Απόφαση 118/2013 – Οικονομική Επιτροπή

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 118/2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 10/15-07-2013

Περίληψη: «Προέλεγχος απολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου μας οικονομικού
έτους 2012»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 15ην Ιουλίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 10:00 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 16474/11-07-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 4 – ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Σπυρίδων Σταματόπουλος (Πρόεδρος) 1.- Γεώργιος Μπούκης (Μέλος)
2.- Ευάγγελος Χoυσελάς (Μέλος) 2.- Κων/νος Σπανός (Μέλος)
3 .- Ιωάννης Σωτηρόπουλος (Μέλος) 3.- Χρίστος Ζαχαριάς (Μέλος)
4.- Νικόλαος Παπαβασιλείου (Μέλος)

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 2ον θέμα της ημερήσιας διάταξης, ανέφερε τα εξής:
Σύμφωνα με την παρ. γ του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 στις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής είναι ο προέλεγχος του απολογισμού του Δήμου.
Με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006, εκείνος που ενεργεί την ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου υποβάλλει δια μέσου του Δημάρχου στην οικονομική Επιτροπή λογαριασμό διαχείρισης του οικονομικού έτους που έληξε.
Τα στοιχεία που περιλαμβάνει ο λογαριασμός της διαχείρισης ορίζονται με το προεδρικό διάταγμα της παρ. 2 του άρθρου 175. Ο λογαριασμός υποβάλλεται ενιαίος, ανεξάρτητα από τις μεταβολές που έχουν γίνει, ως προς τα πρόσωπα εκείνων που ενεργούν την ταμειακή υπηρεσία.
Στη συνέχεια μέσα σε δύο (2) μήνες από τη στιγμή της παραλαβής των λογαριασμών, η Οικονομική Επιτροπή τους προελέγχει και το αργότερο πέντε (5) μέρες μετά τη λήξη του διμήνου, υποβάλλει τον απολογισμό, μαζί με έκθεσή της στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Σύμφωνα με την Γ878/2006 Απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας ο προέλεχγος των λογαριασμών Οικονομικού έτους που έληξε και η σύνταξη εκθέσεως για τον οικείο ισολογισμό από την Οικονομική Επιτροπή και ακολούθως η έγκριση του ισολογισμού από το δημοτικό συμβούλιο πρέπει να γίνουν σε κάθε περίπτωση , ακόμη και πέραν του χρονικού ορίου που ορίζεται από την διάταξη αυτή, δηλαδή και μετά το τέλος Απριλίου του έτους που έπεται του λήξαντος οικονομικού έτους, ανεξάρτητα από την ύπαρξη, ενδεχομένως, ευθυνών και λοιπών συνεπειών για τα όργανα που καθυστέρησαν να τηρήσουν τη διαδικασία ελέγχου των λογαριασμών και εγκρίσεως του ισολογισμού.
Στη σημερινή συνεδρίαση καλούμαστε να ασκήσουμε έλεγχο για τον απολογισμό του Δήμου μας οικονομικού έτους 2012.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω και μετά την επεξεργασία του απολογισμού χρήσης έτους 2012, από την οποία προέκυψαν τα στοιχεία που μας υπέβαλε ο Ταμίας του Δήμου μας και σας έχουν δοθεί με την ημερήσια διάταξη, σα καλώ να ψηφίσουμε επ’ αυτού, όπως μας τα υπέβαλε το Οικονομικό Τμήμα του Δήμου μας, με την υπ’ αριθ. 11964/28-5-2013 εισήγησή του ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ (1/1/2012-31/12/2012)
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Τελικά Προϋπ/σθέντα με Τελικά Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Εισπρακτέα Υπόλοιπα
Αναμ/σεις
I. ΕΣΟΔΑ
Τακτικά (Κ.Α. 0 +Κ.Α. 21) 10.093.394,28 7.489.453,28 7.102.222,41 387.230,87
Εκτακτα (Κ.Α. 1 +Κ.Α. 22) 4.280.495,23 2.265.672,90 2.027.283,82 238.389,08
Εισπράξεις από ΔΑΝΕΙΑ+ΠΟΕ 2.358.732,89 2.307.997,31 248.948,35 2.059.048,96
Εισπράξεις ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ και Τρίτων 1.923.001,50 1.235.024,32 1.227.403,75 7.620,57
Χρηματικό Υπόλοιπο 2.643.156,43 2.297.137,58 2.297.137,58 0,00
Σύνολο Εσόδων 21.298.780,33 15.595.285,39 12.902.995,91 2.692.289,48
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ Προϋπ/σθέντα με Ενταλθέντα Πληρωθέντα μέχρι Υπόλοιπα Αδιάθετες Πιστώσεις Υπερβάσεις
Αναμ. Πληρωτέα
II. ΕΞΟΔΑ
Σύνολο Εξόδων 21.293.007,24 11.341.513,54 11.341.513,54 0,00 9.951.493,70 0,00

