Απόφαση 102/2013 – Οικονομική Επιτροπή

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της 9/26-6-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.
Αριθμός Απόφασης 102

Περίληψη: Καθορισμός όρων διακήρυξης για την εκτέλεση εργασιών «Καθαρισμού
οδών, αγροτικών τάφρων και χανδάκων από φερτές ύλες Δ.Ε. Σικυωνίων».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 26η Ιουνίου 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00 π.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων ύστερα από την αριθμ. 14754/21-6-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010) γιατί σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7 δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ.
1. Σπυρίδων Σταματόπουλος, Δήμαρχος, Πρόεδρος —
2. Ζαχαριάς Χρήστος Αντιπρόεδρος
3. Παπαβασιλείου Νικόλαος Μέλος
4. Μπούκης Γεώργιος Μέλος
5. Σωτηρόπουλος Ιωάννης «
6. Χουσελάς Ευάγγελος «
7. Σπανός Κωνσταντίνος «
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Θ έ μ α 6ο
————————-
Στο 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Καθορισμός όρων διακήρυξης για την εκτέλεση εργασιών «Καθαρισμού οδών, αγροτικών τάφρων και χανδάκων από φερτές ύλες Δ.Ε. Σικυωνίων», o Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμαρχος Σπυρίδων Σταματόπουλος έθεσε υπόψη
α) την αριθμ. 149/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί τροποποίησης του προϋπολογισμού
β) την αριθμ. 203/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί αδυναμίας εκτέλεσης των εργασιών «Καθαρισμού οδών, αγροτικών τάφρων και χανδάκων από φερτές ύλες Δ.Ε. Σικυωνίων» (άρθρο 61 του Ν. 3979/2011 και
γ) την αριθμ. 5/ 2013 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου για την εκτέλεση των εργασιών «Καθαρισμού οδών, αγροτικών τάφρων και χανδάκων από φερτές ύλες Δ.Ε. Σικυωνίων», προϋπ. € 40.000,00 που θα εξοφληθεί από έσοδα του Δήμου και εισηγήθηκε να καταρτισθούν οι όροι διακήρυξης, όπως στο σχέδιο της μελέτης αναγράφονται, για τη σύντομη δημοπράτηση και εκτέλεση των εργασιών.

Για την εκτέλεση των εργασιών «Καθαρισμού οδών, αγροτικών τάφρων και χανδάκων από φερτές ύλες Δ.Ε. Σικυωνίων» έχει γραφεί πίστωση στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους και στον Κ.Α 30-6262.010 με ποσό € 40.000,00

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα και τις διατάξεις του άρθρου 72 παράγρ. 1 εδάφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του Π. Δ/τος 28/80
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Α.- Εγκρίνει τη με διαγωνισμό εκτέλεση των εργασιών «Καθαρισμού οδών, αγροτικών τάφρων και χανδάκων από φερτές ύλες Δ.Ε. Σικυωνίων».

Β.- Η Επιτροπή Διαγωνισμού εργασιών του Δήμου έχει συγκροτηθεί με την αριθμ. 325/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής , σύμφωνα με το άρθρο 72 παράγρ. 1 εδάφ. ε του Ν. 3852/2010 και το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011, αποτελούμενη από τους υπαλλήλους του Δήμου:
1. Νταγκαζίδη Μιχαήλ ΠΕ – Περιβαλλοντολόγο , ως Πρόεδρο
2. Καρέλα Αναστασία ΤΕ-3 Πολιτικών Μηχανικών και
3. Ρομπόρα Ελένη ΤΕ Διοικητικού Οικονομικού
και ως Αναπληρωματικά μέλη από τους:
1. Τσιοκάρα Ιωάννη ΤΕ-4 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
2. Σαρχάνη Ευάγγελο ΤΕ-17 Διοικητικού- Λογιστικού και
3. Μακαβέλου Πηνελόπη ΠΕ Χημικών Μηχανικών

Γ.- Εγκρίνει τη διάθεση και ψηφίζει την πίστωση που είναι γραμμένη στον Κ.Α.
30-6262.010 του προϋπολογισμού έτους 2013 για την εκτέλεση των εργασιών «Καθαρισμού οδών, αγροτικών τάφρων και χανδάκων από φερτές ύλες Δ.Ε. Σικυωνίων» με ποσό € 40.000,00 και θα χρηματοδοτηθεί από έσοδα του Δήμου (Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης 485/2013).

