Απόφαση 111/2013 – Δημοτικό Συμβούλιο

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το Πρακτικό της 10/28-03-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης :111

Περίληψη: Κοπή δένδρου επί της οδού Αράτου και στη δεξιά πλευρά αυτής στο ύψος της Συνεταιριστικής Τράπεζας .

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα, την 28η του μηνός Μαρτίου 2013, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη ώρα 20:00΄ μ.μ. συνήλθε υπό την προεδρία του Δημοτικού Συμβούλου, κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε Τ α κ τ ι κ ή συνεδρίαση, το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την υπ’ αριθ. 6364/22-03-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 19, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ [19] 1. Λεονάρδος Αναστάσιος Πρόεδρος 2. Βυτινιώτης Χαρίλαος Αντ/δρος
και Μέλη του Δ. Σ. οι κ.κ. 3. Χουσελάς Ευάγγελος [ Αποχώρησε μετά την συζήτηση του 6ου θέματος],
4. Παπαβασιλείου Νικόλαος, 5. Τσιάνος Ιωάννης 6. Μπάτσος Αντώνιος, 7. Ζάρκος Δημήτριος, 8. Σωτηρόπουλος Ιωάννης, 9. Μπούκης Γεώργιος, 10. Χρυσικός Παύλος, 11. Παπαθανασίου Ελένη, 12. Θελερίτης Γεώργιος, 13. Καραδήμας Βλάσιος, 14. Kουτρέτσης Σπυρίδων, 15. Ζαχαριάς Χρήστος [ Αποχώρησε μετά την συζήτηση του 4ου θέματος] , 16. Σπηλιωτακάρας Σωτήριος, 17. Σπανός Κων/νος [ Αποχώρησε μετά την συζήτηση του 17ου θέματος], 18. Χατούπης Νικόλαος Αποχώρησε μετά την συζήτηση του 5ου θέματος] , 19. Μακρής Βασίλειος.

ΑΠΟΝΤΕΣ [8] 1. Καππαή- Καλπαξή Ελένη Γραμματέας, 2. Καρακούσης Ευάγγελος,
3. Πανάγου Αθανάσιος, 4. Σταματόπουλος Γεώργιος, 5. Γεωργούσης Δημήτριος , 6.Λέγγας Σπυρίδων, 7. Χωρέμης Αναστάσιος, 8. Παπαδημητρίου Σωτήριος .
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Κ. ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ :
1. Λεονάρδος Ιωάννης (Κιάτου), 2. Σπηλιώτης Δημήτριος (Κλημεντίου), 3. Πανάγαινας Κων/νος (Λαλιωτίου), 4. Μπούκης Παρασκευάς (Μεγ. Βάλτου), 5. Κλειούφη Γεωργία (Μουλκίου),
6. Χρόνης Ιωάννης (Μποζικών), 7. Κελλάρης Δημήτριος (Πασίου),8. Γιαννάκαινας Αναστάσιος (Σικυώνος), 9. Μυττάς Βασίλειος (Σουλίου), 10. Μούκος Γεώργιος (Τιτάνης), 11. Ράπτης Νικόλαος (Καισαρίου), 12. Καραγκέλης Δημήτριος (Λαύκας), 13.Χουσελάς Βασίλειος (Ψαρίου).

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ :
1. Βρέντας Ιωάννης (Διμηνιού), 2. Δριτσόπουλος Ανδρέας (Κάτω Διμηνιού), 3. Ραφτόπουλος Κων/νος (Κρυονερίου), 4. Μηλιώτης Γεώργιος (Μικ. Βάλτου), 5. Δεδάκης Σπυρίδων (Καστανέας), 6. Κύργαινας Παναγιώτης (Κεφαλαρίου), 7.Κάππος Ανδρέας (Φενεού), 8. Φιακάς Παναγιώτης (Γκούρας), 9. Τσεμεντζής Λεωνίδας (Ματίου), 10. Ζαφείρης Γεώργιος (Μεσινού),
11. Χριστόπουλος Θεόδωρος (Μοσιάς).

