Απόφαση 10/2014 – Οικονομική Επιτροπή

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της 3/04-02-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.
Αριθμός Απόφασης 10

Περίληψη: « Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, για συνεχιζόμενες προμήθειες, εργασίες και έργα που ανατέθηκαν τα προηγούμενα έτη».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 4η Φεβρουαρίου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων ύστερα από την αριθμ. 2732/31-01-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010) γιατί σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 4 δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ
1. Σπυρίδων Σταματόπουλος,Δήμαρχος, Πρόεδρος 1. Ζαχαριάς Χρήστος Αντιπρόεδρος
2. Μπούκης Γεώργιος Μέλος 2. Σπανός Κωνσταντίνος Μέλος
4. Σωτηρόπουλος Ιωάννης « 3. Χουσελάς Ευάγγελος «
5. Παπαβασιλείου Νικόλαος «

………………………………………………………………………………………………………………………………..
Θ έ μ α 1ο
————————–
Στο 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, για συνεχιζόμενες προμήθειες, εργασίες και έργα που ανατέθηκαν τα προηγούμενα έτη », ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμαρχος Σπυρίδων Σταματόπουλος εξέθεσε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», πρέπει η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει για την ψήφιση και διάθεση των πιστώσεων που είναι γραμμένες στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους και οι οποίες θα διατεθούν κατά την παρούσα χρήση σταδιακά και ανάλογα με τις παρουσιαζόμενες ανάγκες του Δήμου στον τομέα των συνεχιζόμενων έργων, αποπληρωμή παλαιών, προμηθειών κ.λ.π.
και εισηγήθηκε την ψήφιση και διάθεση των πιστώσεων που είναι γραμμένες στον προϋπολογισμό και την αιτιολογική έκθεση οικονομικού έτους 2014.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» , τις γραμμένες και υπάρχουσες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Δήμου του οικονομικού έτους 2014 και την ανάγκη ψήφισης και διάθεσης των πιστώσεων αυτών κατά την παρούσα χρήση,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Εγκρίνει και ψηφίζει τη διάθεση των παρακάτω πιστώσεων που είναι γραμμένες στον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2014 κατά Υπηρεσία και Κωδικό Αριθμό, σταδιακά και ανάλογα με την πορεία των έργων, εργασιών, προμηθειών (συνεχιζόμενων και αποπληρωμή παλαιών) κατά το τρέχον έτος δηλαδή:

Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Π.Α.Υ. ΠΟΣΟ
10-6142.013 Εργασίες Ελέγχου Ισολογισμού του Δήμου μας χρήσεως 2012 από Ορκωτό Ελεγκτή (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 228/14 10.000,00€
10-6264.003 Συντήρηση ανελκυστήρα προσώπων (Από 6ος/2013 έως και 5ος/2014){ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ} 229/14 1.180,80€
10-6264.004 Παρακολούθηση συστήματος συναγερμού Δημαρχείου επί 24ώρου βάσεως (Από 11ος/2013 έως 10ος/2014) {ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ} 230/14 432,96€
10-6264.007 Παρακολούθηση συστήματος συναγερμού Κ.ΕΠ. επί 24ώρου βάσεως (Από 5ος/2013 έως και 4ος/2014) {ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ-ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ} 231/14 180,00€
10-6265.001 Τεχνική Υποστήριξη Μηχανογραφικού Εξοπλισμού (ΗARDWARE) {ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ} 232/14 11.248,95€
10-6265.007 Τεχνική υποστήριξη Φωτοτυπικών Μηχανημάτων {ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ} 233/14 8.551,13€
15-7322.001 Ανάπλαση Κοινόχρηστων χώρων των Δ.Δ. Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ (ΘΗΣΕΑΣ) {ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ} 234/14 17.672,22€

15-7413.004 Μελέτη ΣΧΟΟΑΠ Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ (Από ΘΗΣΕΑΣ=6.867,23€)+(Από ΣΑΤΑ 2010=27.099,99€) {Λόγω μη κατανομής της ΣΑΤΑ 2010 η εν λόγω χρηματοδότηση έχει ως εξής:(Από ΣΑΤΑ 2010=7.917,34€)+ (Από ΣΑΤΑ 2009 Σικυωνίων=17.542,22€)+(Από ΣΑΤΑ Π.Ο.Ε. Στυμφαλίας=1.640,43 €) -ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ- 235/14 33.967,22€
20-6063.003 Προμήθεια Γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου έτους {ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ} 236/14 9.616,61€

