Απόφαση 120/2013 – Οικονομική Επιτροπή

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 120/2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 10/15-07-2013

Περίληψη: «Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους
2013»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 15ην Ιουλίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 10:00 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 16474/11-07-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 4 – ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Σπυρίδων Σταματόπουλος (Πρόεδρος) 1.- Γεώργιος Μπούκης (Μέλος)
2.- Ευάγγελος Χoυσελάς (Μέλος) 2.- Κων/νος Σπανός (Μέλος)
3 .- Ιωάννης Σωτηρόπουλος (Μέλος) 3.- Χρίστος Ζαχαριάς (Μέλος)
4.- Νικόλαος Παπαβασιλείου (Μέλος)

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμαρχος Σπυρίδων Σταματόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 4ον θέμα της ημερήσιας διάταξης, ανέφερε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», πρέπει η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει για την ψήφιση και διάθεση των πιστώσεων που είναι γραμμένες στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους και οι οποίες θα διατεθούν κατά την παρούσα χρήση σταδιακά και ανάλογα με τις παρουσιαζόμενες ανάγκες του Δήμου στον τομέα των συνεχιζόμενων έργων, αποπληρωμή παλαιών, προμηθειών κ.λ.π.
και εισηγήθηκε την ψήφιση και διάθεση των πιστώσεων που είναι γραμμένες στον προϋπολογισμό και την αιτιολογική έκθεση οικονομικού έτους 2013.
Επίσης σύμφωνα με την 30/2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «οι πιστώσεις που προορίζονται για την εκτέλεση έργων και εργασιών ή τη διενέργεια προμηθειών, για τις οποίες απαιτείται η εκπόνηση μελέτης», δεν μπορούν να διατεθούν, εάν προηγουμένως δεν συνταχθεί η σχετική μελέτη, από τον προϋπολογισμό της οποίας θα προκύπτει και το ύψος της αντίστοιχης δαπάνης (Εγκ. Υπ. Εσωτ. 38135/9-7-1986).

Για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου συντάχθηκαν

1) H αριθμ. 13/2013 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας, με τίτλο «Eργασία Επισκευής Αποδυτηρίων Γηπέδου Ποδοσφαίρου Τραγάνας Δ.Ε. Σικυωνίων» ποσού € 24.600,00 σε βάρος του Κ.Α. 30-6261.005 του προϋπολογισμού του Δήμου.
Και κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» , τις γραμμένες και υπάρχουσες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Δήμου του οικονομικού έτους 2013 και την ανάγκη ψήφισης και διάθεσης των πιστώσεων αυτών κατά την παρούσα χρήση,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Εγκρίνει και ψηφίζει τη διάθεση των παρακάτω πιστώσεων μετά της αριθμ. 13/2013 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, αναλυτικά όπως παρακάτω:
Στον Κ.Α. : 30-6261.005
Eργασία Επισκευής Αποδυτηρίων Γηπέδου Ποδοσφαίρου Τραγάνας Δημοτικής Ενότητας
Σικυωνίων € 24.600,00
(αριθμ. 13/2013 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων)
Αριθμ. Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης: 503/2013

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 120/2013 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

1.- Νικόλαος Παπαβασιλείου
2.- Ευάγγελος Χουσελάς
Σπυρίδων Σταματόπουλος 3.- Ιωάννης Σωτηρόπουλος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 15 Ιουλίου 2013

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Print Friendly, PDF & Email