Δ.- Καταρτίζει τους όρους διακήρυξης όπως παρακάτω:

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ
Γ Ι Α Τ Η Ν Ε Π Ι Λ Ο Γ Η Α Ν Α Δ Ο Χ Ο Υ Ε Κ Τ Ε Λ Ε Σ Η Σ
Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν

Ο Δήμαρχος Σικυωνίων,
΄Eχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις:
α. Toυ Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87Α/10): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β. Του Π.Δ. 28/80 “Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών των Ο.Τ.Α.” όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί και ισχύει σήμερα.
γ. Του Ν. 3463/06 “Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων” όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί και ισχύει σήμερα.
δ. Του Ν. 3731/08 (ΦΕΚ 263 Α/23-12-2008): Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών.
ε. Τις σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες αποφάσεις, καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας σύμβασης και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμου, Π.Δ., Υπουργικής απόφασης κλπ) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την εκτέλεση της εργασίας της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά.

Διακηρύσσει ότι εκτίθεται :

Με τη διαδικασία πρόχειρου διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές, με έκπτωση σε ακέραιες μονάδες επί τις εκατό, επί των τιμών του τιμολογίου άνευ ορίου, για την εργασία :
«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΔΩΝ, ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΤΑΦΡΩΝ ΚΑΙ ΧΑΝΔΑΚΩΝ ΑΠΟ ΦΕΡΤΕΣ ΥΛΕΣ Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»
Προϋπολογισμού : 40.000,00 € (με ΦΠΑ 23 %).

ΑΡΘΡΟ 1ο : Τόπος και χρόνος διενέργειας του Διαγωνισμού.
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί από την αρμόδια επιτροπή στα γραφεία του ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Νομού ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (Ταχ. Δ/νση: Γ. Γεννηματά 2, 20 200) στις 19-07-2013 ημέρα Παρασκευή και από ώρα 8:00 π.μ. έως 9:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών).

ΑΡΘΡΟ 2ο : Τεύχη Δημοπράτησης.
Τα τεύχη δημοπράτησης τα οποία αποτελούν συμβατικά στοιχεία της εργασίας κατά σειρά που ισχύουν είναι :
1. Η Παρούσα Διακήρυξη.
2. Ο Προϋπολογισμός.
3. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων.
4. Η Τεχνική έκθεση – τεχνική περιγραφή

ΑΡΘΡΟ 3ο : Φορέας – Χρηματοδότηση της εργασίας.
Φορέας διενέργειας της εργασίας είναι ο ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ.
Ο προϋπολογισμός της εργασίας είναι 40.000,00 € (με ΦΠΑ) και η χρηματοδότησή του γίνεται από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ.
Τέλος ο ΦΠΑ βαρύνει τον κύριο του έργου.

ΑΡΘΡΟ 4ο : Δικαιούμενοι συμμετοχής – Δικαιολογητικά.
Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν:

1. Φάκελο, ο οποίος θα αναγράφει εξωτερικά τον τίτλο της εργασίας, την επωνυμία, την διεύθυνση και το τηλέφωνο του διαγωνιζομένου και ο οποίος θα περιέχει:
– Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό.
– Αποδείξεις καταβολής όλων των προβλεπόμενων εισφορών (επιμελητηρίων & οργανώσεων ή συλλόγων) όπως προβλέπεται και για τα έργα.
– Φορολογική ενημερότητα.
– Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας.
– Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και της συγγραφής υποχρεώσεων και ότι τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα καθώς και ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή του σε διαγωνισμούς των Ο.Τ.Α. και του δημοσίου.
2. Φάκελο (απαραίτητα σφραγισμένος) που περιέχει την οικονομική προσφορά, με την ένδειξη εξωτερικά, «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».
Ελλείψεις στην αναγραφή των ανωτέρω, εξωτερικά των φακέλων, συμπληρώνονται κατά την κατάθεση της προσφοράς και δεν αποτελούν λόγο αποκλεισμού των υποψηφίων.

