Απόφαση 109/2013 – Δημοτικό Συμβούλιο

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου


 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το Πρακτικό της 10/28-03-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης :109

Περίληψη: Γνωμοδότηση σχετικά με την περιβαλλοντική έκθεση που αφορά το έργο: «Ανόρυξη γεώτρησης για κάλυψη των αναγκών της ΖΗΡΕΙΑΣ ΕΠΕ στη θέση –Αχούρι- της Τ.Κ. Κυλλήνης του Δήμου Σικυωνίων της ΠΕ Κορινθίας.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα, την 28η του μηνός Μαρτίου 2013, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη ώρα 20:00΄ μ.μ. συνήλθε υπό την προεδρία του Δημοτικού Συμβούλου, κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε Τ α κ τ ι κ ή συνεδρίαση, το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την υπ’ αριθ. 6364/22-03-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 19, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ [19] 1. Λεονάρδος Αναστάσιος Πρόεδρος 2. Βυτινιώτης Χαρίλαος Αντ/δρος
και Μέλη του Δ. Σ. οι κ.κ. 3. Χουσελάς Ευάγγελος [ Αποχώρησε μετά την συζήτηση του 6ου θέματος],
4. Παπαβασιλείου Νικόλαος, 5. Τσιάνος Ιωάννης 6. Μπάτσος Αντώνιος, 7. Ζάρκος Δημήτριος, 8. Σωτηρόπουλος Ιωάννης, 9. Μπούκης Γεώργιος, 10. Χρυσικός Παύλος, 11. Παπαθανασίου Ελένη, 12. Θελερίτης Γεώργιος, 13. Καραδήμας Βλάσιος, 14. Kουτρέτσης Σπυρίδων, 15. Ζαχαριάς Χρήστος [ Αποχώρησε μετά την συζήτηση του 4ου θέματος] , 16. Σπηλιωτακάρας Σωτήριος, 17. Σπανός Κων/νος [ Αποχώρησε μετά την συζήτηση του 17ου θέματος], 18. Χατούπης Νικόλαος Αποχώρησε μετά την συζήτηση του 5ου θέματος] , 19. Μακρής Βασίλειος.

ΑΠΟΝΤΕΣ [8] 1. Καππαή- Καλπαξή Ελένη Γραμματέας, 2. Καρακούσης Ευάγγελος,
3. Πανάγου Αθανάσιος, 4. Σταματόπουλος Γεώργιος, 5. Γεωργούσης Δημήτριος , 6.Λέγγας Σπυρίδων, 7. Χωρέμης Αναστάσιος, 8. Παπαδημητρίου Σωτήριος .
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Κ. ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ :
1. Λεονάρδος Ιωάννης (Κιάτου), 2. Σπηλιώτης Δημήτριος (Κλημεντίου), 3. Πανάγαινας Κων/νος (Λαλιωτίου), 4. Μπούκης Παρασκευάς (Μεγ. Βάλτου), 5. Κλειούφη Γεωργία (Μουλκίου),
6. Χρόνης Ιωάννης (Μποζικών), 7. Κελλάρης Δημήτριος (Πασίου),8. Γιαννάκαινας Αναστάσιος (Σικυώνος), 9. Μυττάς Βασίλειος (Σουλίου), 10. Μούκος Γεώργιος (Τιτάνης), 11. Ράπτης Νικόλαος (Καισαρίου), 12. Καραγκέλης Δημήτριος (Λαύκας), 13.Χουσελάς Βασίλειος (Ψαρίου).

