Απόφαση 11/2014 – Οικονομική Επιτροπή

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της 3/ 04-02-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.
Αριθμός Απόφασης 11

Περίληψη: Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, μετά
την αριθ.34/2014 Α.Δ.Σ.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 4η Φεβρουαρίου του έτους 2014 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:30 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Προέδρου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 2732/31-01-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 4 – ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Σπυρίδων Σταματόπουλος,Δήμαρχος, Πρόεδρος 1. Ζαχαριάς Χρήστος Αντιπρόεδρος
2. Μπούκης Γεώργιος Μέλος 2. Σπανός Κωνσταντίνος Μέλος
4. Σωτηρόπουλος Ιωάννης « 3. Χουσελάς Ευάγγελος «
5. Παπαβασιλείου Νικόλαος «

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Γκορίτσα Γιαννούλα, για την τήρηση των πρακτικών.

Θ έ μ α 2ο
————————-
Στο 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους μετά την αριθ.34/2014 ΑΔΣ», ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμαρχος Σπυρίδων Σταματόπουλος, έθεσε υπόψη την αριθ. 34/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί αναγκαιότητας διαφόρων προμηθειών, κατασκευών και συντηρήσεων που αφορούν αποκατάσταση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες και μη στην Δ.Ε. ΚΙΑΤΟΥ,Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ και Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ και εξέθεσε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», πρέπει η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει για την ψήφιση και διάθεση των πιστώσεων μετά την τροποποίηση του Προϋπολογισμού με τις προαναφερόμενες αποφάσεις.
Επίσης σύμφωνα με την 30/2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «οι πιστώσεις που προορίζονται για την εκτέλεση έργων και εργασιών ή τη διενέργεια προμηθειών, για τις οποίες απαιτείται η εκπόνηση μελέτης», δεν μπορούν να διατεθούν, εάν προηγουμένως δεν συνταχθεί η σχετική μελέτη, από τον προϋπολογισμό της οποίας θα προκύπτει και το ύψος της αντίστοιχης δαπάνης (Εγκ. Υπ. Εσωτ. 38135/9-7-1986).

Για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου συντάχθηκαν\

1) η αριθ. 26/2013 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας με τίτλο «Πιστοποίηση συστήματος διαχείρισης ποιότητας με το πρότυπο ΙSO 9001:2008»
ποσού € 1.476,00 σε βάρος του Κ.Α.00-6117.011 του προϋπολογισμού του Δήμου

2) η αριθ. 19/2013 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής με τίτλο «Προμήθεια Μηχανολογικού εξοπλισμού Αντλιοστασίων Δ.Ε ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» ποσού € 14.906,37 σε βάρος του Κ.Α. 25-7135.008 του προϋπολογισμού του Δήμου

3) η αριθ. 20/2013 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής με τίτλο «Προμήθεια Μηχανολογικού εξοπλισμού Αντλιοστασίων Δ.Ε ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ» ποσού € 14.999,92 σε βάρος του Κ.Α. 25-7135.009 του προϋπολογισμού του Δήμου

4) η αριθ. 17/2013 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας με τίτλο «Κατασκευή αρδευτικού δικτύου Δ.Ε ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» ποσού € 12.600,00 σε βάρος του
Κ.Α. 25-7312.016 του προϋπολογισμού του Δήμου

5) η αριθ. 37/2010 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Στυμφαλίας με τίτλο
«Εκσυγχρονισμός Η/Μ εξοπλισμού αντλιοστασίου Λαύκας – Καστανιάς – Δροσοπηγής
Τ.Δ. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ» ποσού € 4.246,11 σε βάρος του Κ.Α. 25-7312.205 του προϋπολογισμού
του Δήμου

6) η αριθ. 15/2013 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας με τίτλο
«Επισκευή – Συντήρηση Υδραυλάκων Δ.Ε ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» ποσού € 7.200,00 σε βάρος του
Κ.Α. 25-7336.003 του προϋπολογισμού του Δήμου

7) η αριθ. 16/2013 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας με τίτλο
«Επισκευή – Συντήρηση Υδραυλάκων Δ.Ε ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ» ποσού € 7.200,00 σε βάρος του
Κ.Α. 25-7336.004 του προϋπολογισμού του Δήμου

8) η αριθ. 24/2013 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας με τίτλο
«Εργασίες συντήρησης Αστικού Εξοπλισμού Δ .Ε ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ και ΦΕΝΕΟΥ » ποσού € 5.976,57
σε βάρος του Κ.Α. 30-6262.002 του προϋπολογισμού του Δήμου