Αποθεματικό 5.773,09 0,00 0,00 0,00 5.773,09 0,00

Σύνολο Εξόδων 21.298.780,33 11.341.513,54 11.341.513,54 0,00 9.957.266,79 0,00
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ
Γενικός Λογαριασμός Υπόλοιπο Έναρξης Σύν. Εισπράξεων Σύν. Πληρωμών Ταμειακό Υπόλοιπο
ΤΑΚΤΙΚΑ 1.033.306,45 7.272.961,91 8.252.660,69 53.607,67
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ 333.392,19 204.830,31 404.411,55 133.810,95
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ 930.438,94 3.128.066,11 2.684.441,30 1.374.063,75
2.297.137,58 10.605.858,33 11.341.513,54 1.561.482,37
ALFAWAREΠληροφορική
Και κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της:
1.- Τις σχετικές διατάξεις της παρ. γ του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 .
2.- Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Δ.Κ.Κ.Κ 3463/2006
3.- Την υπ’ αριθ. 11964/28-05-2013 εισήγηση του Οικονομικού Τμήματος του Δήμου μας.
4.- Τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 40-44 του ΒΔ 17/5-15-6/1959.
5.- Την ΥΠΕΣ 57823/05-08-2008 και
6.- Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

Α. Καταρτίζει την έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής με τα κάτωθι στοιχεία, έπειτα από τον έλεγχο των λογαριασμών που κατέθεσε ο δημοτικός ταμίας, ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ (1/1/2012-31/12/2012)
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Τελικά Προϋπ/σθέντα με Τελικά Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Εισπρακτέα Υπόλοιπα
Αναμ/σεις
I. ΕΣΟΔΑ
Τακτικά (Κ.Α. 0 +Κ.Α. 21) 10.093.394,28 7.489.453,28 7.102.222,41 387.230,87
Εκτακτα (Κ.Α. 1 +Κ.Α. 22) 4.280.495,23 2.265.672,90 2.027.283,82 238.389,08
Εισπράξεις από ΔΑΝΕΙΑ+ΠΟΕ 2.358.732,89 2.307.997,31 248.948,35 2.059.048,96
Εισπράξεις ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ και Τρίτων 1.923.001,50 1.235.024,32 1.227.403,75 7.620,57
Χρηματικό Υπόλοιπο 2.643.156,43 2.297.137,58 2.297.137,58 0,00
Σύνολο Εσόδων 21.298.780,33 15.595.285,39 12.902.995,91 2.692.289,48
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ Προϋπ/σθέντα με Ενταλθέντα Πληρωθέντα μέχρι Υπόλοιπα Αδιάθετες Πιστώσεις Υπερβάσεις
Αναμ. Πληρωτέα
II. ΕΞΟΔΑ
Σύνολο Εξόδων 21.293.007,24 11.341.513,54 11.341.513,54 0,00 9.951.493,70 0,00

Αποθεματικό 5.773,09 0,00 0,00 0,00 5.773,09 0,00

Σύνολο Εξόδων 21.298.780,33 11.341.513,54 11.341.513,54 0,00 9.957.266,79 0,00
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ
Γενικός Λογαριασμός Υπόλοιπο Έναρξης Σύν. Εισπράξεων Σύν. Πληρωμών Ταμειακό Υπόλοιπο
ΤΑΚΤΙΚΑ 1.033.306,45 7.272.961,91 8.252.660,69 53.607,67
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ 333.392,19 204.830,31 404.411,55 133.810,95
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ 930.438,94 3.128.066,11 2.684.441,30 1.374.063,75
2.297.137,58 10.605.858,33 11.341.513,54 1.561.482,37
ALFAWARE Πληροφορική

B.- Καταρτίζει τον απολογισμό και εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο της Επιτροπής για την προώθησή του για την απαραίτητη έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 118/2013 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

