Απόφαση 105/2013 – Δημοτικό Συμβούλιο

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το Πρακτικό της 10/28-03-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης :105
Περίληψη: Λήψη απόφασης επί της αριθ. 255/2011 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης .

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα, την 28η του μηνός Μαρτίου 2013, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη ώρα 20:00΄ μ.μ. συνήλθε υπό την προεδρία του Δημοτικού Συμβούλου, κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε Τ α κ τ ι κ ή συνεδρίαση, το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την υπ’ αριθ. 6364/22-03-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 19, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ [19] 1. Λεονάρδος Αναστάσιος Πρόεδρος 2. Βυτινιώτης Χαρίλαος Αντ/δρος
και Μέλη του Δ. Σ. οι κ.κ. 3. Χουσελάς Ευάγγελος [ Αποχώρησε μετά την συζήτηση του 6ου θέματος],
4. Παπαβασιλείου Νικόλαος, 5. Τσιάνος Ιωάννης 6. Μπάτσος Αντώνιος, 7. Ζάρκος Δημήτριος, 8. Σωτηρόπουλος Ιωάννης, 9. Μπούκης Γεώργιος, 10. Χρυσικός Παύλος, 11. Παπαθανασίου Ελένη, 12. Θελερίτης Γεώργιος, 13. Καραδήμας Βλάσιος, 14. Kουτρέτσης Σπυρίδων, 15. Ζαχαριάς Χρήστος [ Αποχώρησε μετά την συζήτηση του 4ου θέματος] , 16. Σπηλιωτακάρας Σωτήριος, 17. Σπανός Κων/νος [ Αποχώρησε μετά την συζήτηση του 17ου θέματος], 18. Χατούπης Νικόλαος Αποχώρησε μετά την συζήτηση του 5ου θέματος] , 19. Μακρής Βασίλειος.

ΑΠΟΝΤΕΣ [8] 1. Καππαή- Καλπαξή Ελένη Γραμματέας, 2. Καρακούσης Ευάγγελος,
3. Πανάγου Αθανάσιος, 4. Σταματόπουλος Γεώργιος, 5. Γεωργούσης Δημήτριος , 6.Λέγγας Σπυρίδων, 7. Χωρέμης Αναστάσιος, 8. Παπαδημητρίου Σωτήριος .
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Κ. ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ :
1. Λεονάρδος Ιωάννης (Κιάτου), 2. Σπηλιώτης Δημήτριος (Κλημεντίου), 3. Πανάγαινας Κων/νος (Λαλιωτίου), 4. Μπούκης Παρασκευάς (Μεγ. Βάλτου), 5. Κλειούφη Γεωργία (Μουλκίου),
6. Χρόνης Ιωάννης (Μποζικών), 7. Κελλάρης Δημήτριος (Πασίου),8. Γιαννάκαινας Αναστάσιος (Σικυώνος), 9. Μυττάς Βασίλειος (Σουλίου), 10. Μούκος Γεώργιος (Τιτάνης), 11. Ράπτης Νικόλαος (Καισαρίου), 12. Καραγκέλης Δημήτριος (Λαύκας), 13.Χουσελάς Βασίλειος (Ψαρίου).

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ :
1. Βρέντας Ιωάννης (Διμηνιού), 2. Δριτσόπουλος Ανδρέας (Κάτω Διμηνιού), 3. Ραφτόπουλος Κων/νος (Κρυονερίου), 4. Μηλιώτης Γεώργιος (Μικ. Βάλτου), 5. Δεδάκης Σπυρίδων (Καστανέας), 6. Κύργαινας Παναγιώτης (Κεφαλαρίου), 7.Κάππος Ανδρέας (Φενεού), 8. Φιακάς Παναγιώτης (Γκούρας), 9. Τσεμεντζής Λεωνίδας (Ματίου), 10. Ζαφείρης Γεώργιος (Μεσινού),
11. Χριστόπουλος Θεόδωρος (Μοσιάς).