ΑΡΘΡΟ 5ο : Τρόπος σύνταξης προσφορών.
· Οι διαγωνιζόμενοι παραδίδουν την προσφορά μέσα σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο αναγράφεται:
1. Ο τίτλος της δημοπρατούμενης υπηρεσίας.
2. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
3. Η επωνυμία αυτού.
Ο φάκελος αυτός τοποθετείται μέσα σε άλλο φάκελο που είναι ανοικτός, στον οποίο τοποθετούνται όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής που ορίζονται στην διακήρυξη.
· Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους ενδιαφερομένους ή τους νόμιμους εκπροσώπους τους. Οι προσφορές των κοινοπραξιών πρέπει να είναι υπογεγραμμένες από όλους τους κοινοπρακτούντες και αν πρόκειται για εταιρείες από τους νόμιμους εκπροσώπους τους.
· Σε όλες τις δημοπρασίες οι ενδιαφερόμενοι παρίστανται μόνον αυτοπροσώπως.
Οι ανώνυμες εταιρείες εκπροσωπούνται από μέλος του διοικητικού τους συμβουλίου ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.
Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, οι ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες εκπροσωπούνται από τον διαχειριστή τους ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.
Οι προσφορές των κοινοπραξιών, κατατίθενται από όλα τα μέλη αυτών, αυτοπροσώπως ή από κοινό εκπρόσωπο, που ορίζεται με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.
Κανείς δεν μπορεί, στην ίδια δημοπρασία, να εκπροσωπήσει περισσότερες από μια εταιρείες ή κοινοπραξίες. Επίσης, δεν μπορεί ο εκπροσώπων ή το μέλος διοικητικού συμβουλίου συμμετέχουσας εταιρείας να συμμετέχει ξεχωριστά, για τον εαυτό του. Σε μια τέτοια περίπτωση αποκλείονται όλες αυτές οι πολλαπλές προσφορές, εκτός αν αποσυρθούν από ενδιαφερόμενους όλες οι υπόλοιπες προσφορές πλην μίας.
Δεν μπορεί επίσης να συμμετάσχει στη δημοπρασία για δικό του λογαριασμό, υπάλληλος εταιρείας που συμμετέχει σε αυτήν ή ειδικοί σύμβουλοι, που αμείβονται από αυτή με μισθό ή με κάποιο άλλον τρόπο.

ΑΡΘΡΟ 6ο : Εγγυήσεις.
· Η εγγύηση συμμετοχής στην δημοπρασία ορίζεται σε ποσοστό 2 % (με ανάλογη στρογγύλευση) επί του προϋπολογισμού της δαπάνης της εργασίας. Στην παρούσα διακήρυξη ορίζεται σε 2%, δηλαδή στο ποσό 651,00 € και απευθύνεται προς τον ΔΗΜΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Νομού ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. Κατατίθεται υπό μορφή γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Ταμείου Συντάξεως Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων. Συντάσσεται κατά τον ισχύοντα τύπο του δημοσίου.
· Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισμού υποχρεούται να καταθέσει, κατά την υπογραφή της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης για ποσό ίσο με το 5% επί του προϋπολογισμού της εργασίας μη συνυπολογιζομένης της επιτευχθείσης εκπτώσεως κατά την δημοπρασία, ήτοι 1.627,00 € και απευθύνεται προς τον ΔΗΜΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Νομού ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. Κατατίθεται υπό μορφή γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Ταμείου Συντάξεως Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων. Συντάσσεται κατά τον ισχύοντα τύπο του δημοσίου.

