καθορίζονται τα ωράρια στάθμευσης φορτηγών για φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων, που για τις πρωινές ώρες είναι 6:00 – 8:00.

Η Τεχνική Υπηρεσία εισηγείται να γίνει δεκτό το αίτημα της «Express Μαρινόπουλος» και να απαγορευτεί η στάθμευση αυτοκινήτων εμπρός από το κατάστημά της επί της οδού Αράτου, κατά τις πρωινές ώρες παραλαβής – παράδοσης εμπορευμάτων, ήτοι από 6:00 έως 8:00 (εκτός Κυριακής), προκειμένου να μην εμποδίζεται η διέλευση των οχημάτων επί της οδού Αράτου.
Ο Προϊσταμένος Τμήματος
Τεχνικών Υπηρ. & Πολεοδ.
Βασίλης Παπαβασιλείου
Πολ. Μηχ. ΠΕ3

στη συνέχεια κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την από 21-3-2013 εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας , την ισχύουσα Νομοθεσία και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του όπως αναλυτικά αναφέρεται στα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας Συνεδρίασης.
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την απαγόρευση στάθμευσης οχημάτων επί της οδού Αράτου μπροστά από την είσοδο του S/M «ΕXPRESSE MΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ» για την παραλαβής – παράδοση εμπορευμάτων κατά τις πρωινές ώρες 6:00 έως 8:00 καθημερινά εκτός Κυριακής, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσης .

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 122/2013
Συντάχθηκε και υπογράφεται
Ακολουθούν υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Κιάτο 29-03-2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ

Print Friendly, PDF & Email