Απόφαση 1/2014 – Οικονομική Επιτροπή

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 1 / 24-1 – 2014

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 2014

Περίληψη: «Ορισμός Δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου για την υπόθεση
Γεράσιμου Λύρα»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 24η Ιανουαρίου του έτους 2014 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 10:30 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σταματόπουλου Σπυρίδωνα (Δημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 912/14-1-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 4 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Σπυρίδων Σταματόπουλος (Δήμαρχος) 1.- Ευάγγελος Χoυσελάς (Μέλος)
2.- Γεώργιος Μπούκης (Μέλος) 2.- Κων/νος Σπανός (Μέλος)
3 .- Ιωάννης Σωτηρόπουλος (Μέλος) 3.-Νικόλαος Παπαβασιλείου (Μέλος)
4.- Χρίστος Ζαχαριάς (Μέλος)

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

θέμα 1ο

Στο 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός Δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου για την υπόθεση Γεράσιμου Λύρα» ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμαρχος Σπυρίδων Σταματόπουλος, έθεσε υπόψη την αριθ. 11/2014 απόφαση Δημάρχου, ληφθείσα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ.2 του Ν.3852/2010, με την οποία ορίζει τον δικηγόρο Κορίνθου Ιωάννη Καστούμη να παραστεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου κατά την δικάσιμο της 15-1-2014 ή σε τυχόν μετ ‘ αναβολή δικάσιμο κατά της συζήτησης της από 21-11-2011 έφεσης του Δήμου Σικυωνίων κατά του Γεράσιμου Σπυρίδωνος Λύρα , κατοίκου Φενεού Κορινθίας και της με αριθ. 5./2011 απόφασης του Ειρηνοδικείου Φενεού.

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος εισηγήθηκε να ορισθεί πληρεξούσιος Δικηγόρος του Δήμου, ο Δικηγόρος Κορίνθου κος Ιωάννης Καστούμης.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις του άρθρου 72 παράγρ. 1 εδάφ. ιε του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

Α.- Ορίζει πληρεξούσιο Δικηγόρο του Δήμου τον κ. Καστούμη Ιωάννη , για να αναλάβει την εκπροσώπηση και υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου κατά την συζήτηση της από
21-11-2011 έφεσης του Δήμου Σικυωνίων , κατά της αριθ. 5/2011 απόφασης Ειρηνοδικείου Φενεού και κατά του Γεράσιμου Σπυρίδωνος Λύρα , η οποία αναγνωρίζει τον προαναφερόμενο κύριο νομέα και κάτοχο εδαφικής λωρίδας που βρίσκεται στον οικισμό Φενεού του Δήμου Σικυωνίων.
Ο ως άνω δικηγόρος εξουσιοδοτεί να παρασταθεί κατά την δικάσιμο που έχει ορισθεί για την 15ή Ιανουαρίου 2014 ή οποτεδήποτε άλλοτε συζητηθεί αυτή η υπόθεση, από αναβολή ή άλλη αιτία και σε κάθε στάδιο μέχρις ότου τελεσιδικήσει.

Β.- Η πληρωμή του Δικηγόρου θα γίνει σύμφωνα με το παράρτημα που περιλαμβάνει ο Κώδικας περί δικηγόρων (Ν. 4194/2013).

Γ.- Η δαπάνη που θα προκύψει θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α.00-6111.001 που είναι γραμμένη στον υπό έγκριση προϋπολογισμό τρέχοντος έτους για «Αμοιβές Νομικών με ποσό
€ 30.000,00.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 1/2014 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος
Τα Μέλη
1.- Ζαχαριάς Χρίστος
2.- Γεώργιος Μπούκης
Σταματόπουλος Σπυρίδων 3.- Ιωάννης Σωτηρόπουλος

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 24-1- 2014
Ο Δήμαρχος

Print Friendly, PDF & Email