ΑΡΘΡΟ 7ο : Παραλαβή προσφορών.
· Οι προσφορές γίνονται δεκτές από την αρμόδια για την διεξαγωγή της δημοπρασίας επιτροπή που συνεδριάζει δημόσια, μέχρι την ώρα λήξης αποδοχής προσφορών, που ορίζεται στην διακήρυξη.
· Σε κάθε φάκελο που παραδίδεται αναγράφεται ο αύξων αριθμός της προσφοράς, ο οποίος αναγράφεται και στο πρακτικό, όπως επίσης αναγράφεται και η τυχόν απόρριψή της, εάν δε συνοδεύεται από το πτυχίο ή το πιστοποιητικό ταυτότητας.
· Όταν παρέλθει αυτή η ώρα, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, η λήξη της παράδοσης των προσφορών η οποία αναγράφεται και στα πρακτικά. Απαγορεύεται η για οποιονδήποτε λόγο αποδοχή προσφοράς μετά την παρέλευση του χρόνου αυτού, με ποινή ακυρότητας του διαγωνισμού, εκτός εάν η εμπρόθεσμη επίδοση προσφορών συνεχίζεται χωρίς διακοπή και μετά την παρέλευση του χρόνου που ορίζεται στην διακήρυξη.

ΑΡΘΡΟ 8ο : Έλεγχος δικαιολογητικών.
· Μετά την λήξη της παράδοσης των προσφορών, συνεχίζεται η δημόσια συνεδρίαση και αρχίζει από την επιτροπή, ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής κατά σειρά επίδοσής τους. Τα έγγραφα που βρίσκονται σε κάθε φάκελο αναγράφονται στα πρακτικά περιληπτικά μεν αλλά με τρόπο που να φαίνεται εάν είναι σύμφωνα ή όχι με τους όρους της διακήρυξης.
· Ο φάκελος που περιέχει την «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και βρίσκεται μέσα στον ανοικτό φάκελο, παραμένει σφραγισμένος και αναγράφεται σε αυτόν ο ίδιος αύξων αριθμός με αυτόν που αναγράφηκε στον ανοικτό φάκελο.
· Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των συμμετεχόντων, όσοι παρίστανται στην αίθουσα του διαγωνισμού εξέρχονται και η συνεδρία καθίσταται μυστική. Η επιτροπή συνεδριάζει μυστικά, ελέγχει τα δικαιολογητικά έγγραφα των διαγωνιζομένων και αποφασίζει ποιοι θα αποκλειστούν.
· Στη συνέχεια η συνεδρία γίνεται πάλι δημόσια και ο πρόεδρος της επιτροπής ανακοινώνει αυτούς που αποκλείονται από τη δημοπρασία, καθώς και τους λόγους αποκλεισμού τους και τους καλεί να παραλάβουν τα σχετικά έγγραφά τους μαζί με την σφραγισμένη προσφορά τους.

ΑΡΘΡΟ 9ο : Αποσφράγιση των Προσφορών.
· Οι φάκελοι των προσφορών που έγιναν δεκτές στην δημοπρασία, αποσφραγίζονται κατά σειρά από την επιτροπή και οι προσφερόμενες τιμές ανακοινώνονται δημόσια.
· Προσφορές που δεν έχουν την υπογραφή του μειοδότη ή δεν είναι σύμφωνες με τους όρους της διακηρύξεως απορρίπτονται.

