Απόφαση 121/2013 – Οικονομική Επιτροπή

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 121/2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 10/15-07-2013

Περίληψη: «Έγκριση πρακτικών της φανερής προφορικής δημοπρασίας εκμίσθωση
βοσκοτόπου (ΒΑΓΚΑΛΙ) της Τοπικής Κοινότητας Μποζικών της Δ.Ε.
Σικυωνίων έτους 2013.»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 15ην Ιουλίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 10:00 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 16474/11-07-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 4 – ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Σπυρίδων Σταματόπουλος (Πρόεδρος) 1.- Γεώργιος Μπούκης (Μέλος)
2.- Ευάγγελος Χoυσελάς (Μέλος) 2.- Κων/νος Σπανός (Μέλος)
3 .- Ιωάννης Σωτηρόπουλος (Μέλος) 3.- Χρίστος Ζαχαριάς (Μέλος)
4.- Νικόλαος Παπαβασιλείου (Μέλος)

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 5ον θέμα της
ημερήσιας διάταξης περί «Εγκρίσεως πρακτικών της φανερής προφορικής δημοπρασίας
εκμίσθωση βοσκοτόπου (ΒΑΓΚΑΛΙ) της Τοπικής Κοινότητας Μποζικών της Δημοτικής Ενότητας Σικυωνίων έτους 2013» εξέθεσε ότι:

α) Την αριθμ. 76 / 11-06-2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί καθορισμού όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση λιβαδιού «ΒΑΓΚΑΛΙ» της Τοπικής Κοινότητας Μποζικών της Δημοτικής Ενότητας Σικυωνίων του Δήμου Σικυωνίων,
β) την αριθμ. 13630/13-06-2013 Διακήρυξη του Δημάρχου Σικυωνίων που δημοσιεύθηκε σύμφωνα με το Νόμο και
γ) το από 26-06-2013 Πρακτικό της Επιτροπής διαγωνισμών για τη φανερή πλειοδοτική προφορική δημοπρασία στην οποία προσήλθε ένας ενδιαφερόμενος για την ενοικίαση του παραπάνω βοσκότοπου στην Τοπική Κοινότητα Μποζικών της Δημοτικής Ενότητας Σικυωνίων του Δήμου.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγήθηκε να εγκριθούν τα πρακτικά της δημοπρασίας για την εκμίσθωση του βοσκότοπου, αφού η τιμή που προσφέρθηκε ήταν € 500,00 είναι ίση εκείνης που είχε ορίσει η Οικονομική Επιτροπή σαν πρώτη προσφορά € 500,00 και θεωρείται συμφέρουσα.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις του άρθρου 72 παράγρ. 1 εδάφ. ε του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση κατά της διεξαγωγής του διαγωνισμού

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Α.- Εγκρίνει το πρακτικό της φανερής πλειοδοτικής προφορικής δημοπρασίας που έγινε την 26η Ιουνίου του 2013 για την εκμίσθωση του βοσκότοπου «ΒΑΓΚΑΛΙ» της Τοπικής Κοινότητας Μποζικών της Δημοτικής Ενότητας Σικυωνίων του Δήμου Σικυωνίων, σύμφωνα με το οποίο πλειοδότης αναδείχθηκε η κ. Παναγιώτου Βασιλική του Δημητρίου, που πρόσφερε το ποσό των πεντακοσίων (500,00) ευρώ.

Β.- Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για την υπογραφή της σύμβασης με την προαναφερόμενη κτηνοτρόφο.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 121/2013 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

1.- Νικόλαος Παπαβασιλείου
2.- Ευάγγελος Χουσελάς
Σπυρίδων Σταματόπουλος 3.- Ιωάννης Σωτηρόπουλος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 15 Ιουλίου 2013

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Σπυρίδων Σταματόπουλος
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

Print Friendly, PDF & Email