Απόφαση 115/2013 – Οικονομική Επιτροπή

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της 9/ 26-6-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.
Αριθμός Απόφασης 115

Περίληψη: Ανάκληση της αριθμ. 226/2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί
απασχόλησης της υπαλλήλου Καραμάνη Δήμητρας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 26η Ιουνίου 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00 π.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων ύστερα από την αριθμ. 14754/21-6-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010) γιατί σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7 δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ
1. Σπυρίδων Σταματόπουλος, Δήμαρχος, Πρόεδρος —
2. Ζαχαριάς Χρήστος Αντιπρόεδρος
3. Παπαβασιλείου Νικόλαος Μέλος
4. Μπούκης Γεώργιος Μέλος
5. Σωτηρόπουλος Ιωάννης «
6. Χουσελάς Ευάγγελος «
7. Σπανός Κωνσταντίνος «
……………………………………………………………………………………………………………………………….
Θ έ μ α 19ο
————————-
Στο 19ο θέμα της ημερήσιας διάταξης « Ανάκληση της αριθμ. 226/2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί απασχόλησης της υπαλλήλου Καραμάνη Δήμητρας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου», ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμαρχος Σπυρίδων Σταματόπουλος έθεσε υπόψη της Επιτροπής το αριθμ. 13589/ 12-6-2013 Yπηρεσιακό σημείωμα τoυ Τμήματος Δημοτικής κατάστασης , Ληξιαρχείου, Αλλοδαπών, Ανθρώπινου δυναμικού και Διοικητικής μέριμνας του Δήμου που έχει ως εξής:
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Αριθμ. Πρωτ. 13589
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΠΡΟΣ: κ. Δήμαρχο Σικυωνίων, Οικονομική Επιτροπή
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: κ. Αντιδήμαρχο Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών
Θέμα: «Απασχόληση υπαλλήλων Δήμου εκτός έδρας»

Σχετ.: α) το από 28.7.2011 έγγραφο Δημάρχου Σικυωνίων, περί απασχόλησης εκτός έδρας του υπαλλήλου Βασίλειου Παπαθανασίου. β) η 226/18.11.2011 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, περί απασχόλησης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου της υπαλλήλου Δήμητρας Καραμάνη.

Δεδομένου του προβλήματος της ανεπαρκούς στελέχωσης, που ήδη επιδεινώθηκε με τις πρόσφατες «εργασιακές εφεδρείες», τις αποχωρήσεις για συνταξιοδότηση εννέα (9), τις αμέσως επικείμενες συνταξιοδοτήσεις τριών (3) ακόμη υπαλλήλων, καθώς και την πρόσφατη απώλεια ενός και τη μακροχρόνια απουσία λόγω προβλημάτων υγείας ενός ακόμη, δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα δυσλειτουργίας στις υπηρεσίες και καθίσταται πλέον αδύνατη η απρόσκοπτη λειτουργία τους, παρά την ευσυνειδησία, το ζήλο και την υπερπροσπάθεια των ελαχίστων υπηρετούντων υπαλλήλων.
Έτσι για πολλοστή φορά αναγκαζόμαστε και γραπτώς να σας ζητήσουμε να επανεξετάσετε το θέμα της απασχόλησης εκτός έδρας των υπαλλήλων του Δήμου Παπαθανασίου Βασίλειου, κλάδου ΠΕ Γεωπόνων και Καραμάνη Δήμητρας, κλάδου ΔΕ 38.
Επιπροσθέτως, συνέχεια προηγούμενων ενημερώσεων, σας υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 18 του άρθρου του Ν. 2307/1995: «18.Οι υπάλληλοι δήμων, κοινοτήτων, ιδρυμάτων, λοιπών νομικών προσώπων και συνδέσμων των Ο.Τ.Α. και των συμβουλίων περιοχής μπορούν να μετακινούνται έξω από την έδρα τους για εκτέλεση υπηρεσίας, ύστερα από απόφαση του αρμόδιου για το διορισμό οργάνου και μέχρι τρεις (3) ημέρες το μήνα κατ’ ανώτατο όριο.
Για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) ημερών η μετακίνηση γίνεται ύστερα από απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής, του κοινοτικού συμβουλίου, του διοικητικού συμβουλίου των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. και της εκτελεστικής επιτροπής των ιδρυμάτων, συνδέσμων Ο.Τ.Α. και συμβουλίων περιοχής. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις επιτρέπεται η μετακίνηση χωρίς προηγουμένη απόφαση των ανωτέρω συλλογικών οργάνων Στις περιπτώσεις αυτές τα συλλογικό όργανα αποφασίζουν χωρίς καθυστέρηση αν η μετακίνηση ήταν δικαιολογημένη ή όχι.»