ΑΡΘΡΟ 10ο : Ανακήρυξη αναδόχου.
· Ανάδοχος ανακηρύσσεται αυτός που προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή. Σε περίπτωση που περισσότεροι του ενός έχουν προσφέρει την ίδια χαμηλότερη τιμή γίνεται κλήρωση μεταξύ αυτών.
· Ο ανακηρυχθείς ανάδοχος υποχρεούται να υπογράψει το σχετικό πρακτικό της δημοπρασίας. Εάν αρνηθεί να υπογράψει το πρακτικό κηρύσσεται έκπτωτος με αποφάση του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 11ο : Ενστάσεις.
· Οι ενστάσεις κατά της δημοπρασίας, κατατίθενται στην επιτροπή που διενέργησε την δημοπρασία ή στον Δήμο, μέχρι την επόμενη από τη διεξαγωγή της δημοπρασίας εργάσιμη ημέρα. Οι ενστάσεις που κατατέθηκαν στον Δήμο πρωτοκολλούνται και διαβιβάζονται αυθημερόν στην επιτροπή που διενέργησε την δημοπρασία.
· Για τις ενστάσεις αποφαίνεται η Οικονομική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 12ο : Κατακύρωση.
· Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται από την Οικονομική Επιτροπή, μέσα σε δέκα ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή ενστάσεων.
· Η απόφαση που κατακυρώθηκε υποβάλλεται στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, για έγκριση, είναι δε αμέσως εκτελεστή.

ΑΡΘΡΟ 13ο : Τόπος και Χρόνος εκτέλεσης της εργασίας.
· Σύντομη περιγραφή της εργασίας: Προβλέπεται να γίνει καθαρισμός δρόμων, καθώς και αγροτικών τάφρων και χανδάκων της Δ.Ε. Σικυωνίων του Δήμου Σικυωνίων, στους οποίους έχουν γίνει κατολισθήσεις, ή έχει γίνει συσσώρευση χωμάτων, ή άλλων φερτών υλών από τις βροχοπτώσεις.
· Διεύθυνση της εργασίας: Δ.Ε. Σικυωνίων Δήμου Σικυωνίων
· Το χρονικό διάστημα των εργασιών είναι τρεις (3) μήνες.

ΑΡΘΡΟ 14ο : Κρατήσεις.
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις που ορίζονται, εκτός του Φ.Π.Α. με τον οποίο βαρύνεται ο Δήμος.

ΑΡΘΡΟ 15ο : Τρόπος Πληρωμής.
· Η αμοιβή του Αναδόχου θα καταβληθεί με χρηματικό ένταλμα σε βάρος της οικείας πίστωσης του δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2013, εφόσον έχει τακτοποιήσει προηγουμένως τις πάσης φύσεως υποχρεώσεις που τον βαρύνουν και απορρέουν από την οικεία σύμβαση και έχει ολοκληρωθεί καλώς η παράδοση της εργασίας χωρίς αντιρρήσεις και εν γένει προβλήματα.
· Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που έχει καταλογισθεί ποινική ρήτρα εις βάρος του αναδόχου εξαιτίας συμβατικής παράλειψης, αυτή θα αφαιρείται από το ποσό της οικείας πιστοποίησης και η διαφορά θα αποτελεί το τελικά πιστοποιούμενο προς πληρωμή ποσό.
· Στο χρηματικό ένταλμα θα επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά το νόμο.

ΑΡΘΡΟ 16ο : Πληροφόρηση ενδιαφερομένων.
Πληροφορίες για τον διαγωνισμό παρέχονται στον ΔΗΜΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, (Γ. Γεννηματά 2 – Τ.Κ. 20200 Κιάτο, πληροφορίες: Λ. Κατσιδήμα τηλ. 27423-60120).
Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερομένους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι και την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού.
Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε …0… € με κατάθεση στο ταμείο του Δήμου, με ταχυδρομική επιταγή και με κατάθεση σε τράπεζα στο λογαριασμό του Δήμου.

ΑΡΘΡΟ 17ο : Δημοσίευση.
· Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και θα δημοσιευθεί στον τύπο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 104/2013.
Συντάχθηκε και υπογράφεται
Ο Πρόεδρος Τα μέλη
Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος 1. Ζαχαριάς Χρήστος
2. Παπαβασιλείου Νικόλαος
3. Μπούκης Γεώργιος
4. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
5. Χουσελάς Ευάγγελος
6. Σπανός Κωνσταντίνος
Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 26 Ιουνίου 2013
Ο Δήμαρχος

Print Friendly, PDF & Email