Απόφαση 114/2013 – Οικονομική Επιτροπή

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της 9/ 26-6-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.
Αριθμός Απόφασης 114

Περίληψη: Έγκριση δαπάνης αμοιβής € 236,16 της δικηγόρου Σοφίας Σαρλή σε υπόθεση
αίτησης του Πέτρου Μαγκιρίδη κ.λ.π. ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Κορίνθου, σχετικά με αναγνώριση δικαιούχου αποζημίωσης ακινήτου.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 26η Ιουνίου 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00 π.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων ύστερα από την αριθμ. 14754/21-6-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010) γιατί σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7 δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ
1. Σπυρίδων Σταματόπουλος, Δήμαρχος, Πρόεδρος —
2. Ζαχαριάς Χρήστος Αντιπρόεδρος
3. Παπαβασιλείου Νικόλαος Μέλος
4. Μπούκης Γεώργιος Μέλος
5. Σωτηρόπουλος Ιωάννης «
6. Χουσελάς Ευάγγελος «
7. Σπανός Κωνσταντίνος «
……………………………………………………………………………………………………………………………….
Θ έ μ α 18ο
————————-
Στο 18ο θέμα της ημερήσιας διάταξης « Έγκριση δαπάνης αμοιβής € 236,16 της δικηγόρου Σοφίας Σαρλή σε υπόθεση αίτησης του Πέτρου Μαγκιρίδη κ.λ.π. ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, σχετικά με αναγνώριση δικαιούχου αποζημίωσης ακινήτου», ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμαρχος Σπυρίδων Σταματόπουλος έθεσε υπόψη της Επιτροπής το από 21-6-2013 Yπηρεσιακό σημείωμα της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου που έχει ως εξής:

« ΘΕΜΑ Έγκριση δαπάνης αμοιβής € 236,16 της δικηγόρου Σοφίας Σαρλή σε υπόθεση αίτησης του Πέτρου Μαγκιρίδη κ.λ.π. ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, σχετικά με αναγνώριση δικαιούχου αποζημίωσης ακινήτου.
*******************************
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006 (Νέος Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) οι πληρεξούσιοι δικηγόροι, που διορίζονται από το Δήμο ή την Κοινότητα αμείβονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα περί Δικηγόρων που ισχύουν κάθε φορά.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Νόμου 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης) περί «Οικονομικής Επιτροπής – Αρμοδιότητες» η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού.

Σύμφωνα με την 141/2011 πράξη του 1ου Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου κρίθηκε ότι «Είναι νόμιμη η καταβολή αμοιβής ποσού που υπολείπεται της αμοιβής που οφείλεται για την κατάθεση προτάσεων εναγομένου για παράσταση δικηγόρου ενώπιον Μονομελούς Πρωτοδικείου και ότι το γραμμάτιο προείσπραξης δεν υπάρχει στα στοιχεία του φακέλου αλλά η σχετική δαπάνη αποδεικνύεται από το περιεχόμενο της απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου, όπου αναφέρεται ότι η ένδικη αγωγή συζητήθηκε, μετ’ αναβολή, και ότι παραστάθηκε ο δικηγόρος».
Θέτουμε υπόψη σας τα δικαιολογητικά που μας προσκόμισε η πληρεξούσια δικηγόρος Κα Σοφία Σαρλή (προτάσεις, πρακτικά δικαστηρίου και την αρίθμ. 23/2011 απόφαση από την οποία προκύπτει ότι παραστάθηκε σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου) για δικαστικές και εξώδικες ενέργειες που διενήργησε κατ’ εντολή και για λογαριασμό του Δήμου σύμφωνα με την 225/2010 Απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής, ποσού (236,16) ΕΥΡΩ, «για προτάσεις και παράσταση στο Μονομελές Πρωτοδικείο σε υπόθεση αίτησης του Πέτρου Μαγκιρίδη κ.λ.π., σχετικά με αναγνώριση δικαιούχων αποζημίωσης ακινήτου».
Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, προτείνουμε να ληφθεί απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση της δαπάνης αμοιβής της Πληρεξούσιας Δικηγόρου Κας Σοφίας Σαρλή και τη διάθεση πίστωσης ποσού (236,16) ΕΥΡΩ σε βάρος του Κωδικού Αριθμού των εξόδων 00-6111.001 με την ονομασία «Αμοιβές Νομικών», καθώς και την απόδοσή της στην δικαιούχο για την εξόφληση της σχετικής δαπάνης.-
Κιάτο 21 Ιουνίου 2013
Για το Οικονομικό Τμήμα
Ο Προϊστάμενος Τμήματος
Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών
και Προμηθειών
Ιωάννης Β. Γιαννούλας Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας
Ύστερα από το παραπάνω ο Πρόεδρος εισηγήθηκε την έγκριση και διάθεση της δαπάνης.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις του άρθρου 72 παράγρ. 1 εδάφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και την ανάγκη έγκρισης και διάθεσης της δαπάνης αυτής,
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

A.- Εγκρίνει την δαπάνη αμοιβής ποσού € 236,16 στην Δικηγόρο Σοφία Σαρλή , που αφορά δικαστικές και εξώδικες ενέργειες που διενήργησε σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που προσκόμισε, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του Δήμου, σύμφωνα με την αριθμ. 225/ 2010 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής .

B.- Εγκρίνει και ψηφίζει πίστωση ποσού € 236,16 σε βάρος του Κ.Α. 00- 6111.001 για «Αμοιβές Νομικών» να διατεθεί βάσει πλήρων και νομίμων δικαιολογητικών για την αμοιβή της Δικηγόρου Σοφίας Σαρλή.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 114/2012.
Συντάχθηκε και υπογράφεται
Ο Πρόεδρος Τα μέλη
Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος 1. Ζαχαριάς Χρήστος
2. Παπαβασιλείου Νικόλαος
3. Μπούκης Γεώργιος
4. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
5. Χουσελάς Ευάγγελος
6. Σπανός Κωνσταντίνος
Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 26 Ιουνίου 2013
Ο Δήμαρχος

Print Friendly, PDF & Email