Απόφαση 104/2013 – Οικονομική Επιτροπή

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της 9/ 26-6-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.
Αριθμός Απόφασης 104

Περίληψη: Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους .

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 26η Ιουνίου 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00 π.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων ύστερα από την αριθμ. 14754/21-6-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010) γιατί σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7 δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ
1. Σπυρίδων Σταματόπουλος, Δήμαρχος, Πρόεδρος —
2. Ζαχαριάς Χρήστος Αντιπρόεδρος
3. Παπαβασιλείου Νικόλαος Μέλος
4. Μπούκης Γεώργιος Μέλος
5. Σωτηρόπουλος Ιωάννης «
6. Χουσελάς Ευάγγελος «
7. Σπανός Κωνσταντίνος «
……………………………………………………………………………………………………………………………….
Θ έ μ α 8ο
————————-
Στο 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους», ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμαρχος Σπυρίδων Σταματόπουλος, έθεσε υπόψη
τις αριθμ. 149, 172, 174, 197 , 198, 199 και 204/2013 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου περί αναγκαιότητας προμηθειών των υπηρεσιών του Δήμου και εξέθεσε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», πρέπει η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει για την ψήφιση και διάθεση των πιστώσεων μετά την τροποποίηση του Προϋπολογισμού με τις προαναφερόμενες αποφάσεις.
Επίσης σύμφωνα με την 30/2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «οι πιστώσεις που προορίζονται για την εκτέλεση έργων και εργασιών ή τη διενέργεια προμηθειών, για τις οποίες απαιτείται η εκπόνηση μελέτης», δεν μπορούν να διατεθούν, εάν προηγουμένως δεν συνταχθεί η σχετική μελέτη, από τον προϋπολογισμό της οποίας θα προκύπτει και το ύψος της αντίστοιχης δαπάνης (Εγκ. Υπ. Εσωτ. 38135/9-7-1986).

Για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου συντάχθηκαν

1) η αριθμ. 4/2013 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας ζωής με τίτλο «Eργασίες επισκευής αρδευτικών δικτύων Δημοτικής Ενότητας Σικυωνίων» ποσού € 24.600,00 σε βάρος του Κ.Α. 25-6262.008 του προϋπολογισμού του Δήμου

2) η αριθμ. 5/2013 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας ζωής με τίτλο «Eργασίες επισκευής υδρευτικών και αρδευτικών δικτύων Δημοτικής Ενότητας Στυμφαλίας» ποσού € 24.600,00 σε βάρος του Κ.Α. 25-6262.004 του προϋπολογισμού του Δήμου

3) η αριθμ. 6/2013 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας ζωής με τίτλο «Eργασίες επισκευής υδρευτικών δικτύων Δημοτικής Ενότητας Φενεού» ποσού € 24.600,00 σε βάρος του Κ.Α. 25-6262.003 του προϋπολογισμού του Δήμου

4) η αριθμ. 7/2013 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας ζωής με τίτλο «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού έτους 2013 (Ενδυση κλπ) (Πρμήθεια μέσων ατομικής προστασίας υπαλλήλων» ποσού € 4.977,81 σε βάρος του Κ.Α. 20-6063.004 του προϋπολογισμού του Δήμου

5) η αριθμ. 9/2013 Τεχνική Περιγραφή εργασιών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας με τίτλο «Τεχνική Υποστήριξη μηχανογραφικού εξοπλισμού (Hardware) » ποσού € 14.998,62 σε βάρος του Κ.Α. 10-6265.001 του προϋπολογισμού του Δήμου

6) η αριθμ. 6/2013 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας για «Εργασίες συντήρησης υφιστάμενων αγροτικών δρόμων Δ.Ε. Σικυωνίων (Χωματουργικές εργασίες εκσκαφών εδάφους και χαλικοστρώσεων αγροτικών δρόμων» ποσού € 24.600,00 σε βάρος του Κ.Α. 30-6262.012 του προϋπολογισμού του Δήμου

7) η αριθμ. 10/2013 Τεχνική Περιγραφή εργασιών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας με τίτλο «Εργασίες καθαρισμού βλάστησης περιαστικών δασών και αλσυλλίων και καθαρισμού δασικών δρόμων Δ.Ε. Στυμφαλίας και Φενεού » ποσού € 24.600,00 σε βάρος του Κ.Α. 70-6262.009 του προϋπολογισμού του Δήμου

8) η αριθμ. 11/2013 Τεχνική Περιγραφή εργασιών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας με τίτλο «Εργασίες καθαρισμού βλάστησης περιαστικών δασών και αλσυλλίων και καθαρισμού δασικών δρόμων Δ.Ε. Σικυωνίων » ποσού € 24.600,00 σε βάρος του Κ.Α. 70-6262.008 του προϋπολογισμού του Δήμου

9) η αριθμ. 12/2013 Τεχνική Περιγραφή εργασιών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας με τίτλο «Ενοικίαση χημικής τουαλέτας » ποσού € 369,00 σε βάρος του Κ.Α. 70-6236.001 του προϋπολογισμού του Δήμου

10) η αριθμ. 11/2013 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας για «Προμήθεια υλικών και εξαρτημάτων για τη λειτουργία του πρατηρίου υγρών καυσίμων του Δήμου Σικυωνίων» ποσού € 15.000,00 σε βάρος του Κ.Α. 30-7135.010 του προϋπολογισμού του Δήμου

Τελειώνοντας εισηγήθηκε την ψήφιση και διάθεση των πιστώσεων που προκύπτουν, τόσο από την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όσο και από τις μελέτες του Δήμου .
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τις διατάξεις του άρθρου 72 παράγρ. 1 εδάφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και την 30/2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Κατά πλειοψηφία: Ψήφοι 6 υπέρ κατά μιας λευκής του κ. Ζαχαριά Χρήστου
Εγκρίνει και ψηφίζει τη διάθεση των παρακάτω πιστώσεων μετά τις αριθμ. 149, 172, 174, 197 , 198, 199 και 204/2013 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου , τις αριθμ. 6 και 11/2013 μελέτες της Τεχνικής Υπηρεσίας , τις αριθμ. 9, 10, 11 και 12/2013 Τεχνικές Περιγραφές και τις αριθμ. 4, 5, 6 και 7/2013 μελέτες της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας ζωής του Δήμου, αναλυτικά όπως παρακάτω:

Στον Κ.Α. : 25-6262.008
Eργασίες επισκευής αρδευτικών δικτύων Δημοτικής Ενότητας
Σικυωνίων € 24.600,00
(αριθμ. 4/2013 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος και
Ποιότητας ζωής)
Αριθμ. Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης: 487/2013

Στον Κ.Α. : 25-6262.004
Eργασίες επισκευής υδρευτικών και αρδευτικών δικτύων Δημοτικής
Ενότητας Στυμφαλίας € 24.600,00
(αριθμ. 5/2013 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος και
Ποιότητας ζωής)
Αριθμ. Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης: 488/2013

Στον Κ.Α. : 25-6262.003
Eργασίες επισκευής υδρευτικών δικτύων Δημοτικής Ενότητας
Φενεού € 24.600,00
(αριθμ. 6/2013 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος και
Ποιότητας ζωής)
Αριθμ. Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης: 489/2013

Στον Κ.Α. : 20-6063.004
Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού έτους 2013
(Ενδυση κλπ) (Πρμήθεια μέσων ατομικής προστασίας υπαλλήλων € 4.977,81
(αριθμ. 7/2013 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος και
Ποιότητας ζωής)
Αριθμ. Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης: 490/2013

Στον Κ.Α. : 10-6265.001
Τεχνική Υποστήριξη μηχανογραφικού εξοπλισμού (Hardware) € 14.998,62
( αριθμ. 9/2013 Τεχνική περιγραφή της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών και Πολεοδομίας)
Αριθμ. Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης: 493/2013

Στον Κ.Α. : 30-6262.012
Εργασίες συντήρησης υφιστάμενων αγροτικών δρόμων
Δ.Ε. Σικυωνίων (Χωματουργικές εργασίες εκσκαφών
εδάφους και χαλικοστρώσεων αγροτικών δρόμων € 24.600,00
( αριθμ. 6/2013 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
και Πολεοδομίας)
Αριθμ. Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης: 494/2013

Στον Κ.Α. : 15-6162.001
Καταβολή επιδομάτων σε δικαιούχους μεταφοράς Α/θμιας
Εκπαιδευσης από 1ο έως και 3ο/2013 για τη μεταφορά τους
από το σπίτι τους στο σχολικό συγκρότημα που φοιτούν ,
από τις περιοχές των οποίων δεν διέρχονται δρομολόγια του
ΚΤΕΛ – ΚΥΑ 35415/28-7-11 € 4.795,46
Αριθμ. Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης: 496/2013

Στον Κ.Α. : 15-6162.001
Καταβολή επιδομάτων σε δικαιούχους μεταφοράς Β/θμιας
Εκπαιδευσης από 1ο έως και 3ο/2013 για τη μεταφορά τους
από το σπίτι τους στο σχολικό συγκρότημα που φοιτούν ,
από τις περιοχές των οποίων δεν διέρχονται δρομολόγια του
ΚΤΕΛ – ΚΥΑ 35415/28-7-11 € 4.829,76
Αριθμ. Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης: 497/2013

Στον Κ.Α. : 70-6262.008
Εργασίες καθαρισμού βλάστησης περιαστικών δασών και
αλσυλλίων και καθαρισμού δασικών δρόμων Δ.Ε. Σικυωνίων € 24.600,00
(αριθμ. 11/2013 Τεχνική περιγραφή της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών και Πολεοδομίας)
Αριθμ. Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης: 491/2013

Στον Κ.Α. : 70-6262.009
Εργασίες καθαρισμού βλάστησης περιαστικών δασών και
αλσυλλίων και καθαρισμού δασικών δρόμων Δ.Ε. Στυμφαλίας
και Φενεού € 24.600,00
(αριθμ. 10/2013 Τεχνική περιγραφή της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών και Πολεοδομίας)
Αριθμ. Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης: 492/2013

Στον Κ.Α. : 30-7135.010
Προμήθεια υλικών και εξαρτημάτων για τη λειτουργία του
πρατηρίου υγρών καυσίμων του Δήμου Σικυωνίων € 15.000,00
(αριθμ. 11/2013 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
και Πολεοδομίας)
Αριθμ. Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης: 495/2013

Στον Κ.Α. : 70-6236.001
Ενοικίαση χημικής τουαλέτας € 369,00
(αριθμ. 12/2013 Τεχνική περιγραφή της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών και Πολεοδομίας)
Αριθμ. Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης: 492/2013

Στον Κ.Α. : 00-6062.
Εξοδα κηδείας αποβιωσάντων υπαλλήλων € 1.000,00
(αριθμ. 174/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου)
Αριθμ. Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης: 499/2013

Η Απόφαση αυτή δεν υπόκειται σε έλεγχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 225 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 104/2013.
Ο Πρόεδρος Τα μέλη
Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος 1. Ζαχαριάς Χρήστος
2. Παπαβασιλείου Νικόλαος
3. Μπούκης Γεώργιος
4. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
5. Χουσελάς Ευάγγελος
6. Σπανός Κωνσταντίνος
Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 26 Ιουνίου 2013
Ο Δήμαρχος

Print Friendly, PDF & Email