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ :
1. Βρέντας Ιωάννης (Διμηνιού), 2. Δριτσόπουλος Ανδρέας (Κάτω Διμηνιού), 3. Ραφτόπουλος Κων/νος (Κρυονερίου), 4. Μηλιώτης Γεώργιος (Μικ. Βάλτου), 5. Δεδάκης Σπυρίδων (Καστανέας), 6. Κύργαινας Παναγιώτης (Κεφαλαρίου), 7.Κάππος Ανδρέας (Φενεού), 8. Φιακάς Παναγιώτης (Γκούρας), 9. Τσεμεντζής Λεωνίδας (Ματίου), 10. Ζαφείρης Γεώργιος (Μεσινού),
11. Χριστόπουλος Θεόδωρος (Μοσιάς).

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ:
1. Ρήγας Ιωάννης (Βελίνας), 2. Αναστασίου Θεοφάνης (Γονούσας), 3. Δρίμας Ιωάννης (Δροσοπηγής), 4.Σκάζας Δημήτριος (Κυλλήνης), 5. Καρατζάς Σωτήριος (Στυμφαλίας). 6. Δρούλιας Χρήστος (Στενού), 7. Ζέρβας Γεώργιος (Φενεού).
ΑΠΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ: 1. Σταθακόπουλος Κων/νος (Παραδεισίου), 2. Καραχοντζίτης Νικόλαος (Ασπροκάμπου), 3. Σελέκος Κων/νος (Καλιάνων) 4. Τσετσώνης Παναγιώτης (Κάτω Ταρσού), 5. Παναγόπουλος Δημήτριος (Πανοράματος),
ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΝΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ : ΟΥΔΕΙΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ : 1.Παλαιολόγος Αλέξανδρος, 2. Καπέλλος Απόστολος,
3. Κασμάς Αλέξανδρος

ΘΕΜΑ 21ο

Στο 21ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης, : Γνωμοδότηση σχετικά με την περιβαλλοντική έκθεση που αφορά το έργο: «Ανόρυξη γεώτρησης για κάλυψη των αναγκών της ΖΗΡΕΙΑΣ ΕΠΕ στη θέση –Αχούρι- της Τ.Κ. Κυλλήνης του Δήμου Σικυωνίων της ΠΕ Κορινθίας, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου έγγραφη εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής που αναφέρεται στο θέμα και έχει ως εξής:

Έγγραφη εισήγηση για το θέμα: <<Γνωμοδότηση σχετικά με την Περιβαλλοντική έκθεση που αφορά το έργο: «Ανόρυξη γεώτρησης για κάλυψη των αναγκών της ΖΗΡΕΙΑΣ ΕΠΕ.» στη θέση «Αχούρι » της Τ.Κ. Κυλλήνης , Δήμου Σικυωνίων, ΠΕ Κορινθίας>>.

