Απόφαση 105/2013 – Οικονομική Επιτροπή

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της 9/ 26-6-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.
Αριθμός Απόφασης 105

Περίληψη: Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο «Κατασκευή
έργων υποδομής στην Π. Ε. Κανελλοπούλου-Σφαγεία».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 26η Ιουνίου 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00 π.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων ύστερα από την αριθμ. 14754/21-6-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010) γιατί σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7 δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ
1. Σπυρίδων Σταματόπουλος, Δήμαρχος, Πρόεδρος —
2. Ζαχαριάς Χρήστος Αντιπρόεδρος
3. Παπαβασιλείου Νικόλαος Μέλος
4. Μπούκης Γεώργιος Μέλος
5. Σωτηρόπουλος Ιωάννης «
6. Χουσελάς Ευάγγελος «
7. Σπανός Κωνσταντίνος «
……………………………………………………………………………………………………………………………….
Θ έ μ α 9ο
————————-
Στο 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής φυσικού
εδάφους για το έργο «Κατασκευή έργων υποδομής στην Π.Ε. Κανελλοπούλου-Σφαγεία», ο
Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, Δήμαρχος Σταματόπουλος Σπυρίδων, έθεσε υπόψη της Επιτροπής την από 17-6-2013 Εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας που έχει ως εξής:
Κιάτο 17/6/2013
Δ/νση: Τεχνική Υπηρεσία Προς : Την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Σικυωνίων

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Ο παρακάτω υπογεγραμμένος Βασίλειος Παπαβασιλείου, Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων, έχοντας υπόψη:

1. Την αριθ. 05/2013 μελέτη του έργου: “Κατασκευή Έργων Υποδομής στην Π.Ε. Κανελλοπούλου – Σφαγεία”, προϋπολογισμού 57.000,00 €,
2. Το αριθ. 13878/14-06-2013 συμφωνητικό, ποσού 44.024,39€,
3. Την αριθ. 14026/17-06-2013 απόφαση ορισμού επιβλέπουσας του έργου και
4. Τις διατάξεις του άρθρου 186 παρ.2 του Ν. 4070/2012 οι οποίες προβλέπουν ότι για την παραλαβή του φυσικού εδάφους η Προϊσταμένη Αρχή συγκροτεί επιτροπή στην οποία συμμετέχουν υποχρεωτικά ο Προϊστάμενος της Διευθύνουσας Υπηρεσίας Κατσιμπούλας Βασίλειος Πτυχ. Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ3 και η επιβλέπουσα του έργου Καρέλα Αναστασία Πτυχ. Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ3. Η τριμελής Επιτροπή παραλαβής φυσικού εδάφους θα πρέπει να συμπληρωθεί και από ένα ακόμη τεχνικό μέλος της Υπηρεσίας με τον αναπληρωτή του, η επιλογή του οποίου θα γίνει μετά από κλήρωση που θα διενεργήσει η Οικονομική Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν.4024/2011.
Μετά τα ανωτέρω:
Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α
να γίνει ορισμός της Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.
Ο Αν. Προϊστάμενος ΔιεύθυνσηςΤεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας Βασίλειος ΠαπαβασιλείουΠολ. Μηχ. ΠΕ3
Ύστερα από τα παραπάνω, η Οικονομική Επιτροπή προέβη σε κλήρωση για τη συμπλήρωση της παραπάνω Επιτροπής όπου προέκυψε ως τρίτο τακτικό μέλος της Επιτροπής η Φίλη Κωνσταντίνα με αναπληρωματικό την Κατσιδήμα Λεώνη.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος αφού έλαβε υπόψη την κλήρωση που διενεργήθηκε για τη συγκρότηση της Επιτροπής, σε εφαρμογή των διατάξεων α) του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 και β) του άρθρου 186 παρ.2 του Ν. 4070/2012 , πρότεινε να ορισθούν ως τακτικά μέλη οι υπάλληλοι του Δήμου:
1. Κατσιμπούλας Βασίλειος , Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ3
2. Καρέλα Αναστασία Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ 3, Επιβλέπουσα του έργου
3. Φίλη Κωνσταντίνα με αναπληρωματικό την Κατσιδήμα Λεώνη.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις του άρθρου 186 παρ.2 του Ν. 4070/2012 και τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 ,
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Συγκροτεί την Επιτροπή για την παραλαβή φυσικού εδάφους για το έργο «Κατασκευή έργων υποδομής στην Π.Ε. Κανελλοπούλου-Σφαγεία», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 186 παρ.2 του Ν. 4070/2012, αποτελούμενη από τους κ.κ.
1.- Κατσιμπούλα Βασίλειο , Πολιτικό Μηχανικό ΤΕ3
2.- Καρέλα Αναστασία Πολιτικό Μηχανικό ΤΕ3, Επιβλέπουσα του έργου
3.- Φίλη Κωνσταντίνα Πολιτικό Μηχανικό με αναπληρωματικό την Κατσιδήμα Λεώνη.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 105/2012.
Συντάχθηκε και υπογράφεται
Ο Πρόεδρος Τα μέλη
Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος 1. Ζαχαριάς Χρήστος
2. Παπαβασιλείου Νικόλαος
3. Μπούκης Γεώργιος
4. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
5. Χουσελάς Ευάγγελος
6. Σπανός Κωνσταντίνος
Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 26 Ιουνίου 2013
Ο Δήμαρχος

Print Friendly, PDF & Email