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ:
1. Ρήγας Ιωάννης (Βελίνας), 2. Αναστασίου Θεοφάνης (Γονούσας), 3. Δρίμας Ιωάννης (Δροσοπηγής), 4.Σκάζας Δημήτριος (Κυλλήνης), 5. Καρατζάς Σωτήριος (Στυμφαλίας). 6. Δρούλιας Χρήστος (Στενού), 7. Ζέρβας Γεώργιος (Φενεού).
ΑΠΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ: 1. Σταθακόπουλος Κων/νος (Παραδεισίου), 2. Καραχοντζίτης Νικόλαος (Ασπροκάμπου), 3. Σελέκος Κων/νος (Καλιάνων) 4. Τσετσώνης Παναγιώτης (Κάτω Ταρσού), 5. Παναγόπουλος Δημήτριος (Πανοράματος),
ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΝΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ : ΟΥΔΕΙΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ : 1.Παλαιολόγος Αλέξανδρος, 2. Καπέλλος Απόστολος,
3. Κασμάς Αλέξανδρος

ΘΕΜΑ 24ο

Στο 24ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης, «Κοπή δένδρου επί της οδού Αράτου και στη δεξιά πλευρά αυτής στο ύψος της Συνεταιριστικής Τράπεζας », ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 14-3-2013 εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου η οποία έχει ως εξής :
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1882 Κιάτο14-3-2013
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Προς: κ. ΠΡΟΕΔΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Κοινοποίηση:1. κ. ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ2. Α. Τ. ΚΙΑΤΟΥ

ΘΕΜΑ: Κοπή δέντρου.

Σχετ. : Το με αριθ. πρωτ. 2514/9/130-δ21-1-2013 έγγραφο του Α. Τ. Κιάτου.

Σας διαβιβάζουμε το με αριθ. πρωτ. 2514/9/130-δ21-1-2013 έγγραφο του Α.Τ. Κιάτου που αφορά την κοπή δέντρου στην οδό Αράτου, και φωτογραφία, προκειμένου να λάβετε σχετική απόφαση.
Η υπηρεσία πρασίνου του Δήμου διενέργησε αυτοψία και διαπίστωσε ότι το δέντρο που αναφέρεται σε αυτό (επί της οδού Αράτου) βρίσκεται σε ακατάλληλη θέση και συγκεκριμένα, φύεται στην άκρη του δρόμου χωρίς να υπάρχει πεζοδρόμιο όπως διακρίνεται και στη φωτογραφία με αποτέλεσμα να δημιουργείται σοβαρό πρόβλημα στην κίνηση των πεζών και να υπάρχει αυξημένος κίνδυνος ατυχήματος
Παρακαλούμε να λάβετε σχετική απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την κοπή του δέντρου.
Επισημαίνεται ότι για να εκδοθεί άδεια κοπής του δέντρου από την Υπηρεσία Δόμησης, θα πρέπει να προσκομιστεί τοπογραφικό διάγραμμα στο οποίο θα σημειώνεται το σημείο που βρίσκεται το δέντρο.

Κιάτο 14-3-2013.
Η Προϊσταμένη του Τμήματος
Β. Πέτρου

Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα, την από 14-3-2013 εισήγηση της Δνσης Περιβάλλοντος την ισχύουσα Νομοθεσία και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του όπως αναλυτικά αναφέρεται στα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας Συνεδρίασης.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Κατά πλειοψηφία
Μειοψηφούντων των κ. κ. Γεωρ. Θελερίτη και Χαρ. Βυτινιώτη

Εγκρίνει την Κοπή του δένδρου επί της οδού Αράτου και στη δεξιά πλευρά αυτής στο ύψος της Συνεταιριστικής Τράπεζας, για τους λόγους που με λεπτομέρεια αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση της αρμόδια υπηρεσίας.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 111/2013
Συντάχθηκε και υπογράφεται
Ακολουθούν υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Κιάτο 29-03-2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ

Print Friendly, PDF & Email