9) η αριθ. 30/2013 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας με τίτλο
«Παρακολούθηση συστήματος συναγερμού πρατηρίου υγρών καυσίμων επί 24ώρου βάσεως»
ποσού € 130,00 σε βάρος του Κ.Α. 30-6264.003 του προϋπολογισμού του Δήμου

10) η αριθ. 27/2013 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας με τίτλο
«Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού πάγιου εξοπλισμού» ποσού € 2.991,36
σε βάρος του Κ.Α. 30-6265.007 του προϋπολογισμού του Δήμου

11) η αριθ 37/2013 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας με τίτλο
«Προμήθεια GPS Χειρός, Αποστασιόμετρου και ψηφιακών Φωτογραφικών μηχανών για
της ανάγκες Της Τεχνικής Υπηρεσίας» ποσού € 1.795,80 σε βάρος του Κ.Α. 30-7131.005
του προϋπολογισμού του Δήμου

12) η αριθ 18/2013 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας με τίτλο
«Προμήθεια συστήματος ασφαλείας Δημοτικών Κτιρίων» ποσού € 4.999,95 σε βάρος του
Κ.Α. 30-7135.004 του προϋπολογισμού του Δήμου

13) η αριθ 94/2009 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας με τίτλο «Καταβολή αποζημίωσης στον Ε.Δ.Ε. Ιάκωβο Σπαθόπουλο για το έργο [Διαμόρφωση – Ανάπλαση Πλατείας Ελευθερίας ΚΙΑΤΟΥ}» ποσού € 6.135,24 σε βάρος του Κ.Α 30-7425.002 του προϋπολογισμού του Δήμου

14) η αριθ 17/2013 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας με τίτλο
«Ενοικίαση Χημικών Τουαλετών» ποσού € 3.075,00 σε βάρος του Κ.Α. 70-6236.001
του προϋπολογισμού του Δήμου

15) η αριθ 28/2013 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας με τίτλο
«Εκχιονισμός δρόμων Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ» ποσού € 12.300,00
σε βάρος του Κ.Α. 70-6262.013 του προϋπολογισμού του Δήμου

16) η αριθ. 32/2013 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας με τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στην Δημοτική Ενότητα Σικυωνίων» ποσού € 24.600,00 σε βάρος του Κ.Α. 70-6262.014 του προϋπολογισμού του Δήμου

17) η αριθ. 33/2013 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας με τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στην Δημοτική Ενότητα Στυμφαλίας» ποσού € 12.700,00 σε βάρος του Κ.Α. 70-6262.015 του προϋπολογισμού του Δήμου

18) η αριθ. 34/2013 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας με τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στην Δημοτική Ενότητα Φενεού» ποσού € 12.700,00 σε βάρος του Κ.Α. 70-6262.016 του προϋπολογισμού του Δήμου.

Τελειώνοντας εισηγήθηκε την ψήφιση και διάθεση των πιστώσεων που προκύπτουν, τόσο από την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όσο και από τις μελέτες του Δήμου .
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τις διατάξεις του άρθρου 72 παράγρ. 1 εδάφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και την 30/2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει και ψηφίζει τη διάθεση των παρακάτω πιστώσεων μετά την αριθ. 34/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου τις αριθ. 94/2009,37/2010, 26,19,20,17,,15,16,24,30,27,37,18,17,28,32,33 και 34/2013 μελέτες της Τεχνικής Υπηρεσίας , αναλυτικά όπως παρακάτω:

Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Π.Α.Υ. ΠΟΣΟ
00-6117.011 «Πιστοποίηση συστήματος διαχείρισης
ποιότητας με το πρότυπο
I ΙSO 9001:2008»
((Συνεχιζόμενη Εργασία από τακτικά
έσοδα)
Αριθ. Μελέτης: 26/2013
217/14 1.476,00€
25-7135.008
«Προμήθεια Μηχανολογικού εξοπλισμού
Αντλιοστασίων
Δ.Ε ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»
((Συνεχιζόμενη προμήθεια από Κ.Α.Π
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ)
Αριθ. Μελέτης: 19/2013
210/14 14.906,37€

25-7135.009
«Προμήθεια Μηχανολογικού εξοπλισμού
Αντλιοστασίων
Δ.Ε ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ»
((Συνεχιζόμενη προμήθεια από Κ.Α.Π
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ)
Αριθ. Μελέτης: 20/2013 211/14 14.999,92€