20-6691.002 Προμήθεια λαμπτήρων κ.λ.π. αναλωσίμου ηλεκτρολογικού υλικού (Ε.Κ.Π.-Ο.Τ.Α.) {ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ} 237/14 20.898,02€

20-7135.006 Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων τύπου Δ.Ε.Η. (Νατρίου, Υδραργύρου) {ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ} 238/14 7.752,07€
20-7413.002 Μελέτη αποτύπωσης δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Σικυωνίων (Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2013) -ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ- 239/14 24.600,00€
25-6262.003 Εργασίες επισκευής υδρευτικών δικτύων Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ {ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ} 240/14 12.300,00€
25-6262.004 Εργασίες επισκευής υδρευτικών και αρδευτικών δικτύων Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ {ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ} 241/14 12.300,00€
25-6262.008 Εργασίες επισκευής αρδευτικών δικτύων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ {ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ} 242/14 24.600,00€
25-7312.006 Κατασκευή αρδευτικού δικτύου στην Δ.Κ. Κιάτου (θέση Ανατολική Τραγάνα) (Κ.Α.Π. επενδυτικών δαπάνων 2013) -ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 243/14 261,34€
25-7412.003 Μελέτη κατασκευής εξωτερικών υδραγωγείων Δήμου ΦΕΝΕΟΥ (ΘΗΣΕΑΣ) –ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ- 244/14 13.181,27€
25-7412.004 Μελέτη δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων και Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (Βιολογικός καθαρισμός) στο ΤΔ Ματίου Α) Μελέτη Υδραυλικών Εργων Β) Μελέτη Μηχανολογική-Ηλεκτρολογική Γ) Μελέτη Περιβαλλοντική Δήμου ΦΕΝΕΟΥ (ΘΗΣΕΑΣ) -ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ- 245/14 10.636,61€
30-6063.003 Προμήθεια Γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου έτους {ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ} 246/14 457,73€
30-6266.002 Τεχνική υποστήριξη προγραμμάτων μηχανοργάνωσης Τεχνικής Υπηρεσίας (SOFTWARE – 4M A.E. ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ACE) {ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ} 247/14 461,26€
30-6662.001 Προμήθεια ασφάλτου (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2013) -ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ- 248/14 14.992,72€
30-7131.004 Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού κτιρίου πρώην τροχαίας Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ (Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2013) -ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 249/14 86.263,77€
30-7135.002 Προμήθεια πινακίδων Κ.Ο.Κ. – Κατόπτρων για ορατότητα οδηγών και πινακίδων ονομασίας και αρίθμησης οδών {Ε.Κ.Π.-Ο.Τ.Α.} {ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ} 250/14 4.257,03€
30-7322.002 Ανάπλαση Κοινοχρήστου Χώρου στη Δ.Κ. Κιάτου, που περικλείεται από τις οδούς Ποσειδώνος, Κολοκοτρώνη, Μιαούλη & Πετμεζά {Π.Δ.Ε. με κωδικό 2013ΣΕ25580000 της ΣΑΕ 2558} {ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ} 251/14 225.000,00€
30-7322.005 Αναβάθμιση περιοχής Πλατανόβρυσης Τοπικής Κοινότητας ΦΕΝΕΟΥ {Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 (Π.Α.Α. 2007-2013) –{ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ} 252/14 558.799,98€
30-7322.006 Ανάπλαση Πλατείας Τ.Κ. ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ (Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2013) {ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ} 253/14 40.000,00€
30-7322.009 Διαμόρφωση ανάπλαση πλατείας Ελευθερίας Κιάτου (ΕΤΕΡΠΣ) -Συνεχιζόμενο- 254/14 201.520,37€
30-7322.024 Αναπλάσεις Κοινοχρήστων Χώρων Έδρας & Τ.Δ. (Ανάπλαση και ηλεκτροφωτισμός πεζόδρομου Κλεισθένους από την οδό Μαυρούλια έως την οδό Σικυώνος)ΘΗΣΕΑΣ-Συνεχιζόμενο 255/14 23.753,98€