Αφού λήφθησαν υπόψη:
1. Η ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21Β/13-1-2012) (Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ.4 του Ν. 4014/2011(ΦΕΚ Α΄ 209/2011).
2. Ο Νόμος 4014/2011(ΦΕΚ Α΄ 209/2011)
3. Η ΚΥΑ Αριθ.ΗΠ 11014/703/Φ 104/2003 (ΦΕΚ 332 /Β/20-3-2003).
4. Ο Νόμος 3199/2003 (ΦΕΚ 280 /Α’/9-12-03)
5. Η Κ.Υ.Α. 43504/5-12-2005 (ΦΕΚ 1784/Β/20-12-2005).
6. Η αριθ.5/70/23-4-02 απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου του Ν. Κορινθίας όπως τροποποιήθηκε με την αριθ.7/48/5-4-2004 απόφασή του.(Επιβολή απαγορευτικών –περιοριστικών και λοιπών ρυθμιστικών μέτρων για την προστασία του υδάτινου δυναμικού του Νομού Κορινθίας)
7. Το Π.Δ. 433/1983(ΦΕΚ163/Α/9-11-1983) (Όροι εκμεταλλεύσεως και κυκλοφορίας στο εμπόριο των φυσικών μεταλλικών νερών) όπως τροποποιήθηκε με την Υ2 οικ 329/22/2-2-1998 (ΦΕΚ 114/Β/12-2-1998) απόφαση.
8. Η ΚΥΑ Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ 892/ Β/2001). (Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ ΔΥΓ2/Γ.Π.οικ. 38295(ΦΕΚ 630/Β/26-4-2007).
9. Ο Νόμος 3010/-2002(ΦΕΚ 91/Α/25-4-2002.
10. Η με αριθ. Πρωτ.37115/903/25-2-2012 Περιβαλλοντική έκθεση για το ανωτέρω έργο που διαβιβάσθηκε από τη Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Δ/νσης Περιβάλλοντος &Χωρικού σχεδιασμού της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας,
επισημαίνουμε τα εξής:
1. Η <<ΖΗΡΕΙΑ ΕΠΕ.>> σήμερα έχει άδεια χρήσης για μία γεώτρηση στην Τ.Κ. Κυλλήνης. Μία στη θέση <<Αχούρι>> (Αρ.πρωτ. άδειας χρήσης 1120/29-9-2009) που βρίσκεται εντός του οικοπέδου που βρίσκεται και η βιομηxανία εμφιάλωσης με μέγιστη αντλούμενη ποσότητα 36.500 κυβικά μέτρα νερού ανά έτος και από την οποία εμφιαλώνει την κατηγορία νερού <<επιτραπέζιο νερό>>
Με την κατατεθείσα περιβαλλοντική έκθεση ζητείται να εγκριθούν οι περιβαλλοντικοί όροι για το έργο <<Ανόρυξη γεώτρησης για κάλυψη αναγκών της ΖΗΡΕΙΑΣ ΕΠΕ >> στη θέση <<Αχούρι>> της Τ.Κ. Κυλλήνης με μέγιστη άντληση 24.000 κυβικά μέτρα το έτος με σκοπό να εμφιαλώσει την κατηγορία νερού «μεταλλικό νερό».
Η συνολική απολήψιμη ποσότητα νερού από τις δύο γεωτρήσεις (μία υφιστάμενη και μία νέα) που ζητά να αντλεί η <<ΖΗΡΕΙΑ ΕΠΕ.>> είναι 60.500 κυβικά μέτρα νερού το έτος.
2. Σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση 1958/2012 (ΦΕΚ 21Β/13-1-2012) και λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο του νερού που αντλείται από τις δύο γεωτρήσεις το έργο κατατάσσεται στην 2η Ομάδα (Υδραυλικά έργα) και στην Β Κατηγορία (αντλούμενη ποσότητα άνω των 50.000 κυβικά μέτρα νερού ανά έτος) και η υπάρχουσα γεώτρηση της ΖΗΡΕΙΑ ΕΠΕ βρίσκεται εντός του δικτύου προστατευόμενων περιοχών “Natura 2000′ στο οποίο ανήκει και ένα τμήμα του οικοπέδου καθώς και ένα τμήμα των κτιριακών εγκαταστάσεων(Δεδομένα geodata.gov.gr, natura 2000 viewer) αλλά εκτός υγροτοπικών εκτάσεων).