Ο μέγιστος αριθμός των επιτρεπομένων εκτός έδρας ημερών είχε καθορισθεί στις 120 ετησίως, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 , του άρθρου 2 του Ν. 2685/1999: «3.Ο αριθμός των επιτρεπόμενων κατ’ έτος και κατά μήνα ημερών εκτός έδρας των υπαλλήλων, ανάλογα με τον κλάδο, την κατηγορία και ειδικότητα που ανήκουν, καθορίζεται με κοινή απόφαση του αρμόδιου Υπουργού και του Υπουργού Οικονομικών και δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις εκατόν είκοσι (120) κατ’ έτος. Με κοινή απόφαση του αρμόδιου Υπουργού και του Υπουργού Οικονομικών επιτρέπεται υπέρβαση του ανώτατου ορίου των ημερών εκτός έδρας μόνο για την αντιμετώπιση έκτακτων γεγονότων (θεομηνίες, πυρκαγιές, επιδημίες), για μηχανικούς του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων για τις ανάγκες ελέγχου και επίβλεψης μελετών και έργων «για τους υπαλλήλους του Σ.Δ.Ο.Ε.. για τις ανάγκες των ελέγχων για οικονομικές απάτες», καθώς και για τους γεωτεχνικούς υπαλλήλους που μετακινούνται για την εφαρμογή προγραμμάτων και ελέγχων του Υπουργείου Γεωργίας. Η απόφαση αυτή εκδίδεται το αργότερο μέσα σε ένα (1) μήνα από τη μετακίνηση, μετά την εξάντληση του ανώτατου ορίου.» και ήδη ο αριθμός αυτός έχει μειωθεί στις 60 ημέρες εκτός έδρας ετησίως, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1, του άρθρου 9, του Ν. 3833/2010: «1.Το ανώτατο όριο των επιτρεπόµενων κατ’ έτος και κατά µήνα ηµερών εκτός έδρας της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 2685/1999 (ΦΕΚ 35 Α΄) καθορίζεται σε εξήντα (60) ηµέρες. Η υπέρβαση του ανωτέρω ορίου που προβλέπεται από τις διατάξεις της ίδιας παραγράφου, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ηµέρες κατ’ έτος. [3] ««Ειδικά για έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες και, εφόσον το υφιστάμενο προσωπικό, που ασκεί τα συγκεκριμένα υπηρεσιακά καθήκοντα, δεν επαρκεί, επιτρέπεται η υπέρβαση των εξήντα (60) ημερών, που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο, με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού. Στην απόφαση αυτή προσδιορίζονται οι ειδικότητες και τα συγκεκριμένα υπηρεσιακά καθήκοντα στα οποία αφορά η υπέρβαση, καθώς και ο αριθμός ημερών αυτής, ο οποίος δεν μπορεί να υπερβαίνει τις σαράντα (40) ημέρες.»

Επειδή εκ των πραγμάτων καθίσταται πλέον αδύνατη η αντιμετώπιση του φόρτου εργασίας στην παρούσα κατάσταση, καθίσταται επιβεβλημένη η πλήρης απασχόληση των προαναφερόμενων υπαλλήλων στο Δήμο για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών και την ομαλή εξυπηρέτηση των πολιτών.
Κατόπιν των προαναφερομένων παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.-
Κιάτο 12 Ιουνίου 2013
Ο Προϊστάμενος Τμήματος Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου, Αλλοδαπών, Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας Γεωργίου ΒλάσιοςΔΕ1 Διοικητικού Ο προϊστάμενος Δ/νσης Δ/κών & Οικ/κών ΥπηρεσιώνΑσημακόπουλος ΘεόδωροςΠΕ1 Διοικητικού

Ύστερα από το παραπάνω ο Πρόεδρος εισηγήθηκε την ανάκληση της αριθμ. 226/2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις του άρθρου 72 παράγρ. 1 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και το από 12-6-2013 Υπηρεσιακό σημείωμα του αρμοδίου Τμήματος του Δήμου,
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

— Ανακαλεί την αριθμ. 226/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία είχε εγκριθεί η μετακίνηση-διάθεση της υπαλλήλου του Δήμου μας Καραμάνη Δήμητρας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου που εδρεύει στην Τρίπολη και συγκεκριμένα στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Πελοποννήσου , με πλήρες ωράριο και αποκλειστική απασχόληση, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο παραπάνω σχετικό Υπηρεσιακό σημείωμα του αρμοδίου Τμήματος του Δήμου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 115/2012.
Συντάχθηκε και υπογράφεται
Ο Πρόεδρος Τα μέλη
Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος 1. Ζαχαριάς Χρήστος
2. Παπαβασιλείου Νικόλαος
3. Μπούκης Γεώργιος
4. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
5. Χουσελάς Ευάγγελος
6. Σπανός Κωνσταντίνος
Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 26 Ιουνίου 2013
Ο Δήμαρχος

Print Friendly, PDF & Email