30-7323.003 Κατασκευή έργων υποδομής στην Π.Ε. Κανελλοπούλου-Σφαγεία ΚΙΑΤΟΥ (Ρυμοτομία) – {ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ} 256/14 9.748,01€
30-7323.004 Αγροτική Οδοποιία (Τμήμα Α’ & Τμήμα Β’) Ε.Ο. Μοσιάς-Ματίου-Αμυγδαλέα-Παναγιά (Α’ Ειδικός Προϋπολογισμός 2011) {Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013» (Π.Α.Α. 2007-2013)» -ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ- 257/14 322.660,00€
30-7323.022 Δημοτική Οδοποιία Δημοτικής Ενότητας ΦΕΝΕΟΥ (ΣΑΤΑ 2011) -ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ- 258/14 6.064,57€
30-7323.150 Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ (Από ΘΗΣΕΑΣ=7.189,89€)+(Από Ιδίους Πόρους=131,61€) -ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ- 259/14 7.321,50€
30-7324.003 Ανάπλαση Πεζοδρομίων της Δ.Κ. Κιάτου, επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως, από την οδό Μαυρούλια έως την 25η Μαρτίου και των καθέτων της από την οδό Καλογεροπούλου έως την Κλεισθένους {Π.Δ.Ε. με κωδικό 2013ΣΕ25580001 της ΣΑΕ 2558} {ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ} 260/14 726.799,99€
30-7326.042 Αποπεράτωση πρατηρίου υγρών καυσίμων Δήμου Σικυωνίων (Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2013) {ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ} 261/14 2.191,31€
30-7326.100 Αναπλάσεις-διαμορφώσεις δημοσίων χώρων οικισμών Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (ΘΗΣΕΑΣ -2010) -ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ- 262/14 185.643,30€
30-7331.001 Επισκευή και Ανακαίνιση Δημοτικών Κτιρίων στις Τοπικές Κοινότητες Σικυώνος και Μεσινού και Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. ΛΑΛΙΩΤΙΟΥ (Από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2013=47.000,00€ και από ΣΑΤΑ 2012-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ=23.000,00€) -ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ- 263/14 70.000,00€
30-7331.004 Επισκευή-συντήρηση πρώην Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ -ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ- (Απο Ιδίοι Πόροι ΣΕ ΣΑΤΑ 2012) 264/14 5.595,29€
30-7331.019 Επισκευή-Συντήρηση τουαλετών δημοτικών κτιρίων Δ.Κ. Κιάτου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) (Απο Ιδίοι Πόροι ΣΕ ΣΑΤΑ 2012) 265/14 5.456,00€
30-7331.020 Ανακαίνιση κτιρίου πολλαπλών χρήσεων Δ.Κ. Κιάτου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) (Απο Ιδίοι Πόροι ΣΕ ΣΑΤΑ 2012) 266/14 4.060,60€
30-7331.024 Ανακαίνιση κτιρίου πολλαπλών χρήσεων Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ (ΣΑΤΑ 2011) -ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ- 267/14 115.373,00€
30-7331.027 Επισκευή-συντήρηση πρώην Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. ΚΥΛΛΗΝΗΣ -ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ- (Από Έσοδο άρθρου 27 ν.3756/2009 Σε ΣΑΤΑ 2012) 268/14 40.152,69€
30-7331.028 Επισκευή-συντήρηση πρώην Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ -ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ- (Από Έσοδο άρθρου 27 ν.3756/2009 Σε ΣΑΤΑ 2012) 269/14 28.200,00€
30-7331.029 Επισκευή-συντήρηση Κοινοτικού Καταστήματος Τ.Κ. ΨΑΡΙΟΥ -ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ- (Από Έσοδο άρθρου 27 ν.3756/2009 Σε ΣΑΤΑ 2012) 270/14 26.738,19€
30-7331.032 Επισκευή-Συντήρηση Διώροφου Δημοτικού Κτιρίου για την Δημιουργία Κέντρου Μελετών Αρχαίας Σικυώνας στην Τ.Κ. Σικυώνος {Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ)} (Π.Δ.Ε. 2010ΣΕ08280000 της ΣΑΕ 082/8) -ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ- 271/14 92.000,00€
30-7333.001 Συντήρηση Δημοτικής Οδοποιίας Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (ΣΑΤΑ 2012) –ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ- 272/14 6.131,25€
30-7333.002 Επισκευή-συντήρηση Δημοτικής Οδοποιίας Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ (Από ΣΑΤΑ 2011=37.791,33€) + (Από ΣΑΤΑ 2012=2.208,67€) -ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ- 273/14 40.000,00€
30-7341.001 Ενεργειακή Αναβάθμιση και Εξοικονόμηση Ενέργειας 6ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου της Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου του Δήμου Σικυωνίων {Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΕΣΠΑ 2007-2013)} –ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ- 274/14 367.700,00€