3.Σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν.4014/2011 και επειδή το έργο εξετάζεται ως ενιαίο, στην περίπτωση έργων και δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα σε προστατευόμενες περιοχές του δικτύου Nαtura 2000, η περιβαλλοντική αδειοδότηση διενεργείται με βάση τις σχετικές πρόνοιες των ειδικότερων προεδρικών διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων προστασίας. Σε περίπτωση ελλείψεως σχετικών προβλέψεων για έργα κατηγορίας Β, υποβάλλεται ειδική οικολογική αξιολόγηση στην αρμόδια Υπηρεσία περιβάλλοντος της Περιφέρειας.
3.Στην κατατεθείσα περιβαλλοντική έκθεση παρ.1.2.,λανθασμένα αναφέρεται ότι η ευρύτερη περιοχή δεν έχει χαρακτηριστεί ως περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, ενώ ένα τμήμα του οικοπέδou, των εγκαταστάσεων και η υπάρχουσα γεώτρηση βρίσκεται εντός δικτύου Νatura 2000.
4. Στην περιβαλλοντική έκθεση δεν έχει γίνει αναφορά στην κανονιστική απόφαση αριθ.5/70/23-4-02 απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου του Ν. Κορινθίας όπως τροποποιήθηκε με την αριθ.7/48/5-4-2004 απόφασή του.(Επιβολή απαγορευτικών –περιοριστικών και λοιπών ρυθμιστικών μέτρων για την προστασία του υδάτινου δυναμικού του Νομού Κορινθίας) και δεν έχουν σημειωθεί οι πλησιέστερες γειτονικές γεωτρήσεις.
Εισηγούμαστε
Διαφωνούμε με την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων της διαβιβασθείσας «Περιβαλλοντικής Έκθεσης» που αφορά το έργο «Ανόρυξη γεώτρησης της εταιρίας ΖΗΡΕΙΑΣ ΕΠΕ.» στη θέση «Αχούρι » της Τ.Κ. Κυλλήνης, του Δήμου Σικυωνίων ,ΠΕ Κορινθίας προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες για την παραγωγή συνολικής ποσότητας εμφιαλωμένου νερού 60.500m3 (36500m3 από την ήδη υπάρχουσα γεώτρηση και 24000m3 από την υπό ανόρυξη γεώτρηση), για τους παρακάτω λόγους:
1. Το έργο κατατάσσεται στην 2η Ομάδα, Β κατηγορία σύμφωνα με την ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21Β/13-1-2012) και δεδομένου ότι η υπάρχουσα γεώτρηση ,ένα τμήμα του οικοπέδου και ένα τμήμα των εγκαταστάσεων βρίσκονται εντός δικτύου προστατευόμενων περιοχών “Natura 2000”, μαζί με την περιβαλλοντική έκθεση επιβάλλεται να υποβληθεί και ειδική οικολογική αξιολόγηση στην αρμόδια υπηρεσία περιβάλλοντος της Περιφέρειας, εκτός αν η περιβαλλοντική αξιολόγηση διενεργείται με βάση τις σχετικές πρόνοιες ειδικότερων προεδρικών διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων(¨Άρθρο 10 παρ.1 του Ν.4014/2011). Πρέπει να σημειωθεί ότι το έργο εξετάζεται ως ενιαίο και τα ανωτέρω δεν λαμβάνονται υπόψη στην διαβιβασθείσα περιβαλλοντική έκθεση.
2. Πρέπει να συνταχθεί επικαιροποιημένη περιβαλλοντική έκθεση που θα λαμβάνει υπόψη την πρόσφατη Νομοθεσία καθώς και την κανονιστική απόφαση αριθ.5/70/23-4-02 του Νομαρχιακού Συμβουλίου του Ν. Κορινθίας όπως τροποποιήθηκε με την αριθ.7/48/5-4-2004 απόφασή του(Επιβολή απαγορευτικών –περιοριστικών και λοιπών ρυθμιστικών μέτρων για την προστασία του υδάτινου δυναμικού του Νομού Κορινθίας) και να σημειωθεί η απόσταση των πλησιέστερων γεωτρήσεων από την υπό ανόρυξη γεώτρηση.
3. Η διαβιβασθείσα περιβαλλοντική έκθεση εσφαλμένα αναφέρει ότι η ευρύτερη περιοχή δεν έχει χαρακτηριστεί ως περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλους (παρ.1.2) αφού ένα τμήμα του έργου (η υπάρχουσα γεώτρηση, ένα τμήμα των εγκαταστάσεων της βιομηχανίας εμφιάλωσης και ένα τμήμα του οικοπέδου), βρίσκεται εντός δικτύου «Ναtura 2000»( Δεδομένα geodata.gov.gr, natura 2000 viewer).