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ:
1. Ρήγας Ιωάννης (Βελίνας), 2. Αναστασίου Θεοφάνης (Γονούσας), 3. Δρίμας Ιωάννης (Δροσοπηγής), 4.Σκάζας Δημήτριος (Κυλλήνης), 5. Καρατζάς Σωτήριος (Στυμφαλίας). 6. Δρούλιας Χρήστος (Στενού), 7. Ζέρβας Γεώργιος (Φενεού).
ΑΠΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ: 1. Σταθακόπουλος Κων/νος (Παραδεισίου), 2. Καραχοντζίτης Νικόλαος (Ασπροκάμπου), 3. Σελέκος Κων/νος (Καλιάνων) 4. Τσετσώνης Παναγιώτης (Κάτω Ταρσού), 5. Παναγόπουλος Δημήτριος (Πανοράματος),
ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΝΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ : ΟΥΔΕΙΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ : 1.Παλαιολόγος Αλέξανδρος, 2. Καπέλλος Απόστολος,
3. Κασμάς Αλέξανδρος

ΘΕΜΑ 17ο

Στο 17ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης, «Λήψη απόφασης επί της αριθ. 255/2011 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης », ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την αριθ. 255/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης και την αριθ.32/2013 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων η οποία έχει ως εξής :
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το Πρακτικό της με αριθ. 6/11-3-2013 συνεδρίασης του Δ/κού Συμβουλίου.
Αριθ. Απόφασης 32/2013
Θέμα: «Λήψη απόφασης επί της αριθ. 255/2011 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης».
Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 11η του μηνός Μαρτίου έτους 2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.30 συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων Δήμου Σικυωνίων ύστερα από την αριθ. 190/7-3-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε σε καθένα από τα μέλη του.
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο εννέα (9) μελών ευρέθηκαν παρόντα έξι (6) ήτοι:
Παρόντα Απόντα
1) Μενούνος Σωτήριος Πρόεδρος 1) Ζάρκος Δημήτριος Αντιπρόεδρος
2) Χρυσικός Παύλος Μέλος 2) Λύρας Χρήστος Μέλος
3) Χατούπης Νικόλαος » 3) Γκαϊνά Ευφροσύνη »
4) Λαζόπουλος Παναγιώτης »
5) Καραβάς Ανδρέας »
6) Παπαθανασίου Ελένη Αναπλ. Μέλος
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών η τακτική υπάλληλος του Δήμου κα Γεωργία Γκαβάγια.

Ο Πρόεδρος στη συνέχεια της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ως ανωτέρω, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την αριθ. 255/2011 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, η οποία έλαβε αριθ. πρωτ. της υπηρεσίας μας 133/22-2-2013. Με την απόφαση αυτή το Δ.Σ. Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης ομόφωνα αποφάσισε τη σύσταση Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης.
Ακολούθως ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Καραβά Ανδρέα, ο οποίος είναι Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Ξυλοκάστρου- Ευρωστίνης, προκειμένου να αναλύσει το θέμα.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την αριθ. 255/2011 Απόφαση, το ΠΔ 14/2004 (ΦΕΚ 9/Α/20-1-2004) και μετά από διαλογική συζήτηση,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Συναινεί με το αίτημα του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης και το διαβιβάζει στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμο Σικυωνίων για λήψη σχετικής απόφασης.
Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ακολούθως:
Ο Πρόεδρος Τα μέλη
(Τ.Σ/ Υπογραφή) (Υπογραφές)

Στη συνέχεια κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα, την αριθ.32/2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων την ισχύουσα Νομοθεσία και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του όπως αναλυτικά αναφέρεται στα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας Συνεδρίασης.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ομόφωνα

Ο Δήμος Σικυωνίων συναινεί στην Σύσταση – Ίδρυση Λιμενικού Ταμείου Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 105/2013
Συντάχθηκε και υπογράφεται
Ακολουθούν υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Κιάτο 29-03-2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ

 

Print Friendly, PDF & Email