30-7341.004 Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης επί τοπογραφικών μελετών κ.τ.λ. ιδιοκτησιακών θεμάτων ακινήτων του Δ.Σικυωνίων στο πλαίσιο Υλοποίησης της πράξης «Τεχνική Βοήθεια Δήμου Σικυωνίων Ν. Κορινθίας» (Ε.Τ.Π.Α.) {ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ} 275/14 18.582,84€
30-7412.002 Εκπόνηση μελετών έτους 2011 (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 276/14 34.515,00€
30-7412.007 Μελέτη Αγροτικής Οδοποιίας Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ (ΘΗΣΕΑΣ)-ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ- 277/14 13.000,00€
30-7412.008 Μελέτη Οδοποίας από ΤΔ Πανοράματος ως Διάσελο Κυνηγού (ΘΗΣΕΑΣ) –ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ- 278/14 13.000,00€
30-7412.009 Μελέτη Οδοποιίας από ΤΔ Φενεού ως Διασταύρωση Αγίου Νικολάου Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ (ΘΗΣΕΑΣ) -ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ- 279/14 13.000,00€
30-7412.016 Σύνταξη φακέλου Περιβαλλοντικού Προέλεγχου για Έγκριση Τοπικού ρυμοτομικού για την Ανέγερση κλειστού Γυμναστηρίου και Κατασκευή Αθλητικών εγκαταστάσεων στη Θέση «Βάλτος» Δ.Κ. Κιάτου (Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2013) -ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ- 280/14 1.968,00€
30-7412.017 Μελέτη Γεωλογικής καταλληλότητας για Έγκριση Τοπικού ρυμοτομικού για την Ανέγερση κλειστού Γυμναστηρίου και Κατασκευή Αθλητικών εγκαταστάσεων στη Θέση «Βάλτος» Δ.Κ. Κιάτου (Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2013) -ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ- 281/14 4.059,00€
30-7413.001 Master Plan Για την διερεύνηση πραγματοποίησης αναπτυξιακών επενδύσεων και βασικών υποδομών ισόρροπης ανάπτυξης Δήμου ΦΕΝΕΟΥ (ΘΗΣΕΑΣ) -ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ- 282/14 88.620,00€
30-7413.012 Εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Γενικό πολεοδομικό σχέδιο-Πολεοδομικές μελέτες-Πράξεις εφαρμογής (ολοκλήρωση μελετών πράξεων εφαρμογής Πολεοδομικών μελετών των περιοχών Πλατάνια, Τραγάνα, Νεάπολη» -ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ- {Από Υπόλοιπα (ΣΑΤΑ 2011 3η & 4η Δόση=7.059,66€)+(Από ΣΑΤΑ 2010 ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ=0,13€)+(Από ΣΑΤΑ 2012=3.279,57€)+(Από
ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2013=52.709,97€)} ΣΥΝΟΛΟ=63.049,33€ 283/14 63.049,33€
35-6063.003 Προμήθεια Γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου έτους {ΑΠΟΠΛ.-ΣΥΝΕΧΙΖ.} 284/14 767,35€
70-6063.003 Προμήθεια Γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου έτους {ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ} 285/14 3.118,27€
70-6661.001 Προμήθεια υλικών για επισκευή και συντήρηση Σχολικών Κτιρίων Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (πλην Τ.Κ. Καλλιάνων) {ΣΑΤΑ 2012-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ} ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 286/14 14.996,43€
70-7331.005 Επισκευή-συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ Ο.Σ.Κ. (ΣΑΕ 047/6 του Π.Δ.Ε.) -ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ- 287/14 25.365,72€
70-7331.015 Επισκευή-συντήρηση του Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Κλημεντίου {Επιχορήγηση Ο.Σ.Κ. (ΣΑΕ 48/6 του Π.Δ.Ε.) {ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ} 288/14 168.000,00€
70-7412.100 Μελέτη Βιολογικού Καθαρισμού ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ-Αλέας (ΘΗΣΕΑΣ-2010)-ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ- 289/14 70.341,36€
70-7413.100 Ειδική Χωροταξική μελέτη Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (Από ΘΗΣΕΑΣ 7.322,01€ {ΧΡΗΜΑΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΕΡΘΕΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ}) + (Από Υπόλοιπα ΣΑΤΑ 2012= 23.240,78€) + (Από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ=1.793,61€) -ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ- 290/14 22.314,77€

Η Απόφαση αυτή δεν υπόκειται σε έλεγχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 225 του
Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-
Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 10/2014.

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος Τα μέλη

1. Μπούκης Γεώργιος
Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος 2. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
3. Παπαβασιλείου Νικόλαος

Κιάτο 04 Φεβρουαρίου 2014
Ο Δήμαρχος

Print Friendly, PDF & Email