Οι συντάξαντεςΝταγκαζίδης ΜιχαήλΠεριβαλλοντολόγος ΠΕ Τσέκος Παναγιώτης Γεωπόνος ΠΕ9 Η Αν. ΠροϊσταμένηΤης Δ/νσης εριβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής Πέτρου Βασιλική
Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα, την εισήγηση της αρμόδιας
Υπηρεσίας του Δήμου, την ισχύουσα νομοθεσία, και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των
μελών του όπως αναλυτικά αναφέρεται στα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά
της παρούσας Συνεδρίασης.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Γνωμοδοτεί αρνητικά στην έγκριση των περιβαλλοντικών όρων της διαβιβασθείσας «Περιβαλλοντικής Έκθεσης» που αφορά το έργο «Ανόρυξη γεώτρησης της εταιρίας ΖΗΡΕΙΑΣ ΕΠΕ.» στη θέση «Αχούρι » της Τ.Κ. Κυλλήνης, του Δήμου Σικυωνίων ,ΠΕ Κορινθίας προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες για την παραγωγή συνολικής ποσότητας εμφιαλωμένου νερού 60.500m3 (36500m3 από την ήδη υπάρχουσα γεώτρηση και 24000m3 από την υπό ανόρυξη γεώτρηση), για τους παρακάτω λόγους:
1. Το έργο κατατάσσεται στην 2η Ομάδα, Β κατηγορία σύμφωνα με την ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21Β/13-1-2012) και δεδομένου ότι η υπάρχουσα γεώτρηση ,ένα τμήμα του οικοπέδου και ένα τμήμα των εγκαταστάσεων βρίσκονται εντός δικτύου προστατευόμενων περιοχών “Natura 2000”, μαζί με την περιβαλλοντική έκθεση επιβάλλεται να υποβληθεί και ειδική οικολογική αξιολόγηση στην αρμόδια υπηρεσία περιβάλλοντος της Περιφέρειας, εκτός αν η περιβαλλοντική αξιολόγηση διενεργείται με βάση τις σχετικές πρόνοιες ειδικότερων προεδρικών διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων(¨Άρθρο 10 παρ.1 του Ν.4014/2011). Πρέπει να σημειωθεί ότι το έργο εξετάζεται ως ενιαίο και τα ανωτέρω δεν λαμβάνονται υπόψη στην διαβιβασθείσα περιβαλλοντική έκθεση.
2. Πρέπει να συνταχθεί επικαιροποιημένη περιβαλλοντική έκθεση που θα λαμβάνει υπόψη την πρόσφατη Νομοθεσία καθώς και την κανονιστική απόφαση αριθ.5/70/23-4-02 του Νομαρχιακού Συμβουλίου του Ν. Κορινθίας όπως τροποποιήθηκε με την αριθ.7/48/5-4-2004 απόφασή του(Επιβολή απαγορευτικών –περιοριστικών και λοιπών ρυθμιστικών μέτρων για την προστασία του υδάτινου δυναμικού του Νομού Κορινθίας) και να σημειωθεί η απόσταση των πλησιέστερων γεωτρήσεων από την υπό ανόρυξη γεώτρηση.
3. Η διαβιβασθείσα περιβαλλοντική έκθεση εσφαλμένα αναφέρει ότι η ευρύτερη περιοχή δεν έχει χαρακτηριστεί ως περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλους (παρ.1.2) αφού ένα τμήμα του έργου (η υπάρχουσα γεώτρηση, ένα τμήμα των εγκαταστάσεων της βιομηχανίας εμφιάλωσης και ένα τμήμα του οικοπέδου), βρίσκεται εντός δικτύου «Ναtura 2000»( Δεδομένα geodata.gov.gr, natura 2000 viewer).

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 109/2013
Συντάχθηκε και υπογράφεται
Ακολουθούν υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Κιάτο 29-03-2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ

Print Friendly, PDF & Email