1.- Νικόλαος Παπαβασιλείου
2.- Ευάγγελος Χουσελάς
Σπυρίδων Σταματόπουλος 3.- Ιωάννης Σωτηρόπουλος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 19 Ιουλίου 2013

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Σπυρίδων Σταματόπουλος
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

Print Friendly, PDF & Email

Απόφαση 119/2013 – Οικονομική Επιτροπή

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 119/2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 10/15-07-2013

Περίληψη: «Έκδοση εντάλματος προπληρωμής, για την πληρωμή τελών χρήσεως
μηχανημάτων έργου έτους 2013.»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 15ην Ιουλίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 10:00 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 16474/11-07-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 4 – ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Σπυρίδων Σταματόπουλος (Πρόεδρος) 1.- Γεώργιος Μπούκης (Μέλος)
2.- Ευάγγελος Χoυσελάς (Μέλος) 2.- Κων/νος Σπανός (Μέλος)
3 .- Ιωάννης Σωτηρόπουλος (Μέλος) 3.- Χρίστος Ζαχαριάς (Μέλος)
4.- Νικόλαος Παπαβασιλείου (Μέλος)

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 3ον θέμα της ημερήσιας διάταξης, ανέφερε τα εξής:
Το Τμήμα Κινητού Μηχανολογικού Εξοπλισμού του Δήμου μας υπέβαλε την από 27-06-2013 εισήγηση που έχει ως εξής:
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Προς
Τον Δήμαρχο Σικυωνίων
(Ως Πρόεδρο Oικονομικής Επιτροπής)
Εσωτερική Διανομή
Λογιστήριο για την έκδοση Π.Α.Υ.

ΘΕΜΑ
Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή τελών χρήσεως μηχανημάτων έργου έτους 2013 των ΜΕ 45066, ΜΕ 45067, ΜΕ 45068, ΜΕ 68281, ME 107668, ME 111234, ME 113694, ΜΕ 86393 , ΜΕ 112263 , ΜΕ 111244 , ΜΕ 111235 , ΜΕ 45021 , ΜΕ 113687 , ΜΕ 117455 , ΜΕ 75702 , ΜΕ 107674 , ΜΕ 107654 .
******************************************
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ-114 Α΄/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 μπορεί με απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει την έκδοση εντάλματος προπληρωμής στο όνομα δημοτικών υπαλλήλων, για την αντιμετώπιση δαπανών γενικά, εφόσον η πληρωμή με τακτικό ένταλμα στο όνομα του δικαιούχου είναι αδύνατη ή απρόσφορη ή δεν ικανοποιεί τις ανάγκες του δικαιούχου.
Επειδή από 1-7-2005 οι δαπάνες των Ο.Τ.Α. υπόκεινται σε προληπτικό έλεγχο, προκειμένου ο Δήμος μας να καταβάλλει τα τέλη χρήσης μηχανημάτων έργου έτους 2013, (τα οποία ανέρχονται σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα αποδεικτικά είσπραξης του Υπουργείου Οικονομικών) συνολικά στο ποσό των 3.412,64 € και αναλυτικά 1) για το ΜΕ 45066 σε 275,06 € , 2) για το ΜΕ 45067 σε 188,04 €, 3) για το ΜΕ 45068 σε 155,40 € 4) για το ΜΕ 68281 σε 264,18 €, 5) για το ΜΕ 107668 σε 156,96 €, 6) για το ΜΕ 111234 σε 155,40 € 7) για το ΜΕ 113694 σε 202,02 € 8) ΜΕ 86393 σε 155,40 € 9) ΜΕ 112263 σε 206,69 € 10) ΜΕ 111244 σε 240,88 € 11) ΜΕ 111235 σε 158,51 € 12) ΜΕ 45021 σε 217,56 € 13) ΜΕ 113687 σε 271,96 € 14) ΜΕ 117455 σε 155,40 € 15) ΜΕ 75702 σε 175,61 € 16) ΜΕ 107674 σε 206,69 € 17) ΜΕ 107654 σε 226,88 € και σε συνδυασμό με το ότι, απαραίτητο δικαιολογητικό για την εξόφληση των παραπάνω τελών είναι, το ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ της Δ.Ο.Υ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ ή η ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, θα πρέπει να ληφθεί σχετική απόφαση με την οποία η Oικονομική Επιτροπή :
1. Εγκρίνει την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα του δημοτικού υπαλλήλου Σαρχάνη Ευάγγελου, ποσού 1.084,70 € σε βάρος του Κ.Α. 20-6322, ποσού 1.687,68 € σε βάρος του Κ.Α. 30-6322, ποσού 640,26 € σε βάρος του Κ.Α. 70-6322.
2. Ορίσει τον παραπάνω υπάλληλο να διαχειρισθεί το ποσό των 3.412,64€ για την πληρωμή τελών χρήσεως μηχανημάτων έργου έτους 2013 για τα ΜΕ 45066, ΜΕ 45067, ΜΕ 45068, ΜΕ 68281, ΜΕ 107668, ΜΕ 111234 , ΜΕ 113694, ΜΕ 86393 , ΜΕ 112263 , ΜΕ 11244 , ΜΕ 111235 , ΜΕ 45021 , ΜΕ 113687 , ΜΕ 117455 , ΜΕ 757021 , ΜΕ 107674 , ΜΕ 107654 .
και στη συνέχεια αποδώσει λογαριασμό μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από τη λήψη της
σχετικής απόφασης. Απαιτείται η ψήφιση της πίστωσης των παραπάνω Κωδικών Αριθμών και η ισόποση δέσμευση με ανάλογη πρόταση ανάληψης υποχρέωσης (Εγκύκλιος 30/2011).
Τέλος η διαχείριση του ποσού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32, 33, 34 και 37 του Β.Δ. 17/5-15/6/1959

