Απόφαση 101/2013 – Οικονομική Επιτροπή

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της 9/26-6-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Αριθμός Απόφασης 101

Περίληψη: Απευθείας ανάθεση του έργου «Κατασκευή αρδευτικού δικτύου στη Δ.Κ.
Κιάτου (θέση Ανατολική Τραγάνα) ».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 26η Ιουνίου 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00 π.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων ύστερα από την αριθμ. 14754/21-6-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010) γιατί σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7 δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ
1. Σπυρίδων Σταματόπουλος, Δήμαρχος, Πρόεδρος —
2. Ζαχαριάς Χρήστος Αντιπρόεδρος
3. Παπαβασιλείου Νικόλαος Μέλος
4. Μπούκης Γεώργιος Μέλος
5. Σωτηρόπουλος Ιωάννης «
6. Χουσελάς Ευάγγελος «
7. Σπανός Κωνσταντίνος «
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Θ έ μ α 3ο
——————–
Στο 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Απευθείας ανάθεση του έργου «Κατασκευή αρδευτικού δικτύου στη Δ.Κ. Κιάτου (θέση Ανατολική Τραγάνα) » , ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμαρχος Σπυρίδων Σταματόπουλος, έθεσε υπόψη της Επιτροπής
α) την αριθμ. 175/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί τροποποίησης του προϋπολογισμού και
β) την αριθμ. 7 /2013 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή αρδευτικού δικτύου στη Δ.Κ. Κιάτου (θέση Ανατολική Τραγάνα) » προϋπ. € 7.200,00 που θα εξοφληθεί από Κ.Α.Π. Επενδυτικών Δαπανών 2013 και εισηγήθηκε την ανάθεση του έργου σε Εργολάβο Δημοσίων Εργων.
Για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή αρδευτικού δικτύου στη Δ.Κ. Κιάτου (θέση Ανατολική Τραγάνα) » έχει γραφεί πίστωση στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους στον Κ.Α. 25-7312.006 με ποσό € 7.200,00 .

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγήθηκε την ανάθεση εκτέλεσης του έργου στον Ε.Δ.Ε Βενιζέλο Δημήτριο με τις τιμές της μελέτης.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω και τις διατάξεις: – του Προεδρικού Διατάγματος 171/87 για τα «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Ο.Τ.Α. και άλλες σχετικές διατάξεις»
– του Προεδρικού Διατάγματος 609/85 «Κατασκευή Δημοσίων Έργων» – του Ν. 1418/84 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»
– του Προεδρικού Διατάγματος 28/80 «Εκτέλεση έργων και προμηθειών Ο.Τ.Α»
– της αριθ. Δ17α/7/96/Φ.Ν. 294/27-8-1992 απόφασης Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
περί τροποποιήσεως της ΕΔ2α/04/40/Φ.Ν. 294/28-3-86 απόφασης
Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. που αυξήθηκαν τα χρηματικά όρια για την απευθείας
ανάθεση μικρών έργων των ΟΤΑ από € 5.869,41 σε € 10.271,46
– τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 22 του Ν. 3274/2004 και
– τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 (Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης)

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Κατά πλειοψηφία: Ψήφοι έξι (6) υπέρ κατά μιας (1) λευκής του κ. Ζαχαριά Χρήστου
Α.- Εγκρίνει την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή αρδευτικού δικτύου στη Δ.Κ. Κιάτου
(θέση Ανατολική Τραγάνα) » με απευθείας ανάθεση.

Β.- Αναθέτει την εκτέλεση του παραπάνω έργου χωρίς εργολαβικό όφελος και γενικά έξοδα στον Ε.Δ.Ε Δημήτριο Βενιζέλο με Α.Φ.Μ. 024755624 που είναι γραμμένος στο ΜΕΕΠ με αριθμό 133 για έργα Υδραυλικά με τις τιμές της επισυναπτόμενης μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Γ.- Εγκρίνει τη διάθεση και ψηφίζει την πίστωση του Κ.Α. 25-7312.006 που είναι γραμμένη στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους για την εκτέλεση του παραπάνω έργου με ποσό € 7.200,00 που θα εξοφληθεί από Κ.Α.Π. Επενδυτικών Δαπανών 2013 (Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης 484/2013).

Δ.- Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει με λογαριασμούς-πιστοποιήσεις της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου χωρίς την καταβολή γενικών εξόδων και εργολαβικού οφέλους και χωρίς υπέρβαση των τιμών του προϋπολογισμού.

Ε.- Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με τον προαναφερόμενο Ε.Δ.Ε.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 101/2013.
Συντάχθηκε και υπογράφεται
Ο Πρόεδρος Τα μέλη
Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος 1. Ζαχαριάς Χρήστος
2. Παπαβασιλείου Νικόλαος
3. Μπούκης Γεώργιος
4. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
5. Χουσελάς Ευάγγελος
6. Σπανός Κωνσταντίνος
Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 26 Ιουνίου 2013
Ο Δήμαρχος

Print Friendly, PDF & Email