25-7312.016
« Κατασκευή αρδευτικού δικτύου
Δ.Ε ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»
((Συνεχιζόμενο Έργο από Κ.Α.Π
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ)
Αριθ. Μελέτης: 17/2013 212/14 12.600,00€

25-7312.205
«Εκσυγχρονισμός Η/Μ εξοπλισμού
αντλιοστασίου
Λαύκας – Καστανιάς – Δροσοπηγής Τ.Δ.
ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ»
(ΣΑΕ – 055 2010) – ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ
Αριθ. Μελέτης: 37/2010
224/14 4.246,11€

25-7336.003
« Επισκευή – Συντήρηση Υδραυλάκων
Δ.Ε ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»
(Συνεχιζόμενο Έργο από Κ.Α.Π ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ)
Αριθ. Μελέτης: 15/2013
213/14 7.200,00€

25-7336.004 « Επισκευή – Συντήρηση Υδραυλάκων
Δ.Ε ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ»
(Συνεχιζόμενο Έργο από Κ.Α.Π ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ)
Αριθ. Μελέτης: 16/2013 214/14
7.200,00€

30-6262.002 « Εργασίες συντήρησης Αστικού Εξοπλισμού
Δ .Ε ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ και ΦΕΝΕΟΥ »
(Συνεχιζόμενη Εργασία από τακτικά έσοδα)
Αριθ. Μελέτης: 24/2013 221/14
5.976,57€
30-6264.003
«Παρακολούθηση συστήματος συναγερμού
πρατηρίου υγρών
καυσίμων επί 24ώρου βάσεως»
(Συνεχιζόμενη Εργασία από τακτικά έσοδα)
Αριθ. Μελέτης: 30/2013 219/14

130,00€

30-6265.007 «Συντήρηση και επισκευή επίπλων και
λοιπού πάγιου εξοπλισμού»
(Συνεχιζόμενη Εργασία από τακτικά έσοδα)
Αριθ. Μελέτης: 27/2013 218/14 2.991,36€

30-7131.005 «Προμήθεια GPS Χειρός, Αποστασιόμετρου
και ψηφιακών Φωτογραφικών μηχανών για
της ανάγκες Της Τεχνικής Υπηρεσίας»
(Συνεχιζόμενη Προμήθεια από Κ.Α.Π ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ)
Αριθ. Μελέτης: 37/2013 215/14 1.795,80€
30-7135.004 «Προμήθεια συστήματος ασφαλείας
Δημοτικών Κτιρίων
(Συνεχιζόμενη Προμήθεια από ΣΑΤΑ)
Αριθ. Μελέτης: 18/2013 216/14 4.999,95€
30-7425.002
«Καταβολή αποζημίωσης στον Ε.Δ.Ε.
Ιάκωβο Σπαθόπουλο
για το έργο [Διαμόρφωση – Ανάπλαση Πλατείας Ελευθερίας ΚΙΑΤΟΥ»
(Συνεχιζόμενη Εργασία από τακτικά έσοδα) Αριθ. Μελέτης: 94/2009 223/14 6.135,24€
70-6236.001
«Ενοικίαση Χημικών Τουαλετών»
(Συνεχιζόμενη Εργασία από τακτικά έσοδα)
Αριθ. Μελέτης: 17/2013 222/14 3.075,00€

70-6262.013 «Εκχιονισμός δρόμων Τοπικών Κοινοτήτων
Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ»
(Συνεχιζόμενη Εργασία από τακτικά έσοδα)
Αριθ. Μελέτης: 28/2013 220/14 12.300,00€
70-6262.014
Αποκατάσταση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στην Δημοτική Ενότητα Σικυωνίων
Αριθ. Μελέτης: 32/2013 225/14 24.600,00€

70-6262.015 Αποκατάσταση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στην Δημοτική Ενότητα Στυμφαλίας
Αριθ. Μελέτης: 33/2013 226/14 12.700,00€
70-6262.016
Αποκατάσταση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στην Δημοτική Ενότητα Φενεού
Αριθ. Μελέτης: 34/2013 227/14 12.700,00€

Η Απόφαση αυτή δεν υπόκειται σε έλεγχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 225 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 11/2014.
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος 1. Μπούκης Γεώργιος
2. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
3. Παπαβασιλείου Νικόλαος

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 4 Φεβρουαρίου 2014

Print Friendly, PDF & Email