Κιάτο 27 Ιουνίου 2013
Για το Τμήμα Κινητού Μηχ/κού Εξοπλισμού
Ο Εισηγητής Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Ευάγγελος Δ. Σαρχάνης Τσιοκάρας Ιωάννης

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, αφού διαπίστωσε μαζί με τα μέλη της επιτροπής ότι το ένταλμα προπληρωμής προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010., εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή την έκδοση σχετικού εντάλματος, αφού υπάρχει έγγραφη σχετική εισήγηση και από το Τμήμα Κινητού Μηχ/κού Εξοπλισμού.
Και κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της:
1.- Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 .
2.- Την από 27-06-2013 εισήγηση του Τμήματος Κινητού Μηχ/κού Εξοπλισμού Δήμου μας.
3.- Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 172 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ -114Α΄/ 8-6-2006).
4.- Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

1.- Εγκρίνει την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα του δημοτικού υπαλλήλου Σαρχάνη Ευάγγελου, ποσού 1.084,70 € σε βάρος του Κ.Α. 20-6322, ποσού 1.687,68 € σε βάρος του Κ.Α. 30-6322, ποσού 640,26 € σε βάρος του Κ.Α. 70-6322.

2.- Ψηφίζει ισόποσες πιστώσεις σε βάρος του προϋπολογισμού του δήμου Οικονομικού έτους 2013 ως εξής:

α) Στον Κ.Α. 20-6322 «Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων» ποσού 1.084,70 €
( Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης: 500/2013 )

β) Στον Κ.Α. 30-6322 «Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων» ποσού 1.687,68 €
( Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης: 501/2013 )

γ) Στον Κ.Α. 70-6322 «Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων» ποσού 640,26€
( Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης: 502/2013 )
Γ.- Eξουσιοδοτεί τον παραπάνω υπάλληλο Σαρχάνη Ευάγγελο να διαχειρισθεί το ποσό των 3.412,64€ για την πληρωμή τελών χρήσεως μηχανημάτων έργου έτους 2013 για τα ΜΕ 45066, ΜΕ 45067, ΜΕ 45068, ΜΕ 68281, ΜΕ 107668, ΜΕ 111234 , ΜΕ 113694, ΜΕ 86393 , ΜΕ 112263 , ΜΕ 11244 , ΜΕ 111235 , ΜΕ 45021 , ΜΕ 113687 , ΜΕ 117455 , ΜΕ 757021 , ΜΕ 107674 , ΜΕ 107654, καταβάλλοντας αυτό με διπλότυπα είσπραξης στη Δ.Ο.Υ. Τράπεζα κ.λ.π. και στη συνέχεια να αποδώσει λογαριασμό μέχρι την 15ην Οκτωβρίου 2013.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 119/2013 και υπογράφεται ως έπεται.-
Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

1.- Νικόλαος Παπαβασιλείου
2.- Ευάγγελος Χουσελάς
Σπυρίδων Σταματόπουλος 3.- Ιωάννης Σωτηρόπουλος

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 15 Ιουλίου 2013
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Σπυρίδων Σταματόπουλος
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

Print Friendly, PDF & Email