Απόφαση 116/2013 – Οικονομική Επιτροπή

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της 9/ 26-6-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.
Αριθμός Απόφασης 116

Περίληψη: Επιβολή προστίμου και δαπάνης καθαρισμού οικοπέδου ιδιοκτησίας Φραντζή
Βασιλείου μετά από εισήγηση του Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 26η Ιουνίου 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00 π.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων ύστερα από την αριθμ. 14754/21-6-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010) γιατί σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7 δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ
1. Σπυρίδων Σταματόπουλος, Δήμαρχος, Πρόεδρος —
2. Ζαχαριάς Χρήστος Αντιπρόεδρος
3. Παπαβασιλείου Νικόλαος Μέλος
4. Μπούκης Γεώργιος Μέλος
5. Σωτηρόπουλος Ιωάννης «
6. Χουσελάς Ευάγγελος «
7. Σπανός Κωνσταντίνος «
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Θ έ μ α 20ο
————————-
Στο 20ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου και δαπάνης καθαρισμού οικοπέδου ιδιοκτησίας Φραντζή Βασιλείου μετά από εισήγηση του Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος», ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμαρχος Σπυρίδων Σταματόπουλος έθεσε υπόψη της Επιτροπής
το αριθμ. 14584/20-6-2013 έγγραφο – εισήγηση του Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος του Δήμου, κ.
Πανάγου Αθανασίου που έχει ως εξής:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 14584 Κιάτο 20/6/2013
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣΤΗΛ.: 2742360151FAX :2742021103 Προς:1) ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ2) Κ. ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑδικηγόρο ειδ. Συνεργ.Του κ. Δημάρχου Σικυωνίων
Κοινοποίηση:κ. ΦΡΑΝΤΖΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΔ. ΣΟΛΩΜΟΥ 18 ΕΞΑΡΧΕΙΑ Τ.Κ. 10682

Θέμα: Επιβολή προστίμου και δαπάνης καθαρισμού οικοπέδου.
Σχετ. : Το με αριθ. πρωτ. 10480/14-5-2013 έγγραφο της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Σικυωνίων.
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ:

1. Τη με αριθμό 1/2013 Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος .
2. Το Ν. 3852/2010.
3. Τον κανονισμό καθαριότητας του Δήμου που ψηφίστηκε με τη 287/28-6-2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
4. Τη με αριθ. 4/2012 Πυροσβεστική Διάταξη.
5. Το γεγονός ότι ο κ. Φραντζής Βασίλειος είναι ιδιοκτήτης οικοπέδου στη Δ.Κ. Κιάτου του Δήμου Σικυωνίων επί της Παλαιάς Εθνικής Οδού, στο οποίο υπήρχαν χόρτα που δημιουργούσαν κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς.
6. Ότι η πράξη αυτή αποτελεί παράβαση του Ν. 3852/2010, του Κανονισμού Καθαριότητας (Αρθρο 24) και της πυροσβεστικής διάταξης.
7. Ότι με το έγγραφο της Δημοτικής Αστυνομίας με αριθ. Πρωτ. 10480/14-5-2013 ενημερώθηκε ο κ. ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ για την παράβαση και κλήθηκε να καθαρίσει το οικόπεδό του.
8. Το γεγονός ότι σύμφωνα με τον κανονισμό καθαριότητας και το Ν. 3852/2010 για την παραπάνω παράβαση προβλέπεται πρόστιμο 50 λεπτών ανά τ.μ. και επιπλέον 50 λεπτά ανά τ.μ. η δαπάνη καθαρισμού.
9. Το γεγονός ότι οι υπηρεσίες του Δήμου αναγκάστηκαν να προχωρήσουν στον καθαρισμό του οικοπέδου το οποίο εκτιμήθηκε ότι έχει έκταση περίπου 1000 τ.μ..
10. Το γεγονός ότι σύμφωνα με το άρθρο 28 του κανονισμού καθαριότητας ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος έχει την αρμοδιότητα επιβολής προστίμου έως 500€, και ότι για την επιβολή προστίμου από 500 – 1000 € αρμόδιο όργανο είναι η Οικονομική Επιτροπή.
Παρακαλούμε να λάβετε απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την επιβολή του σχετικού προστίμου και δαπάνης καθαρισμού ύψους 1000€.
Στην κ. Γεωργούλια κοινοποιείται το παρόν προκειμένου να γίνουν οι ενέργειες για υποβολή μήνυσης για το αδίκημα του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα.
Κιάτο 20/6/2013
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΑΝΑΓΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Ύστερα από το παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει.

Η Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού συμφώνησε για την παράβαση του κανονισμού καθαριότητας, επεσήμανε ότι το προτεινόμενο πρόστιμο ύψους € 1.000,00 είναι αρκετά μεγάλο για τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά.

Στη συνέχεια προτάθηκε από τα μέλη να μειωθεί το ποσό του προστίμου στο ύψος των € 510,00

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις του άρθρου 72 παράγρ. 1 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» , τον ισχύοντα Κανονισμό Καθαριότητας του Δήμου και το από 20-6-2013 έγγραφο του Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος του Δήμου,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Κατά πλειοψηφία: Ψήφοι πέντε (5) υπέρ κατά δύο (2) λευκών των κ. κ. Ζαχαριά Χρήστου και Σπανού Κωνσταντίνου

— Επιβάλλει πρόστιμο € 510,00 στον κ. Φραντζή βασίλειο, ιδιοκτήτη οικοπέδου στο Κιάτο επί της οδού Εθνικής Αντίστασης, για τον καθαρισμό του ακινήτου του που αναγκάστηκε να καθαρίσει ο Δήμος επειδή υπήρχε κίνδυνος πρόκλησης

πυρκαγιάς, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό καθαριότητας του Δήμου και την από 20-6-2013 εισήγηση του Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 116/2013.
Συντάχθηκε και υπογράφεται
Ο Πρόεδρος Τα μέλη
Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος 1. Ζαχαριάς Χρήστος
2. Παπαβασιλείου Νικόλαος
3. Μπούκης Γεώργιος
4. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
5. Χουσελάς Ευάγγελος
6. Σπανός Κωνσταντίνος
Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 26 Ιουνίου 2013
Ο Δήμαρχος

Print Friendly, PDF & Email