Απόφαση 103/2013 – Δημοτικό Συμβούλιο

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

 

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                    

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 10/28-03-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης :103

 

Περίληψη: Ανάκληση της αριθ. 516/2012 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου .  

 

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα, την 28η του μηνός Μαρτίου 2013, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη ώρα 20:00΄ μ.μ. συνήλθε υπό την προεδρία του Δημοτικού Συμβούλου, κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε  Τ α κ τ ι κ ή   συνεδρίαση, το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την υπ’ αριθ. 6364/22-03-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα   19, δηλαδή:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ [19] 1. Λεονάρδος Αναστάσιος Πρόεδρος 2. Βυτινιώτης Χαρίλαος Αντ/δρος

και Μέλη του Δ. Σ. οι κ.κ. 3. Χουσελάς Ευάγγελος [ Αποχώρησε μετά την συζήτηση του 6ου θέματος],

4. Παπαβασιλείου Νικόλαος, 5. Τσιάνος Ιωάννης 6. Μπάτσος Αντώνιος, 7. Ζάρκος   Δημήτριος, 8. Σωτηρόπουλος Ιωάννης, 9. Μπούκης Γεώργιος, 10. Χρυσικός Παύλος, 11. Παπαθανασίου Ελένη, 12. Θελερίτης Γεώργιος, 13. Καραδήμας Βλάσιος, 14. Kουτρέτσης Σπυρίδων, 15. Ζαχαριάς Χρήστος [ Αποχώρησε μετά την συζήτηση του 4ου θέματος]  , 16. Σπηλιωτακάρας Σωτήριος, 17. Σπανός Κων/νος [ Αποχώρησε μετά την συζήτηση του 17ου θέματος],   18. Χατούπης Νικόλαος Αποχώρησε μετά την συζήτηση του 5ου θέματος] , 19. Μακρής Βασίλειος.

 

ΑΠΟΝΤΕΣ [8] 1. Καππαή- Καλπαξή Ελένη Γραμματέας, 2. Καρακούσης Ευάγγελος,

3. Πανάγου Αθανάσιος, 4. Σταματόπουλος Γεώργιος, 5. Γεωργούσης Δημήτριος , 6.Λέγγας Σπυρίδων, 7. Χωρέμης Αναστάσιος, 8. Παπαδημητρίου Σωτήριος .

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Κ. ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ :

1. Λεονάρδος Ιωάννης (Κιάτου), 2. Σπηλιώτης Δημήτριος (Κλημεντίου), 3. Πανάγαινας Κων/νος (Λαλιωτίου), 4. Μπούκης Παρασκευάς (Μεγ. Βάλτου), 5. Κλειούφη Γεωργία (Μουλκίου),

6. Χρόνης Ιωάννης (Μποζικών), 7. Κελλάρης Δημήτριος (Πασίου),8. Γιαννάκαινας Αναστάσιος (Σικυώνος), 9. Μυττάς Βασίλειος (Σουλίου), 10. Μούκος Γεώργιος (Τιτάνης), 11. Ράπτης Νικόλαος (Καισαρίου), 12. Καραγκέλης Δημήτριος (Λαύκας), 13.Χουσελάς Βασίλειος (Ψαρίου).

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ :

1. Βρέντας Ιωάννης (Διμηνιού), 2. Δριτσόπουλος Ανδρέας (Κάτω Διμηνιού), 3. Ραφτόπουλος Κων/νος (Κρυονερίου), 4. Μηλιώτης Γεώργιος (Μικ. Βάλτου), 5. Δεδάκης Σπυρίδων (Καστανέας), 6. Κύργαινας Παναγιώτης (Κεφαλαρίου), 7.Κάππος Ανδρέας (Φενεού), 8. Φιακάς Παναγιώτης (Γκούρας), 9. Τσεμεντζής Λεωνίδας (Ματίου), 10. Ζαφείρης Γεώργιος (Μεσινού),

11. Χριστόπουλος Θεόδωρος (Μοσιάς).

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ:

1. Ρήγας Ιωάννης (Βελίνας), 2. Αναστασίου Θεοφάνης (Γονούσας), 3. Δρίμας Ιωάννης (Δροσοπηγής), 4.Σκάζας Δημήτριος (Κυλλήνης), 5. Καρατζάς Σωτήριος (Στυμφαλίας). 6. Δρούλιας Χρήστος (Στενού), 7. Ζέρβας Γεώργιος (Φενεού).

ΑΠΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ: 1. Σταθακόπουλος Κων/νος (Παραδεισίου), 2. Καραχοντζίτης Νικόλαος (Ασπροκάμπου), 3. Σελέκος Κων/νος (Καλιάνων) 4. Τσετσώνης Παναγιώτης (Κάτω Ταρσού), 5. Παναγόπουλος Δημήτριος (Πανοράματος),

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΝΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ : ΟΥΔΕΙΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ : 1.Παλαιολόγος Αλέξανδρος, 2. Καπέλλος Απόστολος,

3. Κασμάς Αλέξανδρος

 

ΘΕΜΑ 15ο

 

       Στο 15ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης, «Ανάκληση της αριθ. 516/2012 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 22-3-2013 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών    η οποία έχει ως εξής :

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                            ΠΡΟΣ:  

Αριθ. πρωτ: Δ.Υ.                                                        κ. Πρόεδρο Δ.Σ.

                                                                                             κ. Δήμαρχο     

                     ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ Η’ ΜΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ                                              

                   ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.

         Με την υπ’ αριθ. 516/2012 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, αποφασίσθηκε η μίσθωση χώρου εντός των ορίων της Δ.Κ. Κιάτου, με σκοπό τη στέγαση των νέων υπηρεσιών (πολεοδομίας, κοινωνικής πρόνοιας κ.α.) οι οποίες, σύμφωνα και με τις διατάξεις των άρθρων 94 και 95, θα έπρεπε να λειτουργήσουν από 1.1.2013 στα πλαίσια του Δήμου.

         Με τις διατάξεις του άρθρου 1 της από 31.12.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και του Υπουργού Επικρατείας» (ΦΕΚ Α’ 256), λόγω και της έναρξης εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016, αποφασίσθηκε ότι οι αρμοδιότητες που από 1.1.2013 θα έπρεπε να ασκούν οι Δήμοι, θα εξακολουθήσουν να ασκούνται από τις υπηρεσίες που τις παρείχαν έως και 31.12.2012 και μόνο όταν υπάρξει απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, κατόπιν γνώμης και της ΚΕΔΕ, θα αποφασισθεί πότε οι κατά περίπτωση αρμοδιότητες θα αρχίσουν να ασκούνται από τους κατά τόπους Δήμους.

         Συνεπώς και σύμφωνα με τα ανωτέρω, δεν προκύπτει ανάγκη μίσθωσης χώρου από το Δήμο για στέγαση νέων υπηρεσιών, δεδομένου ότι οι υπηρεσίες αυτές θα εξακολουθήσουν να ασκούνται από τους φορείς που τις ασκούσαν και κατά την 31.12.2012.

Κατόπιν αυτών, γνώμη της υπηρεσίας είναι ότι θα πρέπει να ανακληθεί η υπ’ αριθ. 516/2012 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, δεδομένου ότι δεν υφίστανται οι λόγοι που προκάλεσαν τη λήψη της.

Τέλος θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι τόσο από έγγραφα του Υπουργείου Εσωτερικών όσο και από Πράξεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σε κάθε περίπτωση που προκύπτει ανάγκη στέγασης Δημοσίων Υπηρεσιών, θα πρέπει να εξαντλούνται οι δυνατότητες αξιοποίησης υφιστάμενων ιδιόκτητων ακινήτων και μόνο όταν αυτά δεν υπάρχουν ή είναι αδύνατη ή ασύμφορη η λειτουργία τους, τότε και μόνο τότε να εξετάζεται η δυνατότητα μίσθωσης ακινήτων από τρίτους.

 

                                                          Κιάτο, 22 Μαρτίου 2013

                                                                          Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών

                                                                                   Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

   και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

     Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα, την αριθ. 516/2012 την από       22 -3-2013 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, την ισχύουσα Νομοθεσία και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του όπως αναλυτικά αναφέρεται στα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας Συνεδρίασης.

                          

                                           Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Κατά πλειοψηφία

Μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ. Νικ. Παπαβασιλείου, Παύλου Χρυσικού και του κ. Κων. Σπανού ο οποίος έδωσε λευκή ψήφο.

 

 

       Ανακαλεί την αριθ. 516/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων με

θέμα: «Αναγκαιότητα μίσθωσης ακινήτου στη Δημοτική Κοινότητα Κιάτου για τις ανάγκες στέγασης υπηρεσιών του Δήμου μας», για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσης .

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 103/2013

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ακολουθούν υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 29-03-2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ

Print Friendly, PDF & Email