Απόφαση 1/2012 – Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ετήσια έκθεση πεπραγμένων της Ποιότητας Ζωής, στους Τομείς αρμοδιότητάς της για το έτος 2011, βάση των σχετικών διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010

Print